Przetargi


ZP: PN 101/12/2015 - ochrona CBPIO
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 14 grudnia 2015
Kwota przetargu: poniżej kwoty wymienionej w art. 11 ust. 8

 

IChB PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
ul.Noskowskiego 12/14
NIP: 777-00-02-062

ogłasza

przetarg nieograniczony

na:

Świadczenie usługi całodobowej ochrony Budynku A i B oraz Budynku Sal Technologicznych (BST) będących częścią Centrum Badań Polskiego Internetu Optycznego (CBPIO) przy ul. Jana Pawła II 10 w Poznaniu przez pracowników ochrony fizycznej wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.


Wymagany termin wykonania zamówienia: Realizacja zamówienia będzie następować w terminie od 07.01.2016 r. do 30.06.2017 r. do godz. 09:00, z zastrzeżeniem zdania następnego. Wykonawca musi przejąć chronione obiekty w dniu 07.01.2016 r. o godzinie 12:00 od dotychczasowego wykonawcy.

Oferty należy składać do dnia: 23 grudnia 2015 do godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego w pokoju nr pokój nr 0.30 - kancelaria

zmiany w terminie składania ofert

 • zmiana dotyczy:
  • nowy termin składania ofert: 23 grudnia 2015 12:00 (poprzedni termin: 22 grudnia 2015 12:00)
  • opis zmian: Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, przedłuża termin składania ofert do dnia 23 grudnia 2015 r. do godz. 12:00.
   Oferta musi wpłynąć najpóźniej do dnia 23 grudnia 2015 r. do godz. 12:00 na adres Zamawiającego: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, ul. Jana Pawła II 10,
   61-139 Poznań, pokój nr 0.30 - kancelaria.

   Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 grudnia 2015 r. w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Jana Pawła II 10 w Poznaniu, w sali nr 0.31(1) - sala konferencyjna o godz. 12:15.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu: 23 grudnia 2015 o godz. 12:15 w pokoju nr sala nr 0.31(1) - sala konferencyjna

zmiany w terminie otwarcia ofert

 • nowy termin otwarcia ofert: 23 grudnia 2015 12:15 (poprzedni termin: 22 grudnia 2015 12:15)

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający następujące warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Spełniają warunki udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca posiada aktualną koncesję wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie ochrony osób i mienia w odpowiednich do zakresu zamówienia formach. Termin ważności koncesji musi obejmować cały okres wykonywania przedmiotu zamówienia.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, co najmniej jedną usługę zbliżoną do zakresu i wartości przedmiotu zamówienia.
Pod pojęciem usługi zbliżonej co do zakresu i wartości przedmiotu zamówienia należy rozumieć trwające nieprzerwanie przez co najmniej 12 miesięcy świadczenie usługi fizycznej ochrony budynków i budowli o wartości łącznej usługi równej co najmniej 100.000,00 zł brutto rocznie.
Zamawiający nie wymaga informacji o usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie.
Uwaga:
Do przeliczania wartości zrealizowanych usług wyrażonych w walutach innych niż złoty polski na złoty polski, Zamawiający przyjmie średni kurs opublikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, a jeśli w danym dniu kurs taki nie był opublikowany to ostatni opublikowany kurs.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował w okresie wykonywania Zamówienia następującymi osobami:
a) minimum 6 osobami przewidzianymi do realizacji przedmiotu zamówienia (ochrony) posiadającymi licencję pracownika ochrony fizycznej (uprawniającą do wykonywania czynności określonych w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 o ochronie osób i mienia (tj. Dz. U. z 2005 r., Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.) Osoby te muszą być niekarane.
b) 1 (jedną) osobą posiadającą licencję pracownika ochrony fizycznej (w rozumieniu ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22.08.1997 r.) - przewidzianą do koordynacji i kontroli pracowników realizujących przedmiot zamówienia. Osoba ta musi być niekarana.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp.
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców zobowiązany jest spełniać ten warunek samodzielnie.

W celu potwierdzenia spełniania warunków, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów:
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w punkcie I.5.1 SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów:
1) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do oferty.
2) aktualnej koncesji wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie ochrony osób i mienia w odpowiednich do zakresu zamówienia formach. Termin ważności koncesji musi obejmować cały okres wykonywania przedmiotu zamówienia.
3) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do oferty.
4) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do oferty.
5) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt. I.5.3. SIWZ.
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda:
1) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z załącznikiem nr 2 do oferty;
2) aktualnego odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 10 i 11 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
8) w celu wykazania, że nie zachodzą przesłanki wykluczenia Wykonawcy określone w art.24 ust.2 pkt. 5 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą listy podmiotów należących do grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 2 pkt.5 ustawy Pzp albo złożenia informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej - treść stosownego oświadczenia znajduje się w załączniku nr 5 do oferty.
Uwaga:
Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca, składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminy składania ofert; z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt I.6.3. SIWZ:
a) pkt 2) - 4) i 6) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
b) pkt 5) i 7) - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8,10 i 11 ustawy Pzp.
5. Dokumenty, o których mowa w pkt I.6.4. SIWZ lit. a) tiret pierwsze i trzecie, lit. b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt I.6.4. SIWZ lit. a) tiret drugie, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt I.6.4. SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
7. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (stosowne pełnomocnictwa należy załączyć do oferty). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność ze niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Przez zawarciem umowy z Zamawiającym, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia przedstawią umowę regulującą ich współpracę.
Ponadto każdy z podmiotów działających wspólnie obowiązany jest przedstawić oświadczenia
i dokumenty, o których mowa w pkt. I.6.1 i I.6.3 SIWZ.
Uwaga:
W przypadku składania jednej oferty przez podmioty występujące wspólnie (konsorcjum):
a) warunki opisane w pkt I.5.1. SIWZ Wykonawcy mogą spełniać łącznie,
b) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym, jako reprezentant pozostałych.
9. Jeśli umocowanie osoby (osób) podpisującej(ych) ofertę nie wynika z dokumentów określonych w pkt. I.6.3.2) SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest załączyć pełnomocnictwo dla tej osoby. Pełnomocnictwo musi być załączone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez jego wystawcę bądź uwierzytelnione przez notariusza. Dla pełnomocnictwa tego, zgodnie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2012, poz. 1282 ze zm.) nie jest wymagane uiszczenie opłaty.
10. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia fakultatywnie mogą załączyć do oferty zaparafowany projekt umowy.

Kryteria oceny ofert:
Cena - waga 99
Termin płatności [dni kalendarzowe] - waga 1

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium: Zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia wadium w postępowaniu. zł

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej .

Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających okresie trzech lat od udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu Wykonawcy polegającego na okresowym zwiększeniu obsady pracowników ochrony do całkowitej wysokości 20% wartości zamówienia podstawowego.

Zamawiający nie przewiduje możliwości ustanowienia dynamicznego systemu zakupów .


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14/12/2015 pod numerem 342238 - 2015


Klauzula informacyjna dla osób ubiegajšcych się o zamówienia publiczne. (pdf)

Kalendarium
<< wrzesień 2018 >>
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Ni
  
  
  
  
  
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  8
  9
16
22
23
25
26
27
28
29
30
Przetargi