Przetargi


ZP: PN 10/06/2016 - ubezpieczenia
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 10 czerwca 2016
Kwota przetargu: poniżej kwoty wymienionej w art. 11 ust. 8

 

IChB PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
ul.Noskowskiego 12/14
NIP: 777-00-02-062

ogłasza

przetarg nieograniczony

na:

Przedmiotem zamówienia jest usługa rocznego ubezpieczenia dla Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w części IV SIWZ.


Wymagany termin wykonania zamówienia: W ramach części nr 1 - 3 realizacja przedmiotu zamówienia następowała będzie przez okres 12 miesięcy z zastrzeżeniem innych okresów ubezpieczenia wskazanych dla poszczególnych składników przedmiotu ubezpieczenia

Oferty należy składać do dnia: 21 czerwca 2016 do godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 0.30 - kancelaria

zmiany w terminie składania ofert

 • zmiana dotyczy:
  • nowy termin składania ofert: 21 czerwca 2016 12:00 (poprzedni termin: 20 czerwca 2016 12:00)
  • opis zmian: Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, przedłuża termin składania ofert do dnia 21 czerwca 2016 r. do godz. 12:00.
   Oferta musi wpłynąć najpóźniej do dnia 21 czerwca 2016 r. do godz. 12:00 na adres Zamawiającego: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskie Centrum Superkomputerowo - Sieciowe, ul. Jana Pawła II 10,
   61-139 Poznań, pokój nr 0.30 - kancelaria.
   Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 czerwca 2016 r. w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Jana Pawła II 10 w Poznaniu, w sali nr 0.31(1) - sala konferencyjna o godz. 12:15.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu: 21 czerwca 2016 o godz. 12:15 w pokoju nr 0.31(1) - sala konferencyjna

zmiany w terminie otwarcia ofert

 • nowy termin otwarcia ofert: 21 czerwca 2016 12:15 (poprzedni termin: 20 czerwca 2016 12:15)

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający następujące warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Spełniają warunki udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca mający siedzibę na terenie RP lub w Państwie niebędącym członkiem Unii Europejskiej udokumentuje posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności poprzez załączenie do oferty aktualnego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego (wcześniej Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych) lub Ministra Finansów, jeśli uzyskali zezwolenie przed 1 stycznia 2004 r., w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia - zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 roku
o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. nr 124, poz. 1151, z późn. zm.).
Wykonawca mający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale w państwie będącym członkiem Unii Europejskiej, musi udokumentować posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności poprzez załączenie do oferty aktualnego zezwolenia organu nadzoru kraju, w którym mają siedzibę w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia.
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania, na podstawie art. 24 ustawy Pzp.
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców zobowiązany jest spełniać ten warunek samodzielnie.

W celu potwierdzenia spełniania warunków, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów:
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w punkcie I.5.1. SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wymienionych niżej oświadczeń i dokumentów:
1) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do oferty;
2) aktualnego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego (wcześniej Komisji Nadzoru Ubezpieczeń
i Funduszy Emerytalnych) lub Ministra Finansów, jeśli uzyskali zezwolenie przed 1 stycznia 2004 r., w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia - zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. nr 124, poz. 1151, z późn. zm.) - dla Wykonawców mający siedzibę na terenie RP lub w Państwie nie będącym członkiem Unii Europejskiej,
3) aktualnego zezwolenia organu nadzoru kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia - dla Wykonawców mających siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale w państwie będącym członkiem Unii Europejskiej.
2. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda przedstawienia dokumentów wymienionych
w pkt I.5.3 SIWZ.
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielnie zamówienia Wykonawcy
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda:
1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z załącznikiem nr 2 do oferty;
2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3) w celu wykazania, że nie zachodzą przesłanki wykluczenia Wykonawcy określone w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą listy podmiotów należących do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp albo złożenia informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej - treść stosownego oświadczenia znajduje się w załączniku nr 3 do oferty.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt I.6.3. pkt 2) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
5. Dokument, o którym mowa w pkt I.6.4. SIWZ powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt I.6.4. SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
7. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (stosowne pełnomocnictwa należy załączyć do oferty, a treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność ze niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Przed zawarciem umowy z Zamawiającym, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia przedstawią umowę regulującą ich współpracę. Ponadto każdy z podmiotów działających wspólnie obowiązany jest przedstawić oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. I.6.1 i I.6.3 SIWZ.
Uwaga:
W przypadku składania jednej oferty przez podmioty występujące wspólnie (konsorcjum):
a) warunki opisane w pkt I.5.1. SIWZ Wykonawcy mogą spełniać łącznie,
b) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym, jako reprezentant pozostałych.
9. Jeśli umocowanie osoby (osób) podpisującej(ych) ofertę nie wynika z dokumentów określonych w pkt. I.6.3.2) SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest załączyć pełnomocnictwo dla tej osoby. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez jego wystawcę bądź uwierzytelnione przez notariusza. Dla pełnomocnictwa tego, zgodnie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2012, poz. 1282 ze zm.) nie jest wymagane uiszczenie opłaty.

Kryteria oceny ofert:
Kryterium dla części nr 1
Cena - waga 80
Klauzule dodatkowo podlegające ocenie - waga 20
Kryterium dla części nr 2
Cena - waga 80
Klauzule dodatkowo podlegające ocenie - waga 20
Kryterium dla części nr 3
Cena - waga 80
Klauzule dodatkowo podlegające ocenie - waga 20

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium: Zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia wadium w postępowaniu. zł

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej .

Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6) ustawy Pzp, na warunkach klauzuli automatycznego pokrycia oraz na warunkach włączania pojazdów do ubezpieczenia. Szczegółowe zasady dotyczące udzielania zamówień uzupełniających zostały określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w punkcie 2.8., 3.7., oraz 6.3. podpunkt 7) w części IV SIWZ.

Zamawiający nie przewiduje możliwości ustanowienia dynamicznego systemu zakupów .


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10/06/2016 pod numerem 81293-2016


Klauzula informacyjna dla osób ubiegajšcych się o zamówienia publiczne. (pdf)

Kalendarium
<< wrzesień 2018 >>
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Ni
  
  
  
  
  
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  8
  9
16
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Przetargi