Przetargi


ZP: PN 410/15 usługi sportowo-rekreacyjne
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 18 grudnia 2015
Kwota przetargu: poniżej kwoty wymienionej w art. 11 ust. 8

 

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
ul.Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań
NIP: 777-00-02-062
REGON: 000849327

ogłasza

przetarg nieograniczony

na:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych na podstawie kart abonamentowych dla Pracowników Zamawiającego ich osób towarzyszących i dzieci, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

Szacowana liczba osób, które zgłosiły chęć uczestnictwa w programie sportowo-rekreacyjnym wynosi: 130 pracowników Zamawiającego uprawnionych do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), 20 osób towarzyszących, 3 dzieci do lat 15. (w tym 2 korzystające jedynie z zajęć basenowych) Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia przewiduje możliwość zmiany zgłoszonej liczby osób korzystających z usług zajęć sportowo-rekreacyjnych w cyklach miesięcznych.
Podana liczba osób może ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega możliwość nieskorzystania z usług sportowo-rekreacyjnych przez podaną liczbę osób, co nie uprawnia Wykonawcy do występowania z jakimikolwiek roszczeniami wobec Zamawiającego.
Do zakresu przedmiotu zamówienia należy :
1) zapewnienie możliwości korzystania z zajęć sportowo-rekreacyjnych, o zróżnicowanym charakterze takich jak na przykład: pływanie, zajęcia fitness, aqua aerobic, sauna, siłownia, sztuki walki, taniec, joga, nordic walking, indoor cycling, spinning, squash, grota solna, ścianka wspinaczkowa, lodowisko i inne,
2) zapewnienie dostępu do obiektów sportowo - rekreacyjnych na terenie całego kraju, w tym co najmniej 130 obiektów na terenie Poznania oraz co najmniej 350 obiektów na terenie województwa wielkopolskiego,
3) umożliwienie także dodatkowo korzystania z nowo dostępnych usług w ramach pakietu, świadczonych przez podmioty, z którymi Wykonawca nawiąże współpracę w trakcie trwania umowy. Aktualna lista usług oraz obiektów będzie zawsze dostępna na stronie internetowej Wykonawcy. Dostęp do nowych usług nie spowoduje wzrostu cen jednostkowych wskazanych w ofercie.
4) zapewnienie dostępu do obiektów bez limitu czasowego, chyba że takie limity zostały nałożone przez same obiekty, przy czym czas trwania jednorazowego pobytu w obiekcie nie może być krótszy niż 45 minut i 30 minut w przypadku usług sauny.
5) zapewnienie nielimitowanego oraz nieograniczonego czasowo dostępu w zależności od zakresu wybranych usług do obiektów sportowych oraz różnych zajęć sportowych w całym kraju. Dostęp powinien dawać możliwość korzystania z usług i zajęć w różnych obiektach sportowych tego samego dnia, tygodnia czy miesiąca bez deklaracji korzystania z określonej lokalizacji, bez stosowania jakichkolwiek limitów czy interwałów czasowych pomiędzy świadczonymi usługami przez różne obiekty.
6) zapewnienie dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych w pełnym zakresie godzin otwarcia tych obiektów.
7) świadczenie przedmiotu zamówienia wyłącznie na podstawie okazania imiennej karty i potwierdzeniu tożsamości za pomocą dowodu osobistego. Zamawiający nie dopuszcza innych sposobów weryfikacji użytkowników kart.
8) świadczenie przedmiotu zamówienia bez jakichkolwiek dopłat w ramach zaproponowanej ceny imiennego karnetu zapewniającego miesięczny dostęp do usług sportowo-rekreacyjnych. Zamawiający dopuszcza możliwość pobierania dodatkowych opłat przez obiekty sportowo-rekreacyjne do wybranych usług świadczonych przez nie, pod warunkiem, że wysokość pojedynczej dopłaty nie przekracza 25 zł i dopłaty pobierane są przez nie więcej niż 20% obiektów sportowo-rekreacyjnych wymienionych w załączniku nr 3.
Przez jeden obiekt sportowy rozumie się budynek lub samodzielny lokal, w którym świadczone są usługi objęte zamówieniem. Jeżeli dwa niezależne podmioty świadczące usługi odpowiadające swym przedmiotem treści zamówienia publicznego zostały zlokalizowane w odrębnych lokalach tego samego budynku, wówczas na gruncie prowadzonego postępowania zostaną zakwalifikowane jako dwa odrębne obiekty sportowe. Ciężar udowodnienia powyższego faktu spoczywa na Wykonawcy.

Zamawiający przewiduje dofinansowanie dla pracowników uprawnionych do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), wysokość dofinansowania zostanie ustalona po wyborze oferty.


Wymagany termin wykonania zamówienia: Od 01.01. - 31.12.2016 r.

wersja elektroniczna specyfikacji:

Oferty należy składać do dnia: 29 grudnia 2015 do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 105 bud B


Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu: 29 grudnia 2015 o godz. 10:15 w pokoju nr 105 bud B


W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający następujące warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
5.1. Spełniają warunki, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
b) posiadania wiedzy i doświadczenia:
Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie usługi polegające na usłudze objętej przedmiotem zamówienia tj. na usłudze polegającej na zapewnieniu możliwości korzystania z zajęć sportowo-rekreacyjnych o wartości minimum 100 000,00 zł brutto każda z usług.
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej:

5.1.1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
W przypadku, gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, zobowiązanie pisemne do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów musi zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia. Powyższe uczestnictwo w dowolnej dozwolonej przez prawo postaci, adekwatnej do przedmiotu zamówienia (jako podwykonawca, doradca czy na innej podstawie) musi jednak zostać wykazane przez Wykonawcę.
5.1.2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp na zasoby innych podmiotów (będących podwykonawcami) w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt I.5.1. SIWZ Zamawiający żąda również podania przez Wykonawcę nazw (firm) tych podwykonawców.
5.1.3. Jeśli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. I.5.1. SIWZ Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je
w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
5.2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania, na podstawie art. 24 Pzp.

W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców zobowiązany jest spełniać ten warunek samodzielnie.

W celu potwierdzenia spełniania warunków, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów:
6.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w punkcie I.5 SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów, tj.:
a) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do oferty,
b) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług polegających na zapewnieniu możliwości korzystania z zajęć sportowo-rekreacyjnych, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dwie usługi o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto każda, przedmiotu, daty wykonania i odbiorcy, oraz załączeniem dokumentu (np. referencje, protokół odbioru) potwierdzającego, że ta usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 2 do oferty.

Do przeliczania na PLN wartości zrealizowanych usług wyrażonych w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia składania ofert.

6.2. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków dotyczących wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia oraz zdolności finansowych polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp zobowiązany jest oprócz oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 6.1 - dodatkowo udowodnić Zamawiającemu,
iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając
w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
6.3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów wymienionych w pkt I.5.1.1, a w przypadku warunków, o których mowa w pkt I.5.1.d) - przedstawienia dokumentów, o których mowa w pkt I.6.1.c).

6.4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy z przyczyn, o których mowa w art. 24 Pzp, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z załącznikiem nr 1 do oferty;
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert , a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, które zawarte jest w załączniku nr 1 do oferty,
c) listę podmiotów należących do grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 2 pkt.5 ustawy Pzp albo informację o tym, że nie należy do tej grupy kapitałowej - treść stosownego oświadczenia znajduje się w załączniku nr 4 do oferty.
Uwaga:
Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania, poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

6.5. W przypadku Wykonawcy, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się przepisy § 4 ust.1 pkt.1 i ust.2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013r., poz.231), Wykonawca zobowiązany jest do złożenia niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów, potwierdzających odpowiednio, iż:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym co najmniej przez Wykonawcę

6.6. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt. 6.5, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym także wskazuje się osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio w kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
6.7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenia zamówienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (stosowne pełnomocnictwo należy załączyć do oferty a treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określić zakres umocowania.)Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielanie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Przed zawarciem umowy z Zamawiającym, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia przedstawia umowę regulujące ich współpracę. Ponadto każdy z podmiotów działających wspólnie obowiązany jest przedstawić oświadczenia i dokumenty o których mowa w pkt. I.6.4

Uwaga:
W przypadku składania jednej oferty przez podmiot występujący wspólnie (konsorcjum):
a) warunki opisane w pkt I.5.1 SIWZ Wykonawcy mogą spełniać łącznie, z wyjątkiem warunku opisanego w pkt. I.5.1 b) SIWZ, gdzie przynajmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi spełniać ww. warunek.
b) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych

6.8. Jeśli umocowanie osoby (osób) podpisującej(ych) ofertę nie wynika z dokumentów określonych w pkt. I.6.4.b), z zastrzeżeniem 6.5 lub 6.6, Wykonawca zobowiązany jest załączyć pełnomocnictwo dla tej osoby. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo, w oryginale lub notarialnie poświadczonym odpisie, osoby podpisującej ofertę.

6.9 W celu potwierdzenia, że oferowana usługa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda dołączenia do oferty:
- szczegółowego wykazu obiektów sportowo - rekreacyjnych wraz z listą oferowanych rodzajów zajęć sportowo-rekreacyjnych przez każdy z obiektów według załącznika nr 3.

Dołączone dokumenty muszą potwierdzać, że zaoferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia spełnia minimalne wymogi, które określone zostały przez Zamawiającego.
6.10 Dokumenty fakultatywne:
W celu usprawnienia przeprowadzenia postępowania Zamawiający oczekuje fakultatywnie od Wykonawcy dołączenia do oferty następujących dokumentów:
- zaparafowane istotne postanowienia umowne, zawarte w III części SIWZ,

Kryteria oceny ofert:
Cena karnetu waga 30
Liczba obiektów sportowo - rekreacyjnych w na terenie Poznania (min. 130 obiektów) waga 50
Liczba obiektów sportowo - rekreacyjnych w na terenie województwa wielkopolskiego
(min. 350 obiektów) waga 10
Możliwość składania zamówień przez elektroniczną platformę internetową waga 10

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej .

Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje możliwości ustanowienia dynamicznego systemu zakupów .


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18/12/2015 pod numerem 186905-2016


Klauzula informacyjna dla osób ubiegajšcych się o zamówienia publiczne. (pdf)

Kalendarium
<< grudzień 2018 >>
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Ni
  
  
  
  
  
  8
  9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
  
  
  
  
  
Przetargi