Wiadomości

Malowniczo położony w miejscowości Lillafüred nieopodal Miszkolca w Północnych Węgrzech Hotel Palota był miejscem międzynarodowej konferencji, która podsumowała ponad 3 lata prac mini-programu CREATOR, współfinansowanego ze środków programu Interreg IVC. Na towarzyszącej konferencji wystawie swoje wyniki zaprezentowało 7 pod-projektów mini-programu. Jednym z nich był pod-projekt SILHOUETTE, koordynowany przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.

W ramach stoiska PCSS we współpracy z partnerami węgierskimi i francuskimi zaprezentowało przykłady najlepszych praktyk wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych dla wsparcia seniorów. Przedstawiono innowacyjną usługę „inteligentnego żywienia” – Menumat - opartą o zintegrowane i sterowane przez komputer urządzenie AGD oraz sieć Retemancosi/Telegea, która wspiera, dzięki zastosowaniu technik wideokonferencyjnych, samotnych starszych mieszkańców wiejskiego związku gminnego Mancosi w hiszpańskim regionie Asturia.  Rozwiązania te demonstrowane były w kontekście odkrytych w międzynarodowym badaniu potrzeb osób starszych oraz rekomendacji zdefiniowanych wspólnie przez zespół roboczy pod-projektu.


Rekomendacje pod-projektu SILHOUETTE dotyczą strategii pozwalających na ułatwienie wprowadzania innowacyjnych rozwiązań wsparcia osób starszych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Zalecenia wskazują kierunki prowadzenia wspólnych prac badawczo-rozwojowych w tym obszarze, proponują sposoby wsparcia wdrażania nowych produktów i usług opartych o TIK oraz  proponują podjęcie szerszych działań informacyjno-promocyjnych pokazujących korzyści z zastosowania TIK do wsparcia seniorów.  Raport końcowy pod-projektu, przedstawiający rekomendacje oraz najważniejsze wyniki prac pod-projektu SILHOUETTE, dostępny jest pod tym adresem.

Michał Kosiedowski