Przetargi
Przetargi

przejdź do: PRZETARGI PO TERMINIE SKŁADANIA OFERT, aby zobaczyć przetargi dla których termin składania ofert upłynął

Poniższa lista zawiera przetargi, dla których termin składania ofert jeszcze nie upłynął.

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Sygnatura:  PN 441/18 rzecznik patentowy II 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia są usługi rzecznika patentowego w celu uzyskania ochrony w sprawach własności przemysłowej, przez ICHB PAN w Poznaniu, w zakresie wynalazków z biologii lub biomedycyny oraz biochemii, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi szczegółowo w IV części SIWZ. Do Wykonawcy będzie należało prowadzenie wszelkich czynności niezbędnych do ochrony praw własności przemysłowej Zamawiającego, w szczególności: a) świadczenie pomocy prawnej i technicznej zgodnie z Ustawą z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (t.j. Dz.U. z 2017 r. , poz. 1314 z późn. zm.), z wyłączeniem zastępstwa procesowego w cywilnych postępowaniach sądowych, b) doradztwo w zakresie ochrony prawa własności przemysłowej, w tym kompleksowe doradztwo dotyczące ochrony patentowej także w zakresie aktualizacji harmonogramów rzeczowo-finansowych projektów strukturalnych i płatności wg kwartałów, w tym ścisła współpraca z podmiotem zgłaszającym i wynalazcami, c) kompleksowe przygotowanie, opracowanie, obsługa i weryfikacja dokumentacji zgłoszeniowej w ramach poszczególnych procedur patentowych i dokonywanie zgłoszeń patentowych, krajowych i międzynarodowych, w imieniu Zamawiającego, d) przeprowadzanie poszukiwań patentowych, badań w literaturze i bazach danych (badanie czystości patentowej), e) zapewnienie obsługi rzecznika patentowego w danym kraju, w którym będzie dokonywane zgłoszenie patentowe Zamawiającego oraz kompleksowa współpraca z wybraną przez Wykonawcę kancelarią Rzecznika Patentowego w kraju, w którym dokonane zostanie zgłoszenie patentowe Zamawiającego (koszty pełnomocnika zagranicznego związane z procedowaniem przed Urzędem Patentowym danego kraju ponosi Wykonawca), f) wszelkie czynności związane z udzieleniem patentu, w tym weryfikacja i zawiadomienie o decyzji, weryfikacja i doręczenie dokumentu patentowego, wniesienie opłat za publikację i zawiadomienie o publikacji, g) walidacje patentów, h) tłumaczenia zgłoszeń patentowych oraz innych dokumentów na języki urzędowe krajów, w których dokonywane są lub będą zgłoszenia patentowe lub walidacje patentów (koszty tłumaczeń ponosi Wykonawca), i) powiadamianie Zamawiającego o otrzymanych pismach urzędowych zarówno formalnych jak i merytorycznych i przygotowanie wstępnej opinii, j) zastępstwo prawne przed Urzędem Patentowym i osobami trzecimi w sprawach dotyczących własności przemysłowej Zamawiającego i procesowe w postępowaniach sądowo-administracyjnych w sprawach związanych z prawem własności przemysłowej Zamawiającego' k) przygotowywanie, na żądanie Zamawiającego, estymacji kosztów dla poszczególnych zgłoszeń patentowych, w rozbiciu na procedury patentowe, na dany rok kalendarzowy. l) monitorowania terminów wnoszenia opłat urzędowych, wnoszenia tych opłat oraz przekazywania Zamawiającemu pisemnych informacji o terminie i wysokości wnoszenia opłat urzędowych w ramach postępowań, z zastrzeżeniem, że: - w przypadku procedur krajowych opłaty urzędowe uiszcza Zamawiający, - w przypadku procedur międzynarodowych opłaty urzędowe uiszcza Zamawiający bądź Wykonawca, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym, Pod pojęciem "monitorowanie terminów" rozumie się przekazywanie przez Wykonawcę Zamawiającemu informacji o zbliżającym się terminie wniesienia opłaty, w przypadku opłat okresowych (wnoszonych corocznie), co najmniej na 1 (jeden) miesiąc przed upływem terminu wniesienia opłaty, w innych przypadkach, w terminie do 2 (dwa) dni od daty otrzymania przez Wykonawcę informacji o konieczności uiszczenia opłaty. Informacja powinna zawierać: - wysokość opłaty - walutę płatności - termin wniesienia opłaty - nazwę instytucji na rzecz której uiszczana jest opłata - tytuł wniesienia opłaty - nazwę i adres banku, numer konta na które należy wnieść opłatę - kopię wezwania do uiszczenia opłaty (jeżeli rzecznik takie wezwanie otrzymał). m) przesyłania Zamawiającemu do wiadomości, w terminie do 2 dni od daty ich otrzymania, kopii otrzymanych przez rzecznika patentowego pism związanych z prowadzonymi postępowaniami patentowymi Zamawiającego (dotyczy wyłącznie pism nie wymagających złożenia przez Zamawiającego odpowiedzi na dane pismo), n) składania Zamawiającemu, pisemnego raportu z wykonania poszczególnych etapów prowadzonych postępowań patentowych, zawierającego zwięzłą informację o stanie danego postępowania patentowego na dzień sporządzania raportu i podjętych do tego dnia czynności. Pierwszy raport Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie do dnia 10 lipca. 2018 roku, drugi w terminie do dnia 10 stycznia 2019 roku, trzeci w terminie do dnia 10 lipca 2019 roku, czwarty w terminie do dnia 30 kwietnia 2020 roku, (ostatni dzień obowiązywania umowy), o) Zamawiający, niezależnie od informacji otrzymywanych w pisemnych raportach, o których mowa w pkt n) powyżej , zastrzega sobie prawo do żądania i otrzymywania od Wykonawcy informacji telefonicznych/mailowych związanych z wykonaniem przedmiotu umowy w każdym czasie., p) informowania Zamawiającego o konieczności podjęcia decyzji o wejściu w kolejną fazę procedury patentowej (np. PCT, Euro-PCT lub amerykańskiej) ze wskazaniem terminów i możliwości rozwiązań, wraz z ich interpretacją, a także podaniem wysokości opłat urzędowych z tym związanych, q) przekazanie protokolarnie, do dnia rozwiązania umowy na wykonania Przedmiotu zamówienia , Zamawiającemu wszelkich będących w Jego dyspozycji, dokumentów, materiałów, notatek i opracowań uzyskanych lub sporządzonych w związku z wykonywaniem Przedmiotu umowy. Dotyczy to także wszelkich informacji, danych, dokumentów utrwalonych w innej niż pisemna postaci, a w szczególności w formie zapisu elektronicznego na dyskach, przenośnych, płytach CD lub DVD, bez zabezpieczeń hasłowych. W tym samym terminie Wykonawca przekaże Zamawiającemu zestawienie/wykaz zależnych od Zamawiającego opłat patentowych wraz z terminem ich uiszczenia oraz zestawienie czynności do wykonania przed Urzędami Patentowymi, z podaniem numerów spraw/procedur patentowych na okres 6-ciu miesięcy od dnia rozwiązania umowy na wykonania Przedmiotu zamówienia. Wszystkie czynności wykonywane przez Rzeczników Patentowych w ramach zamówienia muszą być wykonywane zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2011 r. o Rzecznikach Patentowych, z zachowaniem szczególnej staranności, wynikającej z zawodowego charakteru świadczonych usług, zaliczanych do kategorii zawodów zaufania publicznego oraz z poszanowaniem zasad zasadami etyki zawodowej rzeczników patentowych.
Termin składania ofert : 26/02/2018
<< poprzednie następne >>

 

Kalendarium
<< luty 2018 >>
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Ni
  
  
  
  1
  2
  3
  4
  5
  7
14
16
17
18
19
22
24
25
26
27
28
  
  
  
  
Przetargi