Wiadomości
fot. www.poznan.pl

Podczas Uroczystej Sesji Rady Stołecznego Miasta Poznania odbywającej się zawsze 29 czerwca, w dniu Patronów Poznania – Świętych Piotra i Pawła, wręczane są honorowe tytuły i nagrody. Tegoroczny tytuł Honorowego Obywatela Miasta Poznania otrzymał prof. zw. dr. hab. inż. Jan Węglarz - współzałożyciel i dyrektor PCSS.

 

Materiał przygotowany przez PlatonTV PCSS.

 

 

Honorowe Obywatelstwo przyznawane jest za wyjątkowe zasługi dla Poznania i Polski. Tytuł Zasłużony dla Miasta Poznania mogą otrzymywać zarówno osoby, jak i instytucje za szczególne zasługi dla miasta. Wyróżnienia honorowe nadaje Rada Miasta w drodze uchwały, a stosowne propozycje w tej sprawie mogą zgłaszać: Prezydent Miasta, Przewodniczący Rady Miasta, radni lub komisje Rady Miasta, po zasięgnięciu opinii klubów radnych działających w Radzie Miasta Poznania.

 

Pierwszym Honorowym Obywatelem Miasta Poznania po odzyskaniu niepodległości był Ignacy Jan Paderewski. W dwudziestoleciu międzywojennym tytuł ten otrzymali jeszcze Wojciech Trąmpczyński i Cyryl Ratajski. W okresie powojennym tytułu nie przyznawano. Powrócono do tej tradycji w 1991 r., po przywróceniu w naszym kraju demokratycznego samorządu.

 

W tym roku tytuł Honorowego Mieszkańca Poznania przyznano Profesorowi Węglarzowi w dowód uznania dla wybitnego dorobku naukowego oraz doceniając zasługi dla rozwoju nauki polskiej ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz budowy społeczeństwa informatycznego.

 

Podczas uroczstości Profesor Węglarz powiedział m.in.: "W świetle tego, co obserwujemy i co dzieje się teraz w Europie, prowadzi do prostej refleksji. Zarówno w życiu publicznym, jak i prywatnym powinniśmy postawić na wartości, które stanowią fundament naszej europejskiej tożsamości - mówił Jan Węglarz. - W obronie tych wartości musimy być gotowi do poświęceń. Chciałbym życzyć państwu, ale też sobie, żebyśmy zadania w służbie tego wyzwania godnie wypełnili."

 

 

Profesor Jan Węglarz urodził się w 1947 r. w Poznaniu. Kontynuując akademickie tradycje rodzinne (ojciec, Józef Węglarz, był współzałożycielem i wieloletnim dziekanem Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej), studiował równolegle automatykę na Politechnice oraz matematykę na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (UAM).

 

Po uzyskaniu w 1969 r. dyplomu UAM obronił w 1971 r. z wyróżnieniem pracę magisterską na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej. Pracę doktorską obronił w 1974 r., a w 1976 r., na rok przed swoją habilitacją, został kierownikiem Pracowni Badań Operacyjnych, jednej z pierwszych tego typu jednostek na wyższych uczelniach technicznych w Polsce.

 

W 1983 r. uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego Politechniki Poznańskiej, a w 1988 r. tytuł profesora zwyczajnego. Od 1989 r. był zatrudniony w Instytucie Informatyki, Automatyki i Robotyki, a od 1990 r. pracuje w Instytucie Informatyki, którego jest dyrektorem od momentu powstania. Profesor Jan Węglarz pełnił funkcję prezesa Oddziału Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Poznaniu w latach 2003–2010.

 

Od czasu reorganizacji Pracowni Badań Operacyjnych w 1995 r. jest kierownikiem Zakładu Badań Operacyjnych i Sztucznej Inteligencji w Instytucie Informatyki Politechniki Poznańskiej. Sprawuje również funkcję pełnomocnika dyrektora Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN ds. Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. Jako współtwórca koncepcji rozwoju naukowych miejskich sieci komputerowych oraz idei Polskiego Internetu Optycznego w znaczącym stopniu przyczynił się do powstania w 1993 r. PCSS. Dzięki jego wytrwałym działaniom na rzecz tworzenia i rozwoju infrastruktury informatycznej dla całej polskiej nauki możliwe było stworzenie w Poznaniu tak nowoczesnego ośrodka. Obecnie PCSS należy do jednego z trzech głównych tego typu centrów w Polsce, jest operatorem zarówno miejskiej sieci komputerowej POZMAN, jak i krajowej, szerokopasmowej sieci naukowej PIONIER w ramach koncepcji Polskiego Internetu Optycznego. Do najważniejszych osiągnięć Profesora bez wątpienia należy otwarte we wrześniu 2015 r. Centrum Badawcze Polskiego Internetu Optycznego (CBPIO).

 

Profesor Jan Węglarz należy do licznych krajowych i międzynarodowych instytucji naukowych, jak m.in. Polskie Towarzystwo Informatyczne (członek założyciel) oraz American Mathematical Society i Operations Research Society of America (full member). Jest laureatem wielu prestiżowych nagród naukowych krajowych i zagranicznych, w tym Nagrody Sekretarza Naukowego PAN, Wydziału IV PAN, Nagrody Naukowej Miasta Poznania, nagród ministerialnych, a także Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Wśród wielu wyróżnień prof. Jana Węglarza na szczególną uwagę zasługuje przyznany w 1991 r. Złoty Medal EURO (Stowarzyszenie Europejskich Towarzystw Badań Operacyjnych). Profesor został odznaczony w roku 1991 Krzyżem Kawalerskim, w 1997 r. Krzyżem Oficerskim oraz w 2004 r. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. 

Agnieszka Musialska