Przetargi
Przetargi - nieaktualne

przejdź do: PRZETARGI AKTUALNE, aby zobaczyć aktualną listę przetargów

Poniższa lista zawiera przetargi, dla których upłynął termin składania ofert.
Wybierz opcję rozstrzygnięcie, aby sprawdzić status przetargu. W sekcji tej sprawdzisz, jak kiedy i jak przetarg został rozstrzygnięty.

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Sygnatura:  PN 2/01/2016 - sprzątanie 
Opis:  przetarg nieograniczony na Sprzątanie pomieszczeń w budynku Zamawiającego znajdującym się przy ul. Zwierzynieckiej 20 w Poznaniu oraz posesji, na której budynek się znajduje, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Części IV SIWZ.
Termin składania ofert upłynął: 01/02/2016
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Sygnatura:  PN 102/12/2015 - sprzęt komputerowy 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ
Termin składania ofert upłynął: 25/01/2016
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Sygnatura:  PN 1/01/2016 - posadowienie dla kontenera oraz ściany oporowe 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu posadowienia dla Kontenerowego Centrum Danych oraz ścian oporowych przy budynku Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego znajdującego się w Poznaniu przy ul. Jana Pawła II 10 (działka nr 24/7 obręb 04 Śródka, arkusz 14).
Termin składania ofert upłynął: 25/01/2016
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Sygnatura:  PN 410/15 usługi sportowo-rekreacyjne 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych na podstawie kart abonamentowych dla Pracowników Zamawiającego ich osób towarzyszących i dzieci, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Szacowana liczba osób, które zgłosiły chęć uczestnictwa w programie sportowo-rekreacyjnym wynosi: 130 pracowników Zamawiającego uprawnionych do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), 20 osób towarzyszących, 3 dzieci do lat 15. (w tym 2 korzystające jedynie z zajęć basenowych) Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia przewiduje możliwość zmiany zgłoszonej liczby osób korzystających z usług zajęć sportowo-rekreacyjnych w cyklach miesięcznych. Podana liczba osób może ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega możliwość nieskorzystania z usług sportowo-rekreacyjnych przez podaną liczbę osób, co nie uprawnia Wykonawcy do występowania z jakimikolwiek roszczeniami wobec Zamawiającego. Do zakresu przedmiotu zamówienia należy : 1) zapewnienie możliwości korzystania z zajęć sportowo-rekreacyjnych, o zróżnicowanym charakterze takich jak na przykład: pływanie, zajęcia fitness, aqua aerobic, sauna, siłownia, sztuki walki, taniec, joga, nordic walking, indoor cycling, spinning, squash, grota solna, ścianka wspinaczkowa, lodowisko i inne, 2) zapewnienie dostępu do obiektów sportowo - rekreacyjnych na terenie całego kraju, w tym co najmniej 130 obiektów na terenie Poznania oraz co najmniej 350 obiektów na terenie województwa wielkopolskiego, 3) umożliwienie także dodatkowo korzystania z nowo dostępnych usług w ramach pakietu, świadczonych przez podmioty, z którymi Wykonawca nawiąże współpracę w trakcie trwania umowy. Aktualna lista usług oraz obiektów będzie zawsze dostępna na stronie internetowej Wykonawcy. Dostęp do nowych usług nie spowoduje wzrostu cen jednostkowych wskazanych w ofercie. 4) zapewnienie dostępu do obiektów bez limitu czasowego, chyba że takie limity zostały nałożone przez same obiekty, przy czym czas trwania jednorazowego pobytu w obiekcie nie może być krótszy niż 45 minut i 30 minut w przypadku usług sauny. 5) zapewnienie nielimitowanego oraz nieograniczonego czasowo dostępu w zależności od zakresu wybranych usług do obiektów sportowych oraz różnych zajęć sportowych w całym kraju. Dostęp powinien dawać możliwość korzystania z usług i zajęć w różnych obiektach sportowych tego samego dnia, tygodnia czy miesiąca bez deklaracji korzystania z określonej lokalizacji, bez stosowania jakichkolwiek limitów czy interwałów czasowych pomiędzy świadczonymi usługami przez różne obiekty. 6) zapewnienie dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych w pełnym zakresie godzin otwarcia tych obiektów. 7) świadczenie przedmiotu zamówienia wyłącznie na podstawie okazania imiennej karty i potwierdzeniu tożsamości za pomocą dowodu osobistego. Zamawiający nie dopuszcza innych sposobów weryfikacji użytkowników kart. 8) świadczenie przedmiotu zamówienia bez jakichkolwiek dopłat w ramach zaproponowanej ceny imiennego karnetu zapewniającego miesięczny dostęp do usług sportowo-rekreacyjnych. Zamawiający dopuszcza możliwość pobierania dodatkowych opłat przez obiekty sportowo-rekreacyjne do wybranych usług świadczonych przez nie, pod warunkiem, że wysokość pojedynczej dopłaty nie przekracza 25 zł i dopłaty pobierane są przez nie więcej niż 20% obiektów sportowo-rekreacyjnych wymienionych w załączniku nr 3. Przez jeden obiekt sportowy rozumie się budynek lub samodzielny lokal, w którym świadczone są usługi objęte zamówieniem. Jeżeli dwa niezależne podmioty świadczące usługi odpowiadające swym przedmiotem treści zamówienia publicznego zostały zlokalizowane w odrębnych lokalach tego samego budynku, wówczas na gruncie prowadzonego postępowania zostaną zakwalifikowane jako dwa odrębne obiekty sportowe. Ciężar udowodnienia powyższego faktu spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający przewiduje dofinansowanie dla pracowników uprawnionych do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), wysokość dofinansowania zostanie ustalona po wyborze oferty.
Termin składania ofert upłynął: 29/12/2015
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Sygnatura:  PN 100/12/2015 - asysta ORACLE 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia jest przedłużenie usługi asysty technicznej do oprogramowania Oracle.
Termin składania ofert upłynął: 28/12/2015
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Sygnatura:  PN 411/15 analizator mas_II 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia jest dostawa analizatora mas typu potrójny kwadrupol z dwoma analizatorami mas kwadrupolowymi: pręty hiperboliczne wykonane z molibdenu oraz ultraszybką celą kolizyjną oktupolem z gazem kolizyjnym argonem do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego, tj. do Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, przy ul. Noskowskiego 12/14 w Poznaniu (61-704), pomieszczenie E106, wraz z instalacją i uruchomieniem, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi szczegółowo w Specyfikacji Technicznej przedmiotu zamówienia, zawartej w części IV SIWZ (dalej zwanej specyfikacją techniczną). Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także: a) udzielenie gwarancji i świadczenie usług serwisu gwarancyjnego (dalej zwanych serwisem) - szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte w pkt.20 SIWZ; b) nieograniczona konsultacja techniczna - telefoniczna i mailowa w okresie gwarancji; c) szkolenie z obsługi przedmiotu zamówienia, w terminie najpóźniej 30 dni po jego zainstalowaniu i uruchomieniu oraz drugie szkolenie po pół roku eksploatacji, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być gotowy do eksploatacji oraz musi być wyposażony w wystarczającą liczbę kabli niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urządzeń oraz pozwalający na podłączenie go do standardowych gniazdek zasilających, chyba że w specyfikacji technicznej zaznaczono inaczej. Analizator mas może być przyrządem używanym pochodzącym nie później niż z 2012 roku. W przyrządzie musi być wymieniona na nową linia desolwatacyjna, igła w źródle jonów oraz pompa turbomolekularna na zregenerowaną
Termin składania ofert upłynął: 28/12/2015
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Sygnatura:  PN 101/12/2015 - ochrona CBPIO 
Opis:  przetarg nieograniczony na Świadczenie usługi całodobowej ochrony Budynku A i B oraz Budynku Sal Technologicznych (BST) będących częścią Centrum Badań Polskiego Internetu Optycznego (CBPIO) przy ul. Jana Pawła II 10 w Poznaniu przez pracowników ochrony fizycznej wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.
Termin składania ofert upłynął: 23/12/2015
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Sygnatura:  PN 404/15 serwer 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia jest dostawa do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego, tj. do Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii, przy ul. Umultowskiej 89C w Poznaniu (61-614), pomieszczenie A033,serwera wraz z oprogramowaniem, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ (dalej "specyfikacja techniczna"). CPV 48822000 Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także udzielenie gwarancji i wykonywanie świadczeń wynikających z gwarancji. Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte SIWZ. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia, a w przypadku sprzętu - z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy. Oferowany sprzęt i oprogramowanie w dniu sporządzenia oferty nie mogą być przewidziane przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży. Dostarczony sprzęt i oprogramowanie muszą pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących również rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych. Dostarczony sprzęt przeznaczony do zasilania z sieci energetycznej powinien być wyposażony w odpowiednią liczbę kabli zasilających pozwalających na podłączenie go do standardowych gniazdek zasilających chyba, że w specyfikacji technicznej zaznaczono inaczej. Zaoferowany sprzęt musi spełniać wymagania opisane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 106/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wspólnotowego programu znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych (wersja przekształcona), zgodnie z Dziennikiem Urzędowym UE z dnia 13 lutego 2008 r.
Termin składania ofert upłynął: 22/12/2015
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Sygnatura:  PN 98/12/2015 - posadowienie dla kontenera oraz ściany oporowe 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu posadowienia dla Kontenerowego Centrum Danych oraz ścian oporowych przy budynku Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego znajdującego się w Poznaniu przy ul. Jana Pawła II 10.
Termin składania ofert upłynął: 21/12/2015
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Sygnatura:  PN 409/15 rzecznik patentowy 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia są usługi rzecznika patentowego w celu uzyskania ochrony w sprawach własności przemysłowej, przez ICHB PAN w Poznaniu, w zakresie wynalazków z biologiii lub biomedycyny, biochemii oraz informatyki przez okres dwóch lat, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi szczegółowo w IV części SIWZ. Do Wykonawcy będzie należało prowadzenie wszelkich czynności niezbędnych do ochrony praw własności przemysłowej Zamawiającego, w szczególności: - świadczenie pomocy prawnej i technicznej zgodnie z Ustawą z dnia 11 kwietnia 2001r. o rzecznikach patentowych (t.j. Dz.U.2011r. Nr 155 poz. 925 z późn. zm.), z wyłączeniem zastępstwa procesowego w cywilnych postępowaniach sądowych, - doradztwo w zakresie ochrony prawa własności przemysłowej, w tym kompleksowe doradztwo dotyczące ochrony patentowej także w zakresie aktualizacji harmonogramów rzeczowo-finansowych projektów strukturalnych i płatności wg kwartałów, w tym ścisła współpraca z podmiotem zgłaszającym i wynalazcami, - kompleksowe przygotowanie, opracowanie, obsługa i weryfikacja dokumentacji zgłoszeniowej w ramach poszczególnych procedur patentowych i dokonywanie zgłoszeń patentowych, krajowych i międzynarodowych, w imieniu Zamawiającego, - przeprowadzanie poszukiwań patentowych, badań w literaturze i bazach danych (badanie czystości patentowej), - zapewnienie obsługi rzecznika patentowego w danym kraju, w którym będzie dokonywane zgłoszenie patentowe Zamawiającego oraz kompleksowa współpraca z wybraną przez Wykonawcę kancelarią Rzecznika Patentowego w kraju, w którym dokonane zostanie zgłoszenie patentowe Zamawiającego (koszty pełnomocnika zagranicznego związane z procedowaniem przed Urzędem Patentowym danego kraju ponosi Wykonawca), - wszelkie czynności związane z udzieleniem patentu, w tym weryfikacja i zawiadomienie o decyzji, weryfikacja i doręczenie dokumentu patentowego, wniesienie opłat za publikację i zawiadomienie o publikacji, - walidacje patentów, - tłumaczenia zgłoszeń patentowych oraz innych dokumentów na języki urzędowe krajów, w których dokonywane są lub będą zgłoszenia patentowe lub walidacje patentów (koszty tłumaczeń ponosi Wykonawca), - monitorowanie terminów wnoszenia opłat urzędowych, uiszczanie opłat urzędowych oraz przekazywanie Zamawiającemu pisemnych informacji o terminie i wysokości wnoszenia opłat urzędowych w ramach postępowań, z zastrzeżeniem, że: - w przypadku procedur krajowych opłaty urzędowe uiszcza Zamawiający - w przypadku procedur międzynarodowych opłaty urzędowe uiszcza Zamawiający bądź Wykonawca, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym, - informowanie Zamawiającego o stanie spraw poprzez przygotowanie przez Wykonawcę raportu zawierającego zwięzłą informację o stanie danego postępowania patentowego na dzień sporządzania raportu i podjętych do tego dnia czynnościach. Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia w trakcie obowiązywania umowy czterech raportów, - informowanie Zamawiającego o konieczności podjęcia decyzji o wejściu w kolejną fazę procedury patentowej (np. PCT, Euro-PCT lub amerykańskiej) ze wskazaniem terminów i możliwości rozwiązań, wraz z ich interpretacją, a także podaniem wysokości opłat urzędowych z tym związanych, - powiadamianie Zamawiającego o otrzymanych pismach urzędowych zarówno formalnych jak i merytorycznych i przygotowanie wstępnej opinii, - zastępstwo prawne przed Urzędem Patentowym i osobami trzecimi w sprawach dotyczących własności przemysłowej Zamawiającego i procesowe w postępowaniach sądowo-administracyjnych w sprawach związanych z prawem własności przemysłowej Zamawiającego - oraz przygotowywanie, na żądanie Zamawiającego, estymacji kosztów dla poszczególnych zgłoszeń patentowych, w rozbiciu na procedury patentowe, na dany rok kalendarzowy. Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania i przekazania Zamawiającemu w trakcie obowiązywania umowy trzech estymacji kosztów. Część zamówienia dotyczy również realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską
Termin składania ofert upłynął: 21/12/2015
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Sygnatura:  PN 99/12/2015 - sprzątanie 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie pomieszczeń w budynku Zamawiającego, znajdujących się przy ul. Zwierzynieckiej 20 w Poznaniu oraz posesji na której budynek się znajduje, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Części IV SIWZ (dalej opis przedmiotu zamówienia). Łączna powierzchnia sprzątanych pomieszczeń wynosi 2.019,3 m2, natomiast powierzchnia posesji otaczającej budynek wynosi 763 m2
Termin składania ofert upłynął: 17/12/2015
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Sygnatura:  PN 408/15 analizator mas 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia jest dostawa analizatora mas typu potrójny kwadrupol z dwoma analizatorami mas kwadrupolowymi: pręty hiperboliczne wykonane z molibdenu oraz ultraszybką celą kolizyjną oktupolem z gazem kolizyjnym argonem do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego, tj. do Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, przy ul. Noskowskiego 12/14 w Poznaniu (61-704), pomieszczenie E106, wraz z instalacją i uruchomieniem, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi szczegółowo w Specyfikacji Technicznej przedmiotu zamówienia, zawartej w części IV SIWZ (dalej zwanej specyfikacją techniczną). Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także: a) udzielenie gwarancji i świadczenie usług serwisu gwarancyjnego (dalej zwanych serwisem) - szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte w pkt.20 SIWZ; b) nieograniczona konsultacja techniczna - telefoniczna i mailowa w okresie gwarancji; c) szkolenie z obsługi przedmiotu zamówienia, w terminie najpóźniej 30 dni po jego zainstalowaniu i uruchomieniu oraz drugie szkolenie po pół roku eksploatacji, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być gotowy do eksploatacji oraz musi być wyposażony w wystarczającą liczbę kabli niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urządzeń oraz pozwalający na podłączenie go do standardowych gniazdek zasilających, chyba że w specyfikacji technicznej zaznaczono inaczej. Analizator mas może być przyrządem używanym pochodzącym nie później niż z 2012 roku. W przyrządzie musi być wymieniona na nową linia desolwatacyjna, igła w źródle jonów oraz pompa turbomolekularna na zregenerowaną
Termin składania ofert upłynął: 16/12/2015
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Sygnatura:  PN 407/15 czytnik płytek 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia jest dostawa czytnika płytek z systemem i oprogramowaniem HCS do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego, tj. do Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii, przy ul. Umultowskiej 89C w Poznaniu (61-614), pomieszczenie A033, wraz z instalacją i uruchomieniem, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi szczegółowo w Specyfikacji Technicznej przedmiotu zamówienia.
Termin składania ofert upłynął: 15/12/2015
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Sygnatura:  PN 406/15 roboty budowlane_V 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji ogrodu zimowego - oranżerii przy budynku B-12 wraz z przebudową instalacji gazowej, położonych na terenie Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, ul. Noskowskiego 12/14. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: Projekt Techniczno - Wykonawczy, Przedmiar Robót, Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) zawarte w IV części SIWZ. Uwaga: Projekt Techniczny Wykonawczy, Przedmiar Robót oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) do pobrania pod następującymi adresami: http://www.ibch.poznan.pl/uploads/zampub/siwz_techniczny.7z STWRO, SST i STWiORB obejmują w szczególności wymagania dotyczące właściwości materiałów, sposobu wykonania i oceny prawidłowości poszczególnych robót budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych, wentylacyjnych. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie-należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe i jakościowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Podane w dokumentacji technicznej, w opisach przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 ust.1,2 i 3 i art. 7 ust.1 ustawy Pzp, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technicznych i technologicznych Zamawiającego. W przypadku materiałów, których znaki towarowe podano w dokumentacji poprzez równoważność Zamawiający rozumie zastosowanie takich materiałów, których parametry techniczne jakościowe i technologiczne nie będą gorsze od materiałów, jakie zostały przyjęte w rozwiązaniach projektu i dokumentacji technicznej SIWZ i zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego. Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także: udzielenie gwarancji i świadczenie usług serwisu gwarancyjnego - szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji i serwisu gwarancyjnego zostały zawarte w pkt. 1.19 SIWZ.
Termin składania ofert upłynął: 10/12/2015
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Sygnatura:  PN 97/11/2015 - sprzątanie 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie pomieszczeń w obiekcie CBPIO przy ul. Jana Pawła II 10 w Poznaniu, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego
Termin składania ofert upłynął: 04/12/2015
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Sygnatura:  PN 96/11/2015 - rozbudowa biblioteki taśm 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia jest zwiększenie pojemności zautomatyzowanej bliblioteki taśm IBM TS3500 poprzez dostawę szaf rozszerzeń, napędów i nośników danych, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ
Termin składania ofert upłynął: 03/12/2015
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Sygnatura:  PN 94/11/2015 - wyposażenie laboratoriów 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia laboratoriów, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia
Termin składania ofert upłynął: 30/11/2015
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Sygnatura:  PN 405/15 dziurkacz płytek oraz etykietownica do płytek 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia jest dostawa dziurkacza płytek oraz etykietownicy do płytek do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego, tj. do Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii, przy ul. Umultowskiej 89C w Poznaniu (61-614), pomieszczenie A033, wraz z instalacją i uruchomieniem, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi szczegółowo w Specyfikacji Technicznej przedmiotu zamówienia, zawartej w części IV SIWZ (dalej zwanej specyfikacją techniczną). Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także: a) udzielenie gwarancji i świadczenie usług serwisu gwarancyjnego (dalej zwanych serwisem) - szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte w pkt.20 SIWZ; b) nieograniczona konsultacja techniczna - telefoniczna i mailowa w okresie gwarancji; c) szkolenie z obsługi przedmiotu zamówienia, w terminie najpóźniej 30 dni po jego zainstalowaniu i uruchomieniu oraz po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być gotowy do eksploatacji oraz musi być wyposażony w wystarczającą liczbę kabli niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urządzeń oraz pozwalający na podłączenie go do standardowych gniazdek zasilających, chyba że w specyfikacji technicznej zaznaczono inaczej. Dostarczony przedmiot zamówienia musi umożliwiać pracę z płytkami na 96, 384, 1536 dołków o rozmiarach zgodnych ze standardem Society for Biomolecular Screening (SBS).
Termin składania ofert upłynął: 25/11/2015
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Sygnatura:  PN 93/11/2015 - posadowienie dla kontenera oraz ściany oporowe 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu posadowienia dla Kontenerowego Centrum Danych oraz ścian oporowych przy budynku Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego znajdującego się w Poznaniu przy ul. Jana Pawła II 10 (działka nr 24/7 obręb 04 Śródka, arkusz 14).
Termin składania ofert upłynął: 23/11/2015
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Sygnatura:  PN 92/10/2015-wyposażenie lab_telemedycyny oraz sprzęt komputerowy 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu na potrzeby laboratorium telemedycyny oraz sprzętu komputerowego zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia
Termin składania ofert upłynął: 23/11/2015
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Sygnatura:  PN 402/15 sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie IV 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego wraz z towarzyszącym mu oprogramowaniem, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ (dalej "specyfikacja techniczna"). CPV 30200000, Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także udzielenie gwarancji i wykonywanie świadczeń wynikających z gwarancji. Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte SIWZ. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia a w przypadku sprzętu - z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy. Oferowany sprzęt i oprogramowanie w dniu sporządzenia oferty nie mogą być przewidziane przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży. Dostarczony sprzęt i oprogramowanie muszą pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących również rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych. Dostarczony sprzęt przeznaczony do zasilania z sieci energetycznej powinien być wyposażony w odpowiednią liczbę kabli zasilających pozwalających na podłączenie go do standardowych gniazdek zasilających chyba, że w specyfikacji technicznej zaznaczono inaczej. Zaoferowany sprzęt musi spełniać wymagania opisane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 106/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wspólnotowego programu znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych (wersja przekształcona), zgodnie z Dziennikiem Urzędowym UE z dnia 13 lutego 2008 r.
Termin składania ofert upłynął: 18/11/2015
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Sygnatura:  PN 90/10/2015 - klimatyzacja Zwierzyniecka - piwnica 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia jest dostawa klimatyzatorów wraz z montażem i uruchomieniem w piwnicy budynku Zamawiającego położonym w Poznaniu przy ul. Zwierzynieckiej 20, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia
Termin składania ofert upłynął: 17/11/2015
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Sygnatura:  PN 95/11/2015 - oprogramowanie 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego licencji na korzystanie z oprogramowania wraz z egzemplarzem instalacyjnym oprogramowania (dalej również "oprogramowanie"), zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia
Termin składania ofert upłynął: 16/11/2015
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Sygnatura:  PN 403/15 robot 6-osiowy 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia jest dostawa robota przemysłowego wraz z układem kontrolno-sterującym, panelami sterowania oraz oprogramowaniem do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego, tj. do Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii, przy ul. Umultowskiej 89C w Poznaniu (61-614), pomieszczenie A033, wraz z uruchomieniem, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi szczegółowo w Specyfikacji Technicznej przedmiotu zamówienia, zawartej w części IV SIWZ (zwanej dalej specyfikacją techniczną).
Termin składania ofert upłynął: 16/11/2015
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Sygnatura:  PN 91/10/2015 - czujniki i urządzenia 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego czujników i urządzeń wykonawczych oraz zarządzających, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ
Termin składania ofert upłynął: 13/11/2015
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Sygnatura:  PN 398/15 Zestawy HPLC 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch zestawów HPLC do wskazanych pomieszczeń w siedzibie Zamawiającego wraz z wyposażeniem, oprogramowaniem, instalacją i uruchomieniem, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi szczegółowo w Specyfikacji Technicznej przedmiotu zamówienia, zawartej w części IV SIWZ (dalej zwanej specyfikacja techniczna). Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także: a) szkolenie z obsługi urządzenia po instalacji wraz z wykonaniem testów potwierdzających sprawność urządzenia oraz zgodność parametrów z dostarczoną specyfikacją: i. w zakresie części 1: przeszkolenie w zakresie obsługi i eksploatacji Przedmiotu zamówienia - min. 2 dni. Szkolenie podzielone na 2 części - pierwsza po uruchomieniu Przedmiotu zamówienia, natomiast druga część szkolenia po 6 miesiącach użytkowania; ii. w zakresie części 2: szkolenie z oprogramowania dla użytkowników po uruchomieniu Przedmiotu zamówienia oraz min. 3 dniowe szkolenie aplikacyjne podzielone na dwie części - pierwsza po uruchomieniu Przedmiotu zamówienia, natomiast druga część szkolenia między 3 a 6 miesiącem użytkowania; b) udzielenie gwarancji i świadczenie usług serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego (dalej zwanych serwisem)- szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte w pkt.20 SIWZ i specyfikacji technicznej; c) nieograniczona konsultacja techniczna - telefoniczna i mailowa w okresie gwarancji oraz pogwarancyjna do końca okresu funkcjonowania urządzenia; d) dostarczenie instrukcji obsługi w wersji polskiej i angielskiej. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być gotowy do eksploatacji bez konieczności montażu dodatkowych urządzeń oraz musi być wyposażony w wystarczającą liczbę kabli niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urządzeń oraz pozwalający na podłączenie go do standardowych gniazdek zasilających, chyba że w specyfikacji technicznej zaznaczono inaczej. Dotyczy części 1 - Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostawy z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy. Dotyczy części 2 - Dostarczony przedmiot zamówienia może być przyrządem używanym, wyprodukowanym najpóźniej w 2012 roku - w przyrządzie muszą być wymienione na nowe uszczelki tłoków, filtry liniowe w pompach, diafragmy w pompach, uszczelka igły w autosamplerze. Kod CPV 38432200-4
Termin składania ofert upłynął: 05/11/2015
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Sygnatura:  PN 89/10/2015 - wyposażenie Lab8, Lab9, Lab4 
Opis:  przetarg nieograniczony na Dostawa wyposażenia laboratorium Lab 8, Lab 9, Lab 4, urządzeń infrastruktury teletechnicznej, zestawu kart graficznych UHD oraz sprzętu audiowizualnego, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ.
Termin składania ofert upłynął: 03/11/2015
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Sygnatura:  PN 401/15 rękawiczki II 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna, realizowana w miarę zgłaszanego zapotrzebowania dostawa rękawiczek jednorazowych do magazynu ICHB PAN w Poznaniu, w ilościach i asortymencie wskazanych w części IV SIWZ. Dostawa ma obejmować przywóz oraz rozładunek towaru do magazynu Zmawiającego mieszczącego się w siedzibie Zamawiającego (maksymalny termin dostawy 10 dni od daty złożenia zamówienia). Zamawiający wymaga, aby wykonawca przed zrealizowaniem zamówienia potwierdził termin dostawy na 1 dzień przed dostawą. Część zamówienia dotyczy również realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Termin składania ofert upłynął: 03/11/2015
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Sygnatura:  PN 400/15 Zaklejacz płytek 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia jest dostawa zaklejacza płytek ze stacją sterującą i oprogramowaniem do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego, tj. do Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii, przy ul. Umultowskiej 89C w Poznaniu (61-614), pomieszczenie A033, wraz z instalacją i uruchomieniem, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi szczegółowo w Specyfikacji Technicznej przedmiotu zamówienia, zawartej w części IV SIWZ (dalej zwanej specyfikacją techniczną). Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także: a) udzielenie gwarancji i świadczenie usług serwisu gwarancyjnego na terenie Polski (dalej zwanych serwisem) - szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte w pkt.19 SIWZ; b) nieograniczona konsultacja techniczna - telefoniczna i mailowa w okresie gwarancji; c) szkolenie z obsługi przedmiotu zamówienia, w terminie najpóźniej 30 dni po jego zainstalowaniu i uruchomieniu oraz po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być gotowy do eksploatacji oraz musi być wyposażony w wystarczającą liczbę kabli niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urządzeń oraz pozwalający na podłączenie go do standardowych gniazdek zasilających, chyba że w specyfikacji technicznej zaznaczono inaczej. Dostarczony przedmiot zamówienia musi umożliwiać pracę z płytkami na 96, 384, 1536 dołków o rozmiarach zgodnych ze standardem Society for Biomolecular Screening (SBS).
Termin składania ofert upłynął: 27/10/2015
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Sygnatura:  PN 87/09/2015 - sprzęt komputerowy 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ.
Termin składania ofert upłynął: 21/10/2015
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Sygnatura:  PN 86/09/2015 - analizator sieci, sprzęt komputerowy, kamera 
Opis:  przetarg nieograniczony na Dostawa wektorowego analizatora sieci, sprzętu komputerowego oraz pomiarowej kamery termowizyjnej, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ.
Termin składania ofert upłynął: 21/10/2015
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Sygnatura:  PN 85/09/2015 - wyposażenie sal konferencyjnych 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa, instalacja i uruchomienie wyposażenia sal konferencyjnych w budynku CBPIO, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ
Termin składania ofert upłynął: 19/10/2015
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Sygnatura:  PN 77/08/2015 - Urządzenia interfejsów głosowych 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów do budowy laboratorium technologii interfejsów głosowych dla usług nowej generacji, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia
Termin składania ofert upłynął: 12/10/2015
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Sygnatura:  PN 78/08/2015 - wyposażenie laboratorium (IoT)_1 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów wyposażenia laboratorium integracji usług sieciowych z sieciami IoT i naukowego wykorzystania infrastruktur społecznościowych, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia
Termin składania ofert upłynął: 12/10/2015
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Sygnatura:  PN 88/09/2015 - oprogramowanie_3 
Opis:  przetarg nieograniczony na Dostawa do siedziby Zamawiającego licencji na korzystanie z oprogramowania wraz z egzemplarzem instalacyjnym oprogramowania (dalej również "oprogramowanie"), elementów wyposażenia laboratorium wirtualnego dla e-nauki, elementów wyposażenia laboratorium integracji technologii ICT z otoczeniem oraz eksperymentalnej przestrzeni badań interakcji użytkowników z usługami sieciowymi nowej generacji zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ.
Termin składania ofert upłynął: 12/10/2015
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Sygnatura:  PN 397/15 roboty budowlane IV 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót ogólnobudowlanych (remont pomieszczeń) w budynku B oraz wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji ogrodu zimowego - oranżerii przy budynku B-12 wraz z przebudową instalacji gazowej, położonych na terenie Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, ul. Noskowskiego 12/14. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: dla części 1.: Specyfikacja Techniczna Wykonania Robót Ogólnobudowlanych (STWRO) zawarta w IV części SIWZ, kosztorys ślepy dla cześci 2: Projekt Techniczno - Wykonawczy, Przedmiar Robót, Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) zawarte w IV części SIWZ. Uwaga: Projekt Techniczny Wykonawczy, Przedmiar Robót oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) do pobrania pod następującymi adresami: http://www.ibch.poznan.pl/uploads/zampub/cz.1.7z http://www.ibch.poznan.pl/uploads/zampub/cz.2.7z STWRO, SST i STWiORB obejmują w szczególności wymagania dotyczące właściwości materiałów, sposobu wykonania i oceny prawidłowości poszczególnych robót budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych, wentylacyjnych. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie-należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe i jakościowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Podane w dokumentacji technicznej, w opisach przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 ust.1,2 i 3 i art. 7 ust.1 ustawy Pzp, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technicznych i technologicznych Zamawiającego. W przypadku materiałów, których znaki towarowe podano w dokumentacji poprzez równoważność Zamawiający rozumie zastosowanie takich materiałów, których parametry techniczne jakościowe i technologiczne nie będą gorsze od materiałów, jakie zostały przyjęte w rozwiązaniach projektu i dokumentacji technicznej SIWZ i zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego. Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także: udzielenie gwarancji i świadczenie usług serwisu gwarancyjnego - szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji i serwisu gwarancyjnego zostały zawarte w pkt. 19 SIWZ;
Termin składania ofert upłynął: 12/10/2015
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Sygnatura:  PN 399/15 odczynniki, probówki, rękawiczki do magazynu 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna, realizowana w miarę zgłaszanego zapotrzebowania dostawa odczynników chemicznych, probówek i końcówek do pipet oraz innych materiałów laboratoryjnych oraz rękawiczek jednorazowych do magazynu ICHB PAN w Poznaniu, w ilościach i asortymencie wskazanych w części IV SIWZ. Dostawa ma obejmować przywóz oraz rozładunek towaru do magazynu Zmawiającego mieszczącego się w siedzibie Zamawiającego (maksymalny termin dostawy 10 dni od daty złożenia zamówienia). Zamawiający wymaga, aby wykonawca przed zrealizowaniem zamówienia potwierdził termin dostawy na 1 dzień przed dostawą. Odczynniki chemiczne (część 1), których dostawa stanowi przedmiot zamówienia, w dniu dostawy muszą mieć nie mniej niż 75% okresu przydatności określonego przez producenta. W przypadku części 1 do przedmiotu zamówienia należy również odbiór od Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminach uzgodnionych z Zamawiającym opakowań zwrotnych. Część zamówienia dotyczy również realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Termin składania ofert upłynął: 09/10/2015
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Sygnatura:  PN 395/15 sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie III 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego wraz z towarzyszącym mu oprogramowaniem, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ (dalej "specyfikacja techniczna"). CPV 30200000, Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także udzielenie gwarancji i wykonywanie świadczeń wynikających z gwarancji. Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte SIWZ. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia a w przypadku sprzętu - z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy. Oferowany sprzęt i oprogramowanie w dniu sporządzenia oferty nie mogą być przewidziane przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży. Dostarczony sprzęt i oprogramowanie muszą pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących również rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych. Dostarczony sprzęt przeznaczony do zasilania z sieci energetycznej powinien być wyposażony w odpowiednią liczbę kabli zasilających pozwalających na podłączenie go do standardowych gniazdek zasilających chyba, że w specyfikacji technicznej zaznaczono inaczej. Zaoferowany sprzęt musi spełniać wymagania opisane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 106/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wspólnotowego programu znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych (wersja przekształcona), zgodnie z Dziennikiem Urzędowym UE z dnia 13 lutego 2008 r.
Termin składania ofert upłynął: 09/10/2015
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Sygnatura:  PN 83/09/2015 - sprzęt elektroniczny LBiOIK_2 
Opis:  przetarg nieograniczony na Dostawa sprzętu elektronicznego dla Laboratorium Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni i Ochrony Infrastruktur Krytycznych, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ.
Termin składania ofert upłynął: 07/10/2015
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Sygnatura:  PN 84/09/2015 - sprzęt elektroniczny Lab9 
Opis:  przetarg nieograniczony na Dostawa sprzętu elektronicznego dla eksperymentalnej przestrzeni badań interakcji użytkowników z usługami sieciowymi nowej generacji (lab9) oraz dostawa stacji roboczej, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ.
Termin składania ofert upłynął: 05/10/2015
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Sygnatura:  N 82/09/2015 - Urządzenia interfejsów głosowych oraz zestawy komputerowe 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów do budowy laboratorium technologii interfejsów głosowych dla usług nowej generacji oraz zestawów komputerowych, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia
Termin składania ofert upłynął: 05/10/2015
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Sygnatura:  PN 81/09/2015 - wyposażenie laboratorium dla e-Nauki 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów wyposażenia Laboratorium wirtualnego dla e-Nauki, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia
Termin składania ofert upłynął: 01/10/2015
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
Sygnatura:  PN 396/15 artykuły biurowe 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia jest roczna, sukcesywna dostawa w miejsca wskazane w siedzibie Zamawiającego artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych oraz papieru do drukarek komputerowych i urządzeń kserograficznych, w ilości i asortymencie szczegółowo wskazanych w części IV SIWZ - Specyfikacja Asortymentowa. Uwaga: Zamawiający wymaga, aby tonery, tusze do drukarek i kserokopiarek oraz developery były materiałami oficjalnie dopuszczonymi przez producenta drukarek i kserokopiarek (zaleconymi przez producenta drukarek i kserokopiarek). W przypadku dostarczenia tonerów, tuszy do drukarek i kserokopiarek oraz developerów innych niż oryginalne wymaga się od Wykonawcy, aby załączył do oferty dokument wystawiony przez producenta drukarki lub kserokopiarki, stwierdzający, że producent ten akceptuje zaoferowany toner, tusz do drukarek i kserokopiarek oraz developer, jako w pełni równoważny. Ponadto Zamawiający wyraźnie zastrzega, że nie dopuszcza się dostarczenia tonerów, tuszy do drukarek i kserokopiarek oraz developerów w kartridżach (nabojach) o zmniejszonej pojemności do tzw. "sporadycznego drukowania". W przypadku występowania tonerów i tuszy (kolorowych i czarnych) w różnej pojemności Zamawiający wymaga dostarczenia ww. materiałów eksploatacyjnych o największej pojemności, dostępnej na rynku. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostawy. Kod CPV: 30.19.00.00-7, 30.12.51.10-5, 30.19.76.30-1
Termin składania ofert upłynął: 01/10/2015
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Sygnatura:  PN 80/09/2015 - wyposażenie laboratorium (IoT)_2 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów wyposażenia laboratorium integracji usług sieciowych z sieciami Internet of Things i naukowego wykorzystania infrastruktur społecznościowych, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia
Termin składania ofert upłynął: 28/09/2015
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Sygnatura:  PN 79/09/2015 - czujniki i urządzenia 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego czujników i urządzeń wykonawczych oraz zarządzających, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ
Termin składania ofert upłynął: 28/09/2015
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Sygnatura:  PN 68/08/2015- wyposażenie do laboratoriów 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do laboratoriów Zamawiającego, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia
Termin składania ofert upłynął: 24/09/2015
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Sygnatura:  PN 69/08/2015 - infrastruktura do pomiaru właściwości fizycznych 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego infrastruktury do pomiaru właściwości fizycznych, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ
Termin składania ofert upłynął: 17/09/2015
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Sygnatura:  PN 75/08/2015 - liczniki, mierniki, czujniki 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia jest dostawa liczników, mierników i czujników elektrycznych do badań nad energooszczędnymi urządzeniami i systemami obliczeniowymi, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ.
Termin składania ofert upłynął: 15/09/2015
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Sygnatura:  PN 74/08/2015-wyposażenie Lab8, Lab4 i laboratorium sieci 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu na potrzeby laboratorium telemedycyny, laboratorium integracji technologii ICT z otoczeniem (Lab 8), laboratorium wizualizacji i interakcji (Lab 4) oraz laboratorium sieci bezprzewodowych zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ.
Termin składania ofert upłynął: 14/09/2015
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
Sygnatura:  PN 73/08/2015 - sukcesywna dostawa systemu zunifikowanej komunikacji_2 
Opis:  przetarg nieograniczony na Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu zunifikowanej komunikacji IP wraz z instalacją i uruchomieniem oraz instruktażem, a także sukcesywna dostawa elementów systemu zunifikowanej komunikacji IP, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ.
Termin składania ofert upłynął: 11/09/2015
Rozstrzygnięcia:  rozstrzygnięcie
<< poprzednie następne >>

 

Klauzula informacyjna dla osób ubiegajšcych się o zamówienia publiczne. (pdf)

Kalendarium
<< grudzień 2018 >>
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Ni
  
  
  
  
  
  8
  9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
  
  
  
  
  
Przetargi