Wiadomości

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauki oraz Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, tworzące Poznańskie Konsorcjum RNA, otrzymały status Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących (KNOW).

14 maja 2014 roku w Łazienkach Królewskich w Warszawie odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników drugiego konkursu o uzyskanie statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW). Do istniejących już sześciu Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących w naukach medycznych i ścisłych, dołączyły kolejne cztery elitarne jednostki. Wśród nagrodzonych przez Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Panią Profesor Lenę Kolarską-Bobińską znalazło się Poznańskie Konsorcjum RNA – centrum naukowo-badawcze utworzone przez dwie jednostki: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN oraz Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. W ten sposób w Poznaniu pojawiły się dwie pierwsze instytucje posiadające status KNOW.

 

RNA, czyli kwasy rybonukleinowe należą do grupy najistotniejszych biomolekuł warunkujących powstanie i istnienie życia na ziemi. Zgodnie z panującymi obecnie poglądami pierwsze organizmy żywe wykorzystywały RNA zarówno, jako nośnika informacji genetycznej, jak i katalizatora napędzającego i ukierunkowującego procesy metaboliczne. Dopiero w późniejszym okresie nośnikiem informacji genetycznej stał się DNA, a niektóre funkcje katalityczne RNA przejęły białka. W ostatniej dekadzie nastąpiła prawdziwa rewolucja w naszym myśleniu o roli, jaką cząsteczki RNA odgrywają obecnie w organizmach żywych. Najnowsze badania dowodzą, iż to właśnie cząsteczki RNA są jednym z podstawowych czynników kontrolujących proces ekspresji genów i decydujących o przebieg wielu procesów fizjologicznych (np. dojrzewanie i różnicowanie komórek) oraz patologicznych (np. choroby nowotworowe, neurodegeneracyjne). Genomy najgroźniejszych wirusów (np. HIV, HCV, wirus Denga, wirus Ebola) także zbudowane są z RNA.     


Instytut Chemii Bioorganicznej PAN i Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prowadzą badania RNA już od lat sześćdziesiątych XX wieku. Od początku swojej działalności obie jednostki należały do światowej czołówki. Obecnie naukowcy z obu ośrodków koncentrują się głównie na badaniach nad chorobami dziedzicznymi i nowotworowymi, w których cząstki RNA odgrywają kluczową rolę. Prowadzone projekty dotyczą również chorób wywoływanych przez wirusy RNA oraz retrowirusy. Podejmowane działania mają na celu zarówno pogłębienie wiedzy na temat najważniejszych procesów biologicznych, jak i opracowanie nowych terapii i innowacyjnych procedur biotechnologicznych.  


Wyłonione w konkursie centra naukowo-badawcze otrzymają status KNOW na 5 lat. Co roku każde z nich dostanie do 10 mln zł między innymi na wzmocnienie potencjału naukowego i badawczego, rozwój kadry naukowej, kreowanie atrakcyjnych warunków pracy badawczej, budowanie silnej i rozpoznawalnej marki, a także na wyższe wynagrodzenia naukowców czy zatrudnienie w Polsce zagranicznych uczonych.