Przetargi
Przetargi - nieaktualne

przejdź do: PRZETARGI AKTUALNE, aby zobaczyć aktualną listę przetargów

Poniższa lista zawiera przetargi, dla których upłynął termin składania ofert.
Wybierz opcję rozstrzygnięcie, aby sprawdzić status przetargu. W sekcji tej sprawdzisz, jak kiedy i jak przetarg został rozstrzygnięty.

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Sygnatura:  PN 77/08/2015 - Urządzenia interfejsów głosowych 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów do budowy laboratorium technologii interfejsów głosowych dla usług nowej generacji, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia
Termin składania ofert upłynął: 12/10/2015
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Sygnatura:  PN 78/08/2015 - wyposażenie laboratorium (IoT)_1 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów wyposażenia laboratorium integracji usług sieciowych z sieciami IoT i naukowego wykorzystania infrastruktur społecznościowych, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia
Termin składania ofert upłynął: 12/10/2015
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Sygnatura:  PN 88/09/2015 - oprogramowanie_3 
Opis:  przetarg nieograniczony na Dostawa do siedziby Zamawiającego licencji na korzystanie z oprogramowania wraz z egzemplarzem instalacyjnym oprogramowania (dalej również "oprogramowanie"), elementów wyposażenia laboratorium wirtualnego dla e-nauki, elementów wyposażenia laboratorium integracji technologii ICT z otoczeniem oraz eksperymentalnej przestrzeni badań interakcji użytkowników z usługami sieciowymi nowej generacji zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ.
Termin składania ofert upłynął: 12/10/2015
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Sygnatura:  PN 397/15 roboty budowlane IV 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót ogólnobudowlanych (remont pomieszczeń) w budynku B oraz wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji ogrodu zimowego - oranżerii przy budynku B-12 wraz z przebudową instalacji gazowej, położonych na terenie Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, ul. Noskowskiego 12/14. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dla części 1.: Specyfikacja Techniczna Wykonania Robót Ogólnobudowlanych (STWRO) zawarta w IV części SIWZ, kosztorys ślepy dla cześci 2: Projekt Techniczno - Wykonawczy, Przedmiar Robót, Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) zawarte w IV części SIWZ. Uwaga: Projekt Techniczny Wykonawczy, Przedmiar Robót oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) do pobrania pod następującymi adresami: http://www.ibch.poznan.pl/uploads/zampub/cz.1.7z http://www.ibch.poznan.pl/uploads/zampub/cz.2.7z STWRO, SST i STWiORB obejmują w szczególności wymagania dotyczące właściwości materiałów, sposobu wykonania i oceny prawidłowości poszczególnych robót budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych, wentylacyjnych. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie-należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe i jakościowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Podane w dokumentacji technicznej, w opisach przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 ust.1,2 i 3 i art. 7 ust.1 ustawy Pzp, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technicznych i technologicznych Zamawiającego. W przypadku materiałów, których znaki towarowe podano w dokumentacji poprzez równoważność Zamawiający rozumie zastosowanie takich materiałów, których parametry techniczne jakościowe i technologiczne nie będą gorsze od materiałów, jakie zostały przyjęte w rozwiązaniach projektu i dokumentacji technicznej SIWZ i zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego. Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także: udzielenie gwarancji i świadczenie usług serwisu gwarancyjnego - szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji i serwisu gwarancyjnego zostały zawarte w pkt. 19 SIWZ;
Termin składania ofert upłynął: 12/10/2015
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Sygnatura:  PN 399/15 odczynniki, probówki, rękawiczki do magazynu 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna, realizowana w miarę zgłaszanego zapotrzebowania dostawa odczynników chemicznych, probówek i końcówek do pipet oraz innych materiałów laboratoryjnych oraz rękawiczek jednorazowych do magazynu ICHB PAN w Poznaniu, w ilościach i asortymencie wskazanych w części IV SIWZ. Dostawa ma obejmować przywóz oraz rozładunek towaru do magazynu Zmawiającego mieszczącego się w siedzibie Zamawiającego (maksymalny termin dostawy 10 dni od daty złożenia zamówienia). Zamawiający wymaga, aby wykonawca przed zrealizowaniem zamówienia potwierdził termin dostawy na 1 dzień przed dostawą. Odczynniki chemiczne (część 1), których dostawa stanowi przedmiot zamówienia, w dniu dostawy muszą mieć nie mniej niż 75% okresu przydatności określonego przez producenta. W przypadku części 1 do przedmiotu zamówienia należy również odbiór od Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminach uzgodnionych z Zamawiającym opakowań zwrotnych. Część zamówienia dotyczy również realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Termin składania ofert upłynął: 09/10/2015
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Sygnatura:  PN 395/15 sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie III 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego wraz z towarzyszącym mu oprogramowaniem, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ (dalej "specyfikacja techniczna"). CPV 30200000, Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także udzielenie gwarancji i wykonywanie świadczeń wynikających z gwarancji. Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte SIWZ. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia a w przypadku sprzętu - z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy. Oferowany sprzęt i oprogramowanie w dniu sporządzenia oferty nie mogą być przewidziane przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży. Dostarczony sprzęt i oprogramowanie muszą pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących również rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych. Dostarczony sprzęt przeznaczony do zasilania z sieci energetycznej powinien być wyposażony w odpowiednią liczbę kabli zasilających pozwalających na podłączenie go do standardowych gniazdek zasilających chyba, że w specyfikacji technicznej zaznaczono inaczej. Zaoferowany sprzęt musi spełniać wymagania opisane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 106/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wspólnotowego programu znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych (wersja przekształcona), zgodnie z Dziennikiem Urzędowym UE z dnia 13 lutego 2008 r.
Termin składania ofert upłynął: 09/10/2015
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Sygnatura:  PN 83/09/2015 - sprzęt elektroniczny LBiOIK_2 
Opis:  przetarg nieograniczony na Dostawa sprzętu elektronicznego dla Laboratorium Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni i Ochrony Infrastruktur Krytycznych, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ.
Termin składania ofert upłynął: 07/10/2015
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Sygnatura:  PN 84/09/2015 - sprzęt elektroniczny Lab9 
Opis:  przetarg nieograniczony na Dostawa sprzętu elektronicznego dla eksperymentalnej przestrzeni badań interakcji użytkowników z usługami sieciowymi nowej generacji (lab9) oraz dostawa stacji roboczej, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ.
Termin składania ofert upłynął: 05/10/2015
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Sygnatura:  N 82/09/2015 - Urządzenia interfejsów głosowych oraz zestawy komputerowe 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów do budowy laboratorium technologii interfejsów głosowych dla usług nowej generacji oraz zestawów komputerowych, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia
Termin składania ofert upłynął: 05/10/2015
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Sygnatura:  PN 81/09/2015 - wyposażenie laboratorium dla e-Nauki 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów wyposażenia Laboratorium wirtualnego dla e-Nauki, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia
Termin składania ofert upłynął: 01/10/2015
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Sygnatura:  PN 396/15 artykuły biurowe 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia jest roczna, sukcesywna dostawa w miejsca wskazane w siedzibie Zamawiającego artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych oraz papieru do drukarek komputerowych i urządzeń kserograficznych, w ilości i asortymencie szczegółowo wskazanych w części IV SIWZ - Specyfikacja Asortymentowa. Uwaga: Zamawiający wymaga, aby tonery, tusze do drukarek i kserokopiarek oraz developery były materiałami oficjalnie dopuszczonymi przez producenta drukarek i kserokopiarek (zaleconymi przez producenta drukarek i kserokopiarek). W przypadku dostarczenia tonerów, tuszy do drukarek i kserokopiarek oraz developerów innych niż oryginalne wymaga się od Wykonawcy, aby załączył do oferty dokument wystawiony przez producenta drukarki lub kserokopiarki, stwierdzający, że producent ten akceptuje zaoferowany toner, tusz do drukarek i kserokopiarek oraz developer, jako w pełni równoważny. Ponadto Zamawiający wyraźnie zastrzega, że nie dopuszcza się dostarczenia tonerów, tuszy do drukarek i kserokopiarek oraz developerów w kartridżach (nabojach) o zmniejszonej pojemności do tzw. "sporadycznego drukowania". W przypadku występowania tonerów i tuszy (kolorowych i czarnych) w różnej pojemności Zamawiający wymaga dostarczenia ww. materiałów eksploatacyjnych o największej pojemności, dostępnej na rynku. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostawy. Kod CPV: 30.19.00.00-7, 30.12.51.10-5, 30.19.76.30-1
Termin składania ofert upłynął: 01/10/2015
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Sygnatura:  PN 80/09/2015 - wyposażenie laboratorium (IoT)_2 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów wyposażenia laboratorium integracji usług sieciowych z sieciami Internet of Things i naukowego wykorzystania infrastruktur społecznościowych, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia
Termin składania ofert upłynął: 28/09/2015
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Sygnatura:  PN 79/09/2015 - czujniki i urządzenia 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego czujników i urządzeń wykonawczych oraz zarządzających, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ
Termin składania ofert upłynął: 28/09/2015
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Sygnatura:  PN 68/08/2015- wyposażenie do laboratoriów 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do laboratoriów Zamawiającego, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia
Termin składania ofert upłynął: 24/09/2015
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Sygnatura:  PN 69/08/2015 - infrastruktura do pomiaru właściwości fizycznych 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego infrastruktury do pomiaru właściwości fizycznych, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ
Termin składania ofert upłynął: 17/09/2015
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Sygnatura:  PN 75/08/2015 - liczniki, mierniki, czujniki 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia jest dostawa liczników, mierników i czujników elektrycznych do badań nad energooszczędnymi urządzeniami i systemami obliczeniowymi, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ.
Termin składania ofert upłynął: 15/09/2015
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Sygnatura:  PN 74/08/2015-wyposażenie Lab8, Lab4 i laboratorium sieci 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu na potrzeby laboratorium telemedycyny, laboratorium integracji technologii ICT z otoczeniem (Lab 8), laboratorium wizualizacji i interakcji (Lab 4) oraz laboratorium sieci bezprzewodowych zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ.
Termin składania ofert upłynął: 14/09/2015
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Sygnatura:  PN 73/08/2015 - sukcesywna dostawa systemu zunifikowanej komunikacji_2 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu zunifikowanej komunikacji IP wraz z instalacją i uruchomieniem oraz instruktażem, a także sukcesywna dostawa elementów systemu zunifikowanej komunikacji IP, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ.
Termin składania ofert upłynął: 11/09/2015
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Sygnatura:  PN 72/08/2015 - wyposażenie do laboratoriów 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do laboratoriów Zamawiającego, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia
Termin składania ofert upłynął: 10/09/2015
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Sygnatura:  PN 67/07/2015 - system zarządzaniem energią 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, zintegrowanie i uruchomienie infrastruktury do badań nad zarządzaniem energią, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia
Termin składania ofert upłynął: 10/09/2015
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Sygnatura:  PN 55/07/2015 - meble_2 
Opis:  przetarg nieograniczony na Wykonanie zabudowy meblowej i prac wykończeniowych, dostawa mebli oraz sukcesywna dostawa mebli do siedziby Zamawiającego wraz z wniesieniem i montażem zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ.
Termin składania ofert upłynął: 10/09/2015
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Sygnatura:  PN 392/15 Fitotrony 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia jest budowa pięciu fitotronów i ich sukcesywna dostawa do wskazanego pomieszczenia w siedzibie Zamawiającego wraz z instalacją i uruchomieniem, zgodnie z harmonogramem i wymaganiami Zamawiającego określonymi szczegółowo w Specyfikacji Technicznej przedmiotu zamówienia, zawartej w części IV SIWZ (dalej zwanej specyfikacją techniczną) Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także: a) udzielenie gwarancji i świadczenie usług serwisu gwarancyjnego (dalej zwanych serwisem) - szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte w pkt.19 SIWZ b) nieograniczona konsultacja techniczna - telefoniczna i mailowa w okresie gwarancji Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostawy z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być gotowy do eksploatacji bez konieczności montażu dodatkowych urządzeń oraz musi być wyposażony w wystarczającą liczbę kabli niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urządzeń oraz pozwalający na podłączenie go do standardowych gniazdek zasilających, chyba że w specyfikacji technicznej zaznaczono inaczej.
Termin składania ofert upłynął: 09/09/2015
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Sygnatura:  PN 66/07/2015 - system fotowoltaiczny 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu fotowoltaicznego wraz z instalacją w budynku Centrum Badawczego Polskiego Internetu Optycznego, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia
Termin składania ofert upłynął: 08/09/2015
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Sygnatura:  PN 70/08/2015 - dostawa urządzeń OLT, ONT_2 
Opis:  przetarg nieograniczony na Dostawa urządzeń i elementów do budowy sieci FTTH wraz z mobilnymi stacjami zarządzania siecią a także przeprowadzenie instruktażu, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ
Termin składania ofert upłynął: 03/09/2015
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Sygnatura:  PN 76/08/2015- wyposażenie laboratorium Lab9, Lab7, CBPIO-Lab8 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia dla eksperymentalnej przestrzeni badań interakcji użytkowników z usługami sieciowymi nowej generacji (FutureICT lab9), laboratorium integracji technologii ICT z otoczeniem (CBPIO Lab8) a także dla laboratorium zarządzania centrami danych i systemami efektywnymi energetycznie ((FutureICT lab7), zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia
Termin składania ofert upłynął: 02/09/2015
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Sygnatura:  PN 71/08/2015 - nasadzenia_3 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia jest nasadzenie dostarczonych przez Wykonawcę drzew i krzewów w ramach kompensacji przyrodniczej na terenie Centrum Badawczego Polskiego Internetu Optycznego przy ul Jana Pawła II 10 w Poznaniu oraz roczna pielęgnacja, zgodnie z opisem zawartym w Części IV SIWZ.
Termin składania ofert upłynął: 25/08/2015
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Sygnatura:  PN 58/07/2015 - oscyloskopy_2 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia jest dostawa oscyloskopu referencyjnego składającego się z podsystemu do zaawansowanej cyfrowej analizy sygnałów, przystosowanego do pomiarów w szerokim zakresie częstotliwości oraz trzech oscyloskopów cyfrowych, dostawa zestawu analizatora widmowego modulacji optycznych wraz z oprogramowaniem systemowym, a także dostawa sukcesywna akcesoriów pomiarowych do oscyloskopów i do analizatora widmowego modulacji optycznych, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ.
Termin składania ofert upłynął: 25/08/2015
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Sygnatura:  PN 63/07/2015 - eksperymentalna przestrzeń badań_Lab9, CBPIO-Lab4 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia laboratorium eksperymentalnej przestrzeni badań interakcji użytkowników z usługami sieciowymi nowej generacji (Future ICT lab9) oraz laboratorium wizualizacji i interakcji (CBPIO Lab4), zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia
Termin składania ofert upłynął: 20/08/2015
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Sygnatura:  PN 394/15 czasopisma zagraniczne 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia jest roczna prenumerata oraz sukcesywna, w miarę ukazywania się poszczególnych numerów dostawa czasopism zagranicznych w roku 2016, aż do zakończenia okresu prenumeraty poszczególnych czasopism, do siedziby Zamawiającego, pod wskazane przez Zamawiającego dwa adresy na terenie miasta Poznania, zgodnie ze szczegółowym wykazem czasopism zagranicznych zawartym w części IV SIWZ (dalej zwanym wykazem czasopism). Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także: a) terminowe dostarczenia Zamawiającemu czasopism, począwszy od pierwszego numeru należącego do prenumeraty roku 2016 do ostatniego należącego do prenumeraty roku 2016, bez względu na datę ukazania się numeru, b) zapewnienia kompletności dostaw zamówionych czasopism, c) zapewnienia dostępu on-line na czasopisma wyszczególnione w ofercie oraz na zasadach i warunkach określonych w ofercie, d) niezwłocznego informowania (faxem, e-mailem) Zamawiającego o wszelkich zmianach wydawniczych dotyczących zaprenumerowanych czasopism (opóźnienia w wydawaniu, zmiana tytułu, zawieszenie tytułu, itp.). Kod CPV: 22200000-2
Termin składania ofert upłynął: 20/08/2015
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Sygnatura:  PN 393/15 czasopisma krajowe 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia jest roczna prenumerata oraz sukcesywna, w miarę ukazywania się poszczególnych numerów dostawa czasopism krajowych w roku 2016, aż do zakończenia okresu prenumeraty poszczególnych czasopism do siedziby Zamawiającego, pod wskazane przez Zamawiającego dwa adresy na terenie miasta Poznania, zgodnie ze szczegółowym wykazem czasopism krajowych zawartym w części IV SIWZ (dalej zwanym wykazem czasopism).Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także: a)terminowe dostarczanie Zamawiającemu czasopism, począwszy od pierwszego numeru należącego do prenumeraty roku 2016 do ostatniego należącego do prenumeraty roku 2016, bez względu na datę ukazania się numeru, b)zapewnienie kompletności dostaw zamówionych czasopism, c)zapewnienie dostępu on-line na czasopisma wyszczególnione w ofercie oraz na zasadach i warunkach określonych w ofercie, d)niezwłoczne informowanie (faxem, e-mailem) Zamawiającego o wszelkich zmianach wydawniczych dotyczących zaprenumerowanych czasopism (opóźnienia w wydawaniu, zmiana tytułu, zawieszenie tytułu, itp.).
Termin składania ofert upłynął: 20/08/2015
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Sygnatura:  PN 57/07/2015 - sukcesywna dostawa przełączników w technologii niskich opóźnień 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia jest roczna, sukcesywna sprzedaż wraz z dostarczeniem do lokalizacji wskazanych w Załączniku nr 5 do projektu umowy, przełączników w technologii niskich opóźnień, ich elementów (zwanych dalej odpowiednio przełącznikami i/lub elementami) oraz przeprowadzenie instruktażu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w IV części SIWZ.
Termin składania ofert upłynął: 17/08/2015
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Sygnatura:  PN 64/07/2015 - nasadzenia_2 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia jest nasadzenie dostarczonych przez Wykonawcę drzew i krzewów w ramach kompensacji przyrodniczej na terenie Centrum Badawczego Polskiego Internetu Optycznego przy ul Jana Pawła II 10 w Poznaniu oraz roczna pielęgnacja, zgodnie z opisem zawartym w Części IV SIWZ
Termin składania ofert upłynął: 10/08/2015
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Sygnatura:  PN 62/07/2015- smart spaces 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów wyposażenia stanowiska integracji technologii smart spaces laboratorium integracji technologii ict z otoczeniem (lab 8) oraz laboratorium wizualizacji i interakcji (lab 4) w ramach projektu CBPIO, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia
Termin składania ofert upłynął: 10/08/2015
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Sygnatura:  PN 61/07/2015 - wyposażenie laboratorium optycznego 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie do siedziby Zamawiającego wyposażenia do laboratorium sieci optycznych o programowalnej optyce, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ.
Termin składania ofert upłynął: 10/08/2015
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Sygnatura:  PN 60/07/2015 - LBiOIK 
Opis:  przetarg ograniczony na Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu elektronicznego dla Laboratorium Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni i Ochrony Infrastruktur Krytycznych, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ.
Termin składania ofert upłynął: 10/08/2015
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Sygnatura:  PN 59/07/2015 - wyposażenie lab9, lab4 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów wyposażenia dla eksperymentalnej przestrzeni badań interakcji użytkowników z usługami sieciowymi nowej generacji (lab9) oraz laboratorium wizualizacji i interakcji (CBPIO-lab4) oraz dostawa stacji roboczej, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ.
Termin składania ofert upłynął: 10/08/2015
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Sygnatura:  PN 56/07/2015 - Urządzenia interfejsów głosowych_3 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów do budowy laboratorium technologii interfejsów głosowych dla usług nowej generacji, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia
Termin składania ofert upłynął: 07/08/2015
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Sygnatura:  PN 41/06/2015 - wyposażenie laboratorium_Lab2 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów wyposażenia laboratorium otwartego sprzętu sieciowego, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ
Termin składania ofert upłynął: 06/08/2015
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Sygnatura:  PN 65/07/2015 modernizacja baterii 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia jest modernizacji baterii akumulatorów zasilacza UPS Galaxy GW 7000/400kVA (nr seryjny VH2B3K41001,) wraz z dostawą stelaża, montażem i personalizacją zasilacza UPS, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ (dalej "specyfikacja techniczna").
Termin składania ofert upłynął: 05/08/2015
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Sygnatura:  PN 54/07/2015 - dostawa urządzeń OLT, ONT 
Opis:  przetarg nieograniczony na Dostawa urządzeń i elementów do budowy sieci FTTH wraz z mobilnymi stacjami zarządzania siecią a także przeprowadzenie instruktażu, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ.
Termin składania ofert upłynął: 05/08/2015
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Sygnatura:  PN 50/07/2015 - sukcesywna dostawa systemu zunifikowanej komunikacji 
Opis:  przetarg nieograniczony na Dostawa systemu zunifikowanej komunikacji IP wraz z instalacją i uruchomieniem oraz instruktażem, a także sukcesywna dostawa elementów systemu zunifikowanej komunikacji IP, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ.
Termin składania ofert upłynął: 04/08/2015
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Sygnatura:  PN 34/06/2015 - wyposażenie laboratorium zdalnej chirurgii 
Opis:  przetarg nieograniczony na Dostawa elementów wyposażenia stanowiska użyteczności i interoperacyjności aplikacji telemedycznych oraz integracji nowych scenariuszy telemedycznych
Termin składania ofert upłynął: 04/08/2015
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Sygnatura:  PN 43/06/2015 - wyposażenie laboratoriów_PL-LAB2020 i FUTURE ICT 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż wraz z dostarczeniem do lokalizacji wskazanych w Załączniku nr 5 do projektu umowy, elementów wyposażenia laboratoriów badawczych oraz infrastruktury operacyjnej w ramach projektów PL-LAB2020 oraz Future ICT oraz przeprowadzenie instruktażu, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia
Termin składania ofert upłynął: 04/08/2015
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Sygnatura:  PN 36/06/2015 - meble 
Opis:  przetarg nieograniczony na Dostawa mebli do siedziby Zamawiającego wraz z wniesieniem i montażem zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ.
Termin składania ofert upłynął: 03/08/2015
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Sygnatura:  PN 39/06/2015 - oprogramowanie 
Opis:  przetarg nieograniczony na Dostawa oprogramowania zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ
Termin składania ofert upłynął: 03/08/2015
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Sygnatura:  PN 38/06/2015 - elementy klastra serwerów 
Opis:  przetarg nieograniczony na Dostawa elementów klastra serwerów w architekturze SPARC do stanowiska testowego w laboratorium technologii oprogramowania usługowego, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ.
Termin składania ofert upłynął: 03/08/2015
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Sygnatura:  PN 45/06/2015 - wyposażenie laboratorium dla e-Nauki 
Opis:  przetarg nieograniczony na Dostawa elementów wyposażenia Laboratorium wirtualnego dla e-Nauki, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ.
Termin składania ofert upłynął: 03/08/2015
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Sygnatura:  PN 37/06/2015 - wyposażenie laboratorium (IoT)_1 
Opis:  przetarg nieograniczony na Dostawa elementów wyposażenia laboratorium integracji usług sieciowych z sieciami IoT i naukowego wykorzystania infrastruktur społecznościowych, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ.
Termin składania ofert upłynął: 30/07/2015
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Sygnatura:  PN 49/07/2015 - system wizualizacji 
Opis:  przetarg nieograniczony na Zaprojektowanie, dostarczenie, instalacja i uruchomienie systemu wizualizacji wraz z systemem sterowania wizualizacją (dalej zwanych łącznie również "przedmiotem zamówienia" lub "systemem wizualizacji"), zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ.
Termin składania ofert upłynął: 29/07/2015
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Sygnatura:  PN 33/06/2015 - wyposażenie laboratorium FutureICT Lab9, Lab6 
Opis:  przetarg nieograniczony na Dostawa elementów wyposażenia eksperymentalnej przestrzeni badań interakcji użytkowników z usługami sieciowymi nowej generacji (Laboratorium 9) oraz laboratorium zdalnego przetwarzania i dystrybucji treści immersyjnej (Laboratorium 6) w ramach projektu FutureICT.
Termin składania ofert upłynął: 28/07/2015
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie
<< poprzednie następne >>

 

Kalendarium
<< luty 2018 >>
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Ni
  
  
  
  1
  2
  3
  4
  5
  7
14
16
17
18
19
24
25
26
27
28
  
  
  
  
Przetargi