Przetargi


ZP: PN 409/15 rzecznik patentowy
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 09 grudnia 2015
Kwota przetargu: poniżej kwoty wymienionej w art. 11 ust. 8

 

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
ul.Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań
NIP: 777-00-02-062
REGON: 000849327

ogłasza

przetarg nieograniczony

na:

Przedmiotem zamówienia są usługi rzecznika patentowego w celu uzyskania ochrony w sprawach własności przemysłowej, przez ICHB PAN w Poznaniu, w zakresie wynalazków z biologiii lub biomedycyny, biochemii oraz informatyki przez okres dwóch lat, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi szczegółowo w IV części SIWZ.
Do Wykonawcy będzie należało prowadzenie wszelkich czynności niezbędnych do ochrony praw własności przemysłowej Zamawiającego, w szczególności:
- świadczenie pomocy prawnej i technicznej zgodnie z Ustawą z dnia 11 kwietnia 2001r. o rzecznikach patentowych (t.j. Dz.U.2011r. Nr 155 poz. 925 z późn. zm.), z wyłączeniem zastępstwa procesowego w cywilnych postępowaniach sądowych,
- doradztwo w zakresie ochrony prawa własności przemysłowej, w tym kompleksowe doradztwo dotyczące ochrony patentowej także w zakresie aktualizacji harmonogramów rzeczowo-finansowych projektów strukturalnych i płatności wg kwartałów, w tym ścisła współpraca z podmiotem zgłaszającym i wynalazcami,
- kompleksowe przygotowanie, opracowanie, obsługa i weryfikacja dokumentacji zgłoszeniowej w ramach poszczególnych procedur patentowych i dokonywanie zgłoszeń patentowych, krajowych i międzynarodowych, w imieniu Zamawiającego,
- przeprowadzanie poszukiwań patentowych, badań w literaturze i bazach danych (badanie czystości patentowej),
- zapewnienie obsługi rzecznika patentowego w danym kraju, w którym będzie dokonywane zgłoszenie patentowe Zamawiającego oraz kompleksowa współpraca z wybraną przez Wykonawcę kancelarią Rzecznika Patentowego w kraju, w którym dokonane zostanie zgłoszenie patentowe Zamawiającego (koszty pełnomocnika zagranicznego związane z procedowaniem przed Urzędem Patentowym danego kraju ponosi Wykonawca),
- wszelkie czynności związane z udzieleniem patentu, w tym weryfikacja i zawiadomienie o decyzji, weryfikacja i doręczenie dokumentu patentowego, wniesienie opłat za publikację i zawiadomienie o publikacji,
- walidacje patentów,
- tłumaczenia zgłoszeń patentowych oraz innych dokumentów na języki urzędowe krajów, w których dokonywane są lub będą zgłoszenia patentowe lub walidacje patentów (koszty tłumaczeń ponosi Wykonawca),
- monitorowanie terminów wnoszenia opłat urzędowych, uiszczanie opłat urzędowych oraz przekazywanie Zamawiającemu pisemnych informacji o terminie i wysokości wnoszenia opłat urzędowych w ramach postępowań, z zastrzeżeniem, że:
- w przypadku procedur krajowych opłaty urzędowe uiszcza Zamawiający
- w przypadku procedur międzynarodowych opłaty urzędowe uiszcza Zamawiający bądź Wykonawca, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym,
- informowanie Zamawiającego o stanie spraw poprzez przygotowanie przez Wykonawcę raportu zawierającego zwięzłą informację o stanie danego postępowania patentowego na dzień sporządzania raportu i podjętych do tego dnia czynnościach. Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia w trakcie obowiązywania umowy czterech raportów,
- informowanie Zamawiającego o konieczności podjęcia decyzji o wejściu w kolejną fazę procedury patentowej (np. PCT, Euro-PCT lub amerykańskiej) ze wskazaniem terminów i możliwości rozwiązań, wraz z ich interpretacją, a także podaniem wysokości opłat urzędowych z tym związanych,
- powiadamianie Zamawiającego o otrzymanych pismach urzędowych zarówno formalnych jak i merytorycznych i przygotowanie wstępnej opinii,
- zastępstwo prawne przed Urzędem Patentowym i osobami trzecimi w sprawach dotyczących własności przemysłowej Zamawiającego i procesowe w postępowaniach sądowo-administracyjnych w sprawach związanych z prawem własności przemysłowej Zamawiającego
- oraz przygotowywanie, na żądanie Zamawiającego, estymacji kosztów dla poszczególnych zgłoszeń patentowych, w rozbiciu na procedury patentowe, na dany rok kalendarzowy.
Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania i przekazania Zamawiającemu w trakcie obowiązywania umowy trzech estymacji kosztów.
Część zamówienia dotyczy również realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską


Wymagany termin wykonania zamówienia: 24 miesiące od daty zawarcia umowy przez Strony

wersja elektroniczna specyfikacji:

Korespondencja z wykonawcami:

Oferty należy składać do dnia: 21 grudnia 2015 do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 105 bud B

zmiany w terminie składania ofert

 • zmiana dotyczy:
  • nowy termin składania ofert: 21 grudnia 2015 10:00 (poprzedni termin: 21 grudnia 2015 10:00)
  • opis zmian: zmieniono termin składania ofert oraz warunki udziału w postępowaniu
 • zmiana dotyczy:
  • nowy termin składania ofert: 21 grudnia 2015 10:00 (poprzedni termin: 21 grudnia 2015 10:00)
  • opis zmian: zmieniono termin składania ofert
 • zmiana dotyczy:
  • nowy termin składania ofert: 21 grudnia 2015 10:00 (poprzedni termin: 17 grudnia 2015 10:00)
  • opis zmian: zmieniono termin składania ofert

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu: 21 grudnia 2015 o godz. 10:15 w pokoju nr 105 bud B

zmiany w terminie otwarcia ofert

 • nowy termin otwarcia ofert: 21 grudnia 2015 10:15 (poprzedni termin: 21 grudnia 2015 10:15)
 • nowy termin otwarcia ofert: 21 grudnia 2015 10:15 (poprzedni termin: 21 grudnia 2015 10:15)
 • nowy termin otwarcia ofert: 21 grudnia 2015 10:15 (poprzedni termin: 17 grudnia 2015 10:15)

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający następujące warunki:
1. Spełniają warunki udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej:
Dla części 1:
- pięć usług polegających na przygotowaniu i przeprowadzeniu zgłoszeń patentowych polskich z zakresu biologii o wartości co najmniej 5 000,00 zł brutto każda
- trzy usługi polegające na przygotowaniu i przeprowadzeniu zgłoszeń patentowych polskich z zakresu biomedycyny o wartości co najmniej 5 000,00 zł brutto każda
- trzy usługi polegające na przygotowaniu i przeprowadzeniu zgłoszeń patentowych zagranicznych z zakresu biologii o wartości co najmniej 8 000,00 zł brutto każda
- trzy usługi polegające na przygotowaniu i przeprowadzeniu zgłoszeń patentowych zagranicznych z zakresu biomedycyny o wartości co najmniej 8 000,00 zł brutto każda
Dla części 2:
- dziesięć usług polegających na przygotowaniu i przeprowadzeniu zgłoszeń patentowych polskich z zakresu biochemii/ biotechnologii/ medycyny lub chemii o wartości co najmniej 5 000,00 zł brutto każda
- pięć usług polegających na przygotowaniu i przeprowadzeniu zgłoszeń patentowych zagranicznych z zakresu biochemii/biotechnologii/medycyny lub chemii o wartości co najmniej 8 000,00 zł brutto każda
Dla części 3:
- pięć usług polegających na przygotowaniu i przeprowadzeniu zgłoszeń patentowych polskich z zakresu informatyki o wartości co najmniej 5 000,00 zł brutto każda
- pięć usług polegających na przygotowaniu i przeprowadzeniu zgłoszeń patentowych zagranicznych z zakresu informatyki o wartości co najmniej 8 000,00 zł brutto każda
Uwaga:
Do przeliczania wartości zrealizowanych usług wyrażonych w walucie innej niż złoty polski na złoty polski, Zamawiający przyjmie średni kurs walut obcych w złotych, opublikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia otwarcia ofert.
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia posiadającymi doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe odpowiednie do zadań, jakie zostaną im powierzone tj.:
Dla części 1 - osobami, z których:
- co najmniej jedna będzie posiadała uprawnienia polskiego i europejskiego rzecznika patentowego uprawnionego do reprezentowania przed Urzędem Patentowym RP, mającego co najmniej 3-letnie doświadczenie w sprawach związanych z ochroną własności przemysłowej z dziedziny biologii lub biomedycyny
- co najmniej jedna będzie posiadała wykształcenie wyższe, co najmniej magisterskie, w dziedzinie biologii oraz znała język angielski w stopniu co najmniej gwarantującym wykonanie usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia
Dla części 2 - osobami, z których:
- co najmniej dwie będą posiadały uprawnienia polskiego i europejskiego rzecznika patentowego uprawnionego do reprezentowania przed Urzędem Patentowym RP, mającego co najmniej 3-letnie doświadczenie w sprawach związanych z ochroną własności przemysłowej z dziedziny biochemii/biotechnologii/medycyny lub chemii
- co najmniej jedna będzie posiadała wykształcenie wyższe, co najmniej magisterskie, w dziedzinie biochemii/ biotechnologii/ medycyny lub chemii oraz znała język angielski w stopniu co najmniej gwarantującym wykonanie usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia
Dla części 3 - osobami, z których:
- co najmniej jedna będzie posiadała uprawnienia polskiego i europejskiego rzecznika patentowego uprawnionego do reprezentowania przed Urzędem Patentowym RP, mającego co najmniej 3-letnie doświadczenie w sprawach związanych z ochroną własności przemysłowej z dziedziny informatyki
- co najmniej jedna będzie posiadała wykształcenie wyższe, co najmniej magisterskie, w dziedzinie informatyki oraz znała język angielski w stopniu co najmniej gwarantującym wykonanie usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że posiada polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy świadczeniu pomocy w sprawach własności przemysłowej, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Suma ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej musi opiewać na kwotę nie niższą niż: :
- dla części 1: 1 000 000,00 zł na terenie RP i 2 000 000 zł dla zagranicy
- dla części 2: 1 000 000,00 zł na terenie RP i 2 000 000 zł dla zagranicy
- dla części 3: 1 000 000,00 zł na terenie RP i 2 000 000 zł dla zagranicy
W przypadku, gdy polisa nie zawiera w swej treści potwierdzenia opłacenia składki, Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do oferty dokumentu potwierdzającego opłacenie składki.
Jeżeli Wykonawca składa ofertę obejmującą więcej niż jedną część zamówienia może przedstawić jedną lub więcej polis (albo inny dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej) opiewających na sumę ubezpieczenia równą sumie kwot wskazanych powyżej dla tych części zamówienia, których dotyczyć będzie jego oferta.
W przypadku Wykonawców występujących wspólnie, warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawcy mogą spełniać łącznie, a suma kwot ubezpieczenia z przedstawionych przez nich polis (polisy) albo innego dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej musi opiewać na kwoty wskazane powyżej.
Jeżeli Wykonawcy składają ofertę wspólną obejmującą więcej niż jedną część zamówienia powinni przedstawić polisy (albo inne dokument potwierdzające posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej) opiewające na sumę ubezpieczenia równą sumie wskazanych wyżej kwot dla tych części zamówienia, których dotyczy oferta.
Uwaga:
Do przeliczania sumy ubezpieczenia wyrażonej w walucie innej niż złoty polski, na złoty polski, Zamawiający przyjmie średni kurs walut obcych w złotych, opublikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia otwarcia ofert.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
W przypadku, gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, zobowiązanie pisemne do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów musi zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia. Powyższe uczestnictwo w dowolnej dozwolonej przez prawo postaci, adekwatnej do przedmiotu zamówienia (jako podwykonawca, doradca czy na innej podstawie) musi jednak zostać wykazane przez Wykonawcę.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp na zasoby innych podmiotów (będących podwykonawcami) w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt I.5.1. SIWZ Zamawiający żąda również podania przez Wykonawcę nazw (firm) tych podwykonawców.
Jeśli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. I.5.1. SIWZ Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania, na podstawie art. 24 ustawy Pzp.
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców zobowiązany jest spełniać ten warunek samodzielnie

W celu potwierdzenia spełniania warunków, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów:
W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w punkcie I.5 SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów, tj.:
a) doświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do oferty;
b) w zakresie wymogu z punktu I.5.1.1. lit. b) - wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których usługi zostały wykonane oraz załączenia dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 2 do oferty;
c) w zakresie wymogu z punktu I.5.1.1. lit. c) - wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 3 do oferty.
Wykaz ten musi zawierać::
- imię i nazwisko osoby przewidzianej do realizacji zamówienia
- informacje na temat kwalifikacji, doświadczenia i wykształcenia osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
- informację o podstawie do dysponowania tą osobą.
d) w zakresie wymogu z punktu I.5.1.1. lit. d) - opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów wymienionych w pkt I.5.1.2, a w przypadku warunków, o których mowa w pkt I.5.1.1.d) - przedstawienia dokumentów, o których mowa w pkt I.6.1.d).
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda:
a) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z załącznikiem nr 1 do oferty;
b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
c) w celu wykazania, że nie zachodzą przesłanki wykluczenia Wykonawcy określone w art. 24 ust. 2 pkt. 5 Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą listy podmiotów należących do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 albo złożenia informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej - treść stosownego oświadczenia znajduje się w załączniku nr 4 do oferty.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt I.6.3 pkt b - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Dokumenty, o których mowa w pkt I.6.4. lit. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt I.6.4. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (stosowne pełnomocnictwa należy załączyć do oferty, a treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność ze niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Przed zawarciem umowy z Zamawiającym, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia przedstawią umowę regulującą ich współpracę. Ponadto każdy z podmiotów działających wspólnie obowiązany jest przedstawić oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. I.6.1 i I.6.3, z zastrzeżeniem postanowień pkt I.6,4 do I.6.7.
Uwaga:
W przypadku składania jednej oferty przez podmioty występujące wspólnie (konsorcjum):
a) warunki opisane w pkt I.5.1.1. SIWZ Wykonawcy mogą spełniać łącznie, z wyjątkiem warunku opisanego w pkt. I.5.1.1.b) SIWZ, gdzie przynajmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi spełniać ww. warunek.
b) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym, jako reprezentant pozostałych.
Jeśli umocowanie osoby (osób) podpisującej(ych) ofertę nie wynika z dokumentów określonych w pkt. I.6.3.b) z zastrzeżeniem pkt. I.6.4 lub pkt. I.6.6, Wykonawca zobowiązany jest załączyć pełnomocnictwo dla tej osoby. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo, w oryginale lub notarialnie poświadczonym odpisie, osoby podpisującej ofertę.
Dokumenty fakultatywne:
W celu usprawnienia przeprowadzenia postępowania Zamawiający oczekuje fakultatywnie od Wykonawcy dołączenia do oferty następujących dokumentów:
- zaparafowanego projektu umowy

Kryteria oceny ofert:
cena - 95 waga
Termin wykonania estymacji kosztów - 5 waga

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych:
część 1 - usługi rzecznika patentowego w celu uzyskania ochrony w sprawach własności przemysłowej przez ICHB PAN w Poznaniu w zakresie wynalazków z biologii lub biomedycyny przez okres dwóch lat
część 2 - usługi rzecznika patentowego w celu uzyskania ochrony w sprawach własności przemysłowej przez ICHB PAN w Poznaniu w zakresie wynalazków z biochemii, przez okres dwóch lat
część 3 - usługi rzecznika patentowego w celu uzyskania ochrony w sprawach własności przemysłowej przez ICHB PAN w Poznaniu w zakresie wynalazków z informatyki, przez okres dwóch lat

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej .

Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje możliwości ustanowienia dynamicznego systemu zakupów .


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09/12/2015 pod numerem 336616 - 2015opis zmian wprowadzonych dla zamówienia

 • zmiana dotyczy:
  • data wprowadzenia zmiany: 15/12/2015 13:22
  • opis zmian: zmieniono warunki udziału w postępowaniu
 • zmiana dotyczy:
  • data wprowadzenia zmiany: 15/12/2015 13:20
  • opis zmian: zmiana zapisów w pkt. "warunki udziału w postępowaniu
   dla części 3 postępowania dodano zapisy:
   - lub elektronika z elementami informatyki
   - elektronika lub mechatronika
 • zmiana dotyczy:
  • data wprowadzenia zmiany: 15/12/2015 13:16
  • opis zmian: b) posiadania wiedzy i doświadczenia:
   Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej:
   Dla części 1:
   - pięć usług polegających na przygotowaniu i przeprowadzeniu zgłoszeń patentowych polskich z zakresu biologii o wartości co najmniej 5 000,00 zł brutto każda
   - trzy usługi polegające na przygotowaniu i przeprowadzeniu zgłoszeń patentowych polskich z zakresu biomedycyny o wartości co najmniej 5 000,00 zł brutto każda
   - trzy usługi polegające na przygotowaniu i przeprowadzeniu zgłoszeń patentowych zagranicznych z zakresu biologii o wartości co najmniej 8 000,00 zł brutto każda
   - trzy usługi polegające na przygotowaniu i przeprowadzeniu zgłoszeń patentowych zagranicznych z zakresu biomedycyny o wartości co najmniej 8 000,00 zł brutto każda
   Dla części 2:
   - dziesięć usług polegających na przygotowaniu i przeprowadzeniu zgłoszeń patentowych polskich z zakresu biochemii/ biotechnologii/ medycyny lub chemii o wartości co najmniej 5 000,00 zł brutto każda
   - pięć usług polegających na przygotowaniu i przeprowadzeniu zgłoszeń patentowych zagranicznych z zakresu biochemii/biotechnologii/medycyny lub chemii o wartości co najmniej 8 000,00 zł brutto każda
   Dla części 3:
   - pięć usług polegających na przygotowaniu i przeprowadzeniu zgłoszeń patentowych polskich z zakresu informatyki lub elektroniki z elementami informatyki o wartości co najmniej 5 000,00 zł brutto każda
   - pięć usług polegających na przygotowaniu i przeprowadzeniu zgłoszeń patentowych zagranicznych z zakresu informatyki lub elektroniki z elementami informatyki o wartości co najmniej 8 000,00 zł brutto każda
   Uwaga:
   Do przeliczania wartości zrealizowanych usług wyrażonych w walucie innej niż złoty polski na złoty polski, Zamawiający przyjmie średni kurs walut obcych w złotych, opublikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia otwarcia ofert.
   c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;
   Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia posiadającymi doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe odpowiednie do zadań, jakie zostaną im powierzone tj.:
   Dla części 1 - osobami, z których:
   - co najmniej jedna będzie posiadała uprawnienia polskiego i europejskiego rzecznika patentowego uprawnionego do reprezentowania przed Urzędem Patentowym RP, mającego co najmniej 3-letnie doświadczenie w sprawach związanych z ochroną własności przemysłowej z dziedziny biologii lub biomedycyny
   - co najmniej jedna będzie posiadała wykształcenie wyższe, co najmniej magisterskie, w dziedzinie biologii oraz znała język angielski w stopniu co najmniej gwarantującym wykonanie usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia
   Dla części 2 - osobami, z których:
   - co najmniej dwie będą posiadały uprawnienia polskiego i europejskiego rzecznika patentowego uprawnionego do reprezentowania przed Urzędem Patentowym RP, mającego co najmniej 3-letnie doświadczenie w sprawach związanych z ochroną własności przemysłowej z dziedziny biochemii/biotechnologii/medycyny lub chemii
   - co najmniej jedna będzie posiadała wykształcenie wyższe, co najmniej magisterskie, w dziedzinie biochemii/ biotechnologii/ medycyny lub chemii oraz znała język angielski w stopniu co najmniej gwarantującym wykonanie usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia
   Dla części 3 - osobami, z których:
   - co najmniej jedna będzie posiadała uprawnienia polskiego i europejskiego rzecznika patentowego uprawnionego do reprezentowania przed Urzędem Patentowym RP, mającego co najmniej 3-letnie doświadczenie w sprawach związanych z ochroną własności przemysłowej z dziedziny informatyki lub elektroniki
   - co najmniej jedna będzie posiadała wykształcenie wyższe, co najmniej magisterskie, w dziedzinie informatyki, elektroniki lub motoryki oraz znała język angielski w stopniu co najmniej gwarantującym wykonanie usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia

Klauzula informacyjna dla osób ubiegajšcych się o zamówienia publiczne. (pdf)

Kalendarium
<< grudzień 2018 >>
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Ni
  
  
  
  
  
  8
  9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
  
  
  
  
  
Przetargi