Przetargi
Przetargi

przejdź do: PRZETARGI PO TERMINIE SKŁADANIA OFERT, aby zobaczyć przetargi dla których termin składania ofert upłynął

Poniższa lista zawiera przetargi, dla których termin składania ofert jeszcze nie upłynął.

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Sygnatura:  PN 435/17 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia jest roczna prenumerata oraz sukcesywna, w miarę ukazywania się poszczególnych numerów, dostawa czasopism krajowych i zagranicznych w roku 2018 do siedziby Zamawiającego, aż do zakończenia okresu prenumeraty poszczególnych czasopism, zgodnie ze szczegółowym wykazem czasopism krajowych i zagranicznych zawartym w części IV SIWZ (dalej zwanym wykazem czasopism). Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także: a) terminowe dostarczanie Zamawiającemu czasopism, począwszy od pierwszego numeru należącego do prenumeraty roku 2018 do ostatniego należącego do prenumeraty roku 2018, bez względu na datę ukazania się numeru, b) zapewnienie kompletności dostaw zamówionych czasopism, c) zapewnienie dostępu on-line na czasopisma wyszczególnione w ofercie oraz na zasadach i warunkach określonych w ofercie, d) niezwłoczne informowanie (faxem, e-mailem) Zamawiającego o wszelkich zmianach wydawniczych dotyczących zaprenumerowanych czasopism (opóźnienia w wydawaniu, zmiana tytułu, zawieszenie tytułu, itp.)
Termin składania ofert : 24/10/2017

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Sygnatura:  PN 433/17 roboty budowlane II 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia jest przebudowa pomieszczeń piwnicy budynku B-10 na cele biurowe i laboratoryjne oraz prace remontowe w budynku B-12 w Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu przy ul. Noskowskiego 12/14. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: 1) w zakresie części 1: - dokumentacja projektowa sporządzona przez biuro projektowe: A.N.I. Pracownia Projektowa Anna Smólska, ul. Olszynka 9/6, 60-303 Poznań; (projekt budowlany, przedmiary robót, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych "STWiORB"); pełna dokumentacja znajduje się pod ww. adresami; Informacje dotyczące przedmiotu Zamówienia zawarte w którymkolwiek dokumencie uważa się za obowiązujące. Wymienione dokumenty należy traktować, jako wzajemnie uzupełniające się i wzajemnie wyjaśniające się. W przypadku powstania niedających się pogodzić niezgodności o charakterze technicznym - podstawą do ostatecznego ustalenia przedmiotu zamówienia oraz wyceny tego przedmiotu - jest zawsze projekt budowlany, a w dalszej kolejności projekty wykonawcze i STWiORB. Przedmiar robót należy traktować pomocniczo. Ryzyko prawidłowości ustalenia kosztów wykonania przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca. 2) w zakresie części 2: Kosztorys ślepy oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ("STWiORB"), zawarty w IV części SIWZ. STWiORB obejmuje w szczególności wymagania dotyczące właściwości materiałów, sposobu wykonania i oceny prawidłowości poszczególnych robót budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych, wentylacyjnych. Podane w dokumentacji technicznej, w opisach przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 ust.1, 2 i 3 i art. 7 ust.1 ustawy Pzp, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technicznych i technologicznych Zamawiającego. W przypadku materiałów, których znaki towarowe podano w dokumentacji poprzez równoważność Zamawiający rozumie zastosowanie takich materiałów, których parametry techniczne jakościowe i technologiczne nie będą gorsze od materiałów, jakie zostały przyjęte w dokumentacji technicznej SIWZ i zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego. Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także udzielenie gwarancji. Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte w pkt I.20 SIWZ.
Termin składania ofert : 25/10/2017

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Sygnatura:  PN 434/2017 sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie III 
Opis:  przetarg nieograniczony na Krótki opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego wraz z towarzyszącym mu oprogramowaniem, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ (dalej "specyfikacja techniczna"). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia musi być dostarczony wraz z instrukcjami obsługi, sterownikami, okablowaniem oraz towarzyszącym oprogramowaniem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania (uzyskania pełnej funkcjonalności wskazanej w specyfikacji technicznej). Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia a w przypadku sprzętu - z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy. Oferowany sprzęt i oprogramowanie w dniu sporządzenia oferty nie mogą być przewidziane przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży. Dostarczony sprzęt i oprogramowanie muszą pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących również rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych. Dostarczony sprzęt wymagający zasilania z sieci energetycznej powinien być wyposażony w odpowiednią liczbę kabli zasilających pozwalających na podłączenie go do standardowych gniazdek zasilających chyba, że w specyfikacji technicznej zaznaczono inaczej. Zaoferowany sprzęt musi spełniać wymagania opisane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 106/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wspólnotowego programu znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych (Wersja przekształcona)(Dziennik Urzędowy UE z dnia 13 lutego 2008 r. L 39/1). Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także udzielenie gwarancji i wykonywanie świadczeń wynikających z gwarancji. Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte SIWZ.
Termin składania ofert : 27/10/2017

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Sygnatura:  PN 17/10/2017 - napędy SSD 
Opis:  przetarg nieograniczony na Dostawa napędów SSD, zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ.
Termin składania ofert : 27/10/2017
<< poprzednie następne >>

 

Kalendarium
<< październik 2017 >>
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Ni
  
  
  
  
  
  
  1
  7
  8
10
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
  
  
  
  
Przetargi