Wiadomości

Podczas ostatniej Sesji Rady Miasta Poznania radni przyjęli szereg uchwał nazewniczych. W jednej z nich przyjęto, że ulica odchodząca od ul. Berdychowo będzie nosić imię profesora Jacka Rychlewskiego, poznańskiego chemika, jednego z założycieli Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego.

Wspomniana wyżej ulica prowadzi wzdłuż Warty do nowej siedziby PCSS - Centrum Badawczego Polskiego Internetu Optycznego (CBPIO).

 

Profesor Jacek Rychlewski (1947-2003)  był polskim chemikiem i matematykiem.

 

Współtowrzył Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, a w latach 1993-2003 przewodniczył Radzie Użytkowników PCSS.

 

Do  najważniejszych osiągnięć naukowych Jacka Rychlewskiego zalicza się kontynuowanie osiągnięć polskiej szkoły chemii kwantowej, a w szczególności:

  • uzyskanie najbardziej dokładnych wyników dotyczących energii i własności elektrycznych i magnetycznych dla stanu  podstawowego  i  stanów  wzbudzonych  cząsteczki wodoru,  
  • teoretyczne wykazanie temperaturowo niezależnego paramagnetyzmu niektórych stanów wzbudzonych cząsteczki wodoru i wyjaśnienie tego efektu,
  • wykazanie,że efekty adiabatyczne mogą być odpowiedzialne za podwójne minimum krzywej energii potencjalnej dla niektórych stanów wzbudzonych. Za  znakomite osiągnięcie całej grupy badawczej prof.  Rychlewskiego (w  zespole z dr hab. Jackiem Komasą i dr Wojciechem Cenckiem) uznaje się opracowanie  efektywnej i ogólnej metody rozwiązania elektronowego równania Schroedingera dla cząsteczek wieloelektronowych opartej o wykładniczo skorelowane funkcje gaussowskie oraz pokazanie, że zastosowanie tych funkcji, mimo ich złej asymptotyki, prowadzi do doskonałych wyników numerycznych. Tą drogą grupa  badawcza  prof.  Rychlewskiego  otrzymała najdokładniejsze wyniki energii dla atomowych i molekularnych układów trój- i czteroelektronowych.

Do najważniejszych osiągnięć związanych z organizacją nauki zaliczyć można współtworzenie  sieci  informatycznej  nauki polskiej, udział w programie COST przy Unii Europejskiej poświęconym organizacji współpracy naukowotechnicznej, kierowanie pracami  Europejskiej Grupy Roboczej COSTD9/013 „Molecular Structure andDynamics – new level of  accuracy  using  explicitly  correlated  wave functions”,  stworzenie  i  kierowanie  Zakładem Chemii Kwantowej na Wydziale Chemii UAM.

Agnieszka Wylegała