Przetargi
Przetargi

przejdź do: PRZETARGI PO TERMINIE SKŁADANIA OFERT, aby zobaczyć przetargi dla których termin składania ofert upłynął

Poniższa lista zawiera przetargi, dla których termin składania ofert jeszcze nie upłynął.

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Sygnatura:  PN 482/2020 willa roboty budowlane etap 1 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia etapu I inwestycji w ramach realizacji projektu pod nazwą: "Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, posiadającego status pustostanu, na: Centrum Innowacyjności i Edukacji Społecznej Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk" są roboty budowlane polegające na robotach demontażowych, rozbiórkowych, naprawczych oraz uporządkowaniu terenu przy ul. Wieniawskiego 21/23 w Poznaniu, w ramach projektu pod nazwą: "Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, posiadającego status pustostanu, na: Centrum Innowacyjności i Edukacji Społecznej Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk". Realizowane zadanie obejmuje: prace rozbiórkowe, demontażowe i naprawcze w budynku wpisanego do rejestru zabytków, znajdującego się przy ul. Wieniawskiego 21/23 w Poznaniu, oraz uporządkowanie terenu na działce nr 53 i 19, obejmujące następujący zakres robót: 1) Uporządkowanie terenu działki nr 53 i częściowo działki nr 19 polegające na: wykarczowaniu kilkudziesięciu drzew i krzewów, rozbiórce starego miejsca składowania odpadów, pozostałości po murowanym garażu oraz ogrodzenia likwidacji przyłączy gazu, jednego przyłącza wody, 2) Prace demontażowe i rozbiórkowe polegające na: skuciu istniejących zagrzybionych tynków na wszystkich kondygnacjach, odgrzybieniu wszystkich ścian, rozebraniu ścianek działowych przewidzianych do rozbiórki, wykonaniu otworów drzwiowych przez ściany konstrukcyjne wraz z obsadzeniem nadproży, zerwaniu posadzek cementowych w piwnicy, rozebranie posadzek drewnianych i ceramicznych, demontażu wszystkich istniejących instalacji: wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych; demontażu armatury sanitarnej, pozostałości po dwóch zdemontowanych węzłach cieplnych, wywozie i utylizacji mebli, zabudów meblowych, starych izolacji styropianowych i z wełny mineralnej, demontażu z poddasza ściany działowej wykonanej z szeregu drzwi windowych wraz z izolacją z trocin, 3) Demontaż i zabezpieczenie w pomieszczeniach wyznaczonych przez Zamawiającego drzwi przeznaczonych do renowacji oraz ozdobnych grzejników żeliwnych, Prace naprawcze polegające na: zabezpieczeniu, oczyszczeniu i naprawieniu rys, spękań ścian przy pomocy prętów kotwiących systemowych ze stali austenitycznej, zaprawieniu pionowych pęknięć zaprawą naprawczo renowacyjną, 4) Wykonawca zobowiązany jest wykonać w ramach zamówienia dokumentację powykonawczą w tym operat powykonawczy rozbiórki w zakresie zlikwidowanych węzłów i przyłączy, 5) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia w tym pomocnicze, szacunkowe przedmiary robót, opracowanie techniczne wraz z poglądowymi rysunkami zostały zawarte w części IV SIWZ, 6) Zamawiający określa, że Wykonawca jest zobowiązany zatrudnić na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności objęte zakresem przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności związane z robotami rozbiórkowymi, z wyłączeniem osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Obowiązek zatrudniania na podstawie umowy o pracę określony w niniejszym ustępie dotyczy również podwykonawców, 7) Celem umożliwienia kontroli realizacji przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w ust. 3.1.7 powyżej, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na każde żądanie Zamawiającego, listę osób zatrudnionych na umowę o pracę przez niego oraz przez podwykonawców i dalszych podwykonawców przy realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca przedstawi również zanonimizowaną umowę, na podstawie, której zatrudnia daną osobę przy realizacji przedmiotu umowy w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia żądania. Całkowity Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w pkt. I.3 SIWZ Kody CPV: 45111300-1 roboty rozbiórkowe 45111200-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45111100-9 roboty w zakresie burzenia 45111220-6 roboty w zakresie usuwania gruzu 45113000-2 roboty na placu budowy 45214610-9 roboty budowlane w zakresie budynków laboratoryjnych 45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne
Termin składania ofert : 31/01/2020

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Sygnatura:  PN 484/2020 odczynniki do magazynu 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna, realizowana w miarę zgłaszanego zapotrzebowania dostawa odczynników chemicznych do magazynu ICHB PAN w Poznaniu, w ilościach i asortymencie wskazanych w części IV SIWZ. Dostawa ma obejmować przywóz oraz rozładunek towaru do magazynu Zmawiającego mieszczącego się w siedzibie Zamawiającego (maksymalny termin dostawy 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia). Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed zrealizowaniem zamówienia potwierdził termin dostawy na 1 dzień przed dostawą. Uwaga: Przez dni robocze Zamawiający rozumie inne dni aniżeli soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy, zgodnie z Ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 90 z późn. zm.) Odczynniki chemiczne, których dostawa stanowi przedmiot zamówienia, w dniu dostawy muszą mieć nie mniej niż 75% okresu przydatności określonego przez producenta. Do przedmiotu zamówienia należy również odbiór od Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminach uzgodnionych z Zamawiającym opakowań zwrotnych. Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu oferty numer katalogowy poszczególnych produktów wraz z podaniem strony internetowej, na której dostępny będzie opis produktu.
Termin składania ofert : 31/01/2020

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Sygnatura:  PN 485/2020 System Enkapsulacji Pojedyńczych Komórek II 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem i uruchomieniem Systemu Enkapsulacji Pojedynczych Komórek, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, określonymi szczegółowo w Specyfikacji Technicznej przedmiotu zamówienia, zawartej w części IV SIWZ (dalej zwanej specyfikacja techniczna). Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także: a) dostarczenie instrukcji obsługi urządzeń w języku polskim lub angielskim; b) przeszkolenie z obsługi urządzenia po instalacji (minimum 2 dni robocze w siedzibie Zamawiającego); c) udzielenie gwarancji i świadczenie usług serwisu gwarancyjnego (dalej zwanych serwisem) - szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte w pkt.18 SIWZ, d) nieograniczona konsultacja techniczna - telefoniczna i mailowa w okresie gwarancji oraz po okresie gwarancji do końca okresu funkcjonowania urządzenia, w szczególności posiadanie po stronie Wykonawcy specjalnego zespołu wsparcia technicznego w celu udzielania odpowiedzi na zapytania związane z działaniem systemu lub konkretnymi problemami ze sprzętem lub oprogramowaniem wynikającym z użytkowania systemu.
Termin składania ofert : 03/02/2020

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Sygnatura:  PN 483/2020 dyfraktometr promieni X 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem wysokosprawnego dyfraktometru wyposażonego w czterokołowy goniometr i detektor powierzchniowy służący do rejestracji rozpraszania promieniowania X przez pojedyncze kryształy w badaniach z zakresu krystalografii cząsteczek biologicznych oraz krystalografii małych cząsteczek dla Pracowni Inżynierii Białek, Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, szczegółowo opisanego w Specyfikacji Technicznej Przedmiotu Zamówienia, zawartej w części IV SIWZ (dalej zwanej specyfikacja techniczna). Do zakresu Przedmiotu zamówienia należy także: a) dostarczenie instrukcji obsługi urządzeń w języku polskim lub angielskim; b) dwudniowe przeszkolenie aplikacyjne dla pracowników Zamawiającego z obsługi urządzenia po instalacji c) udzielenie gwarancji i świadczenie usług serwisu gwarancyjnego - szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte w pkt.16 SIWZ; Wymaga się aby oferowany system charakteryzował się szeroką możliwością zastosowania w badaniach takich cząsteczek jak białka, RNA oraz związki małocząsteczkowe. System musi umożliwiać badania bardzo małych i/lub słabo rozpraszających kryształów. Ponieważ sprzęt będzie wykorzystywany w bardzo wymagających projektach naukowych, musi gwarantować najwyższą dokładność, precyzję oraz wiarygodność rejestrowanych danych dyfrakcyjnych. W związku z tym intensywność, stabilność i niezawodność źródła promieni X oraz czułość, dynamiczny zakres jak również proporcja sygnału do szumu detektora promieni X a także dostępność uniwersalnych i solidnych narzędzi w ramach oprogramowania do zbierania i analizy danych są kluczowymi elementami branymi pod uwagę podczas oceny. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostawy z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy. Oferowany przedmiot zamówienia w dniu złożenia oferty nie może być przewidziany przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być gotowy do eksploatacji bez konieczności montażu dodatkowych urządzeń oraz musi być wyposażony w wystarczającą liczbę kabli niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urządzeń oraz pozwalający na podłączenie go do standardowych gniazdek zasilających, chyba że w specyfikacji technicznej zaznaczono inaczej.
Termin składania ofert : 21/02/2020
<< poprzednie następne >>

 

Klauzula informacyjna dla osób ubiegajšcych się o zamówienia publiczne. (pdf)

Kalendarium
<< styczeń 2020 >>
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Ni
  
  
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
11
12
13
18
19
20
22
24
25
26
27
28
29
30
31
  
  
Przetargi