Wiadomości
Prof.Węglarz na FGAP
„Nauka jest źródłem innowacji” - przekonywał profesor Jan Węglarz w trakcie swojego wystąpienia w drugim dniu Forum Gospodarczego Aglomeracji Poznańskiej. Zdaniem dyrektora PCSS aglomeracja poznańska to ośrodek innowacji na mapie Polski, jednak warunki, jakie zapewniane są polskiej nauce doprowadzają do jej powolnego upadku. Na potwierdzenie tych mocnych słów profesor przytoczył dane dotyczące finansowania państwowych ośrodków badawczo-naukowych w kraju. Mimo zapewnień polityków o podwyższeniu wydatków budżetowych na ten cel do 2 % PKB do 2013 roku, budżet na naukę w latach 2010-2011 wyniósł zaledwie 0,42 % PKB.
W Polsce wciąż brakuje nowoczesnych rozwiązań w gospodarce. Jak wynika z danych Unii Europejskiej, Polska znajduje się na niechlubnym, 5. miejscu od końca wśród krajów wspólnoty pod względem zastosowania innowacyjnych działań w gospodarce.

Innowacja stała się motywem przewodnim Forum Gospodarczego Aglomeracji Poznańskiej. Propozycje głównych kierunków rozwoju aglomeracji poznańskiej do 2020 roku znalazły się w „Zielonej Księdze Aglomeracji Poznańskiej”. Dokument jest efektem pracy badawczej czterech poznańskich uczelni: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego i  Uniwersytetu Przyrodniczego, a także polityk i działań 22 samorządów wchodzących w skład aglomeracji poznańskiej.

Zielona Księga przewiduje programy działań w 5 strategicznych dziedzinach: gospodarka przestrzenna i środowisko, infrastruktura i organizacja transportu, gospodarka i rynek pracy, usługi społeczne oraz zintegrowane zarządzanie i marketing terytorialny.

W ramach ostatniej dziedziny Zielona Księga proponuje program utworzenia metropolitalnego systemu informacyjnego. W systemie tym zwiększenie efektywności procesów decyzyjnych gwarantowałoby właśnie połączenie wszystkich ważnych dla rozwoju metropolii instytucji publicznych wspólnym systemem wymiany danych. Celem programu jest również stworzenie takiej infrastruktury, która pozwoli mieszkańcom aglomeracji korzystać z usług publicznych i obsługi administracyjnej droga elektroniczną. Rozbudowana komunikacja społeczna przez internet umożliwiałaby publiczną debatę na temat największych przedsięwzięć, a system łączący informacje o terenie z dokumentami planistycznymi gmin ułatwiłby zarządzanie metropolią. Wreszcie, dzięki zintegrowanemu bankowi danych, łatwiejsze byłoby pozyskiwanie informacji na tematy społeczne i gospodarcze dotyczące metropolii.

„Zielona Księga Aglomeracji Poznańskiej” nie jest finalnym dokumentem, lecz propozycją ustaleń. Dokument przeznaczony został do szerokiej debaty wszystkich ludzi i podmiotów działających w i dla dobra aglomeracji poznańskiej, przede wszystkim jej mieszkańców, działaczy samorządowych, władz i administracji lokalnych i regionalnych,  a także instytucji i organizacji społecznych oraz firm i przedsiębiorstw funkcjonujących w aglomeracji poznańskiej.


Prof.Węglarz na FGAP
Prof.Węglarz na FGAP
Kinga Jurga