Przetargi


ZP: PN 5/04/2016 - telefonia komórkowa
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 01 kwietnia 2016
Kwota przetargu: poniżej kwoty wymienionej w art. 11 ust. 8

 

IChB PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
ul.Noskowskiego 12/14
NIP: 777-00-02-062

ogłasza

przetarg nieograniczony

na:

Świadczenie usług telefonii komórkowej i usługi bezprzewodowej transmisji danych zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


Wymagany termin wykonania zamówienia: Części nr 1-2 - od 01.05.2016 r. do 30.04.2017 r.

Oferty należy składać do dnia: 12 kwietnia 2016 do godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego w pokoju nr pokój nr 0.30 - kancelaria.

zmiany w terminie składania ofert

 • zmiana dotyczy:
  • nowy termin składania ofert: 12 kwietnia 2016 12:00 (poprzedni termin: 11 kwietnia 2016 12:00)
  • opis zmian: Oferta musi wpłynąć najpóźniej do dnia 12 kwietnia 2016 r. do godz. 12:00 na adres Zamawiającego: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskie Centrum Superkomputerowo - Sieciowe, ul. Jana Pawła II 10,
   61-139 Poznań, pokój nr 0.30 - kancelaria.
   Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 kwietnia 2016 r. w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Jana Pawła II 10 w Poznaniu, w sali nr 0.31(1) - sala konferencyjna o godz. 12:15.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu: 12 kwietnia 2016 o godz. 12:15 w pokoju nr sal nr 0.31(1) - sala konferencyjna

zmiany w terminie otwarcia ofert

 • nowy termin otwarcia ofert: 12 kwietnia 2016 12:15 (poprzedni termin: 11 kwietnia 2016 12:15)

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający następujące warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Spełniają warunki udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca posiada wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie
z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171 poz. 1800 z późn. zm).
b) posiadania wiedzy i doświadczenia:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał przynajmniej:
- dla części nr 1 - jedną usługę polegającą na obsłudze podmiotu, który użytkuje minimum 50 abonamentów telefonicznych (usługi głosowe) pracujących w sieci obsługiwanej przez Wykonawcę,
- dla części nr 2 - jedną usługę polegającą na obsłudze podmiotów, który użytkuje minimum 5 abonamentów dotyczących transmisji danych za pomocą modemów pracujących w sieci obsługiwanej przez Wykonawcę.
Zamawiający nie wymaga informacji o usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie.
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania, na podstawie art. 24 ustawy Pzp.

W celu potwierdzenia spełniania warunków, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów:
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w punkcie I.5.1 SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wymienionych niżej oświadczeń i dokumentów:
a) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do oferty,
b) zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.),
c) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do oferty.
2. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt. I.5.3 SIWZ.
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda:
1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z załącznikiem nr 2 do oferty;
2)aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3) w celu wykazania, że nie zachodzą przesłanki wykluczenia Wykonawcy określone w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą listy podmiotów należących do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 albo złożenia informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej - treść stosownego oświadczenia znajduje się w załączniku nr 4 do oferty.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt I.6.3. pkt. 2) SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
5. Dokumenty, o których mowa w pkt I.6.4. SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt I.6.4. SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
7. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (stosowne pełnomocnictwa należy załączyć do oferty, a treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność ze niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Przez zawarciem umowy z Zamawiającym, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia przedstawią umowę regulującą ich współpracę. Ponadto każdy z podmiotów działających wspólnie obowiązany jest przedstawić oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. I.6.1 i I.6.3. SIWZ.
Uwaga:
W przypadku składania jednej oferty przez podmioty występujące wspólnie (konsorcjum):
a) warunki opisane w pkt I.6.1. SIWZ Wykonawcy mogą spełniać łącznie,
b) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym, jako reprezentant pozostałych.

Kryteria oceny ofert:
Dla części nr 1:
Cena taryfy głosowej - 95
Wielkość danych dostępnych przy pełnej prędkości na daną kartę SIM ponad wymagane przez Zamawiającego minimum - 5
Dla części nr 2:
Cena abonamentu - 30GB - 95
Wielkość danych dostępnych przy pełnej prędkości na daną kartę SIM ponad wymagane przez Zamawiającego minimum - 5

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium: Zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia wadium w postępowaniu. zł

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych:
Zamówienie zostało podzielone na 2 części.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, tj. na poszczególne części od 1 do 2. Wymagane jest złożenie kompletnej oferty na wszystkie elementy określone w poszczególnych częściach, tzn. oferta nie może dotyczyć tylko niektórych elementów wchodzących w skład danej części zamówienia.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej .

Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp
Zamawiający przewiduje, że w okresie trwania umowy na usługi telefonii komórkowej, może zamówić w ramach zamówień uzupełniających (do 25 % zamówienia podstawowego) dodatkowe karty SIM z aktywacją i związane z nimi usługi telekomunikacyjne takie jak stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega, że cena usług telekomunikacyjnych dostarczonych w ramach zamówienia uzup. nie może być wyższa aniżeli dostarczonych w ramach zam. podstawowego bez względu na czas pozostały do zakończenia świadczenia usługi. Zamawiający może złożyć zamówienia uzup. w dowolnym czasie (bez względu na okres pozostały do zakończenia zamówienia podstawowego). Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia karty SIM oraz uruchomienia usług objętych zamówieniem uzup. w ciągu 7 dni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego, przy czym przez termin złożenia zamówienia rozumie się wysłanie zamówienia drogą elektroniczną do osoby wskazanej przez Wykonawcę, jako dedykowaną do obsługi Zamawiającego.

Zamawiający nie przewiduje możliwości ustanowienia dynamicznego systemu zakupów .


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 01/04/2016 pod numerem 75156 - 2016


Klauzula informacyjna dla osób ubiegajšcych się o zamówienia publiczne. (pdf)

Kalendarium
<< grudzień 2018 >>
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Ni
  
  
  
  
  
  8
  9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
  
  
  
  
  
Przetargi