Przetargi


ZP: PN 12/09/2016 - sprzęt komputerowy
Rodzaj zamówienia: dostawa
Data wprowadzenia: 16 września 2016
Kwota przetargu: powyżej kwoty wymienionej w art. 11 ust. 8

 

IChB PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
ul.Noskowskiego 12/14
NIP: 777-00-02-062

ogłasza

przetarg nieograniczony

na:

Dostawa sprzętu komputerowego, zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ.


Wymagany termin wykonania zamówienia: Części 1-4 - 21 dni od daty zawarcia umowy przez Strony

Oferty należy składać do dnia: 17 października 2016 do godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego w pokoju nr nr 030 - kancelaria

zmiany w terminie składania ofert

 • zmiana dotyczy:
  • nowy termin składania ofert: 17 października 2016 12:00 (poprzedni termin: 10 października 2016 12:00)
  • opis zmian: Zamawiający na podstawie art. 12a ustawy Pzp, przedłuża termin składania ofert do dnia 17 października 2016 r. do godz. 12:00.
   Oferta musi wpłynąć najpóźniej do dnia 17 października 2016 r. do godz. 12:00 na adres zamawiającego: na adres zamawiającego: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskie Centrum Superkomputerowo - Sieciowe, ul. Jana Pawła II 10, 61 -139 Poznań pokój nr 030 - kancelaria.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu: 17 października 2016 o godz. 12:15 w pokoju nr nr 031(1) - sala konferencyjna

zmiany w terminie otwarcia ofert

 • nowy termin otwarcia ofert: 17 października 2016 12:15 (poprzedni termin: 10 października 2016 12:15)

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający następujące warunki:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
c) zdolności technicznej lub zawodowej,
- określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
2. Określenie warunków udziału w postępowaniu
1) Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 1. lit. a) SIWZ.
2) Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 1. lit. b) SIWZ.
3) Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał następujące dostawy:
a) dla części nr 2 - przynajmniej jedną dostawę laptopa/laptopów lub innych urządzeń mobilnych lub sprzętu komputerowego na kwotę nie mniejszą niż 3 000,00 złotych,
b) dla części nr 3 - przynajmniej jedną dostawę laptopa/laptopów lub innych urządzeń mobilnych lub sprzętu komputerowego na kwotę nie mniejszą niż 7 000,00 złotych,
c) dla części nr 4 - przynajmniej jedną dostawę sprzętu komputerowego na kwotę nie mniejszą niż 4 000,00 złotych.
Zamawiający nie wymaga informacji o dostawach niewykonanych lub wykonanych nienależycie.
Uwaga:
Do przeliczania wartości zrealizowanych dostaw wyrażonych w walutach innych niż złoty polski na złoty polski, zamawiający przyjmie średni kurs opublikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeśli w danym dniu kurs taki nie był opublikowany to ostatni kurs opublikowany przed tym dniem.

W celu potwierdzenia spełniania warunków, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów:
1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda od wykonawcy wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa powyżej, zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych odpowiednich dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej.
2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
5) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
6) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Kryteria oceny ofert:
Kryterium dla części nr 1
Cena - waga 100
Kryterium dla części nr 2
Cena - waga 60
Wielkość pamięci RAM - waga 20
Pojemność dysku SSD - waga 20
Kryterium dla części nr 3
Cena - waga 60
Okres gwarancji - waga 35
Wyposażenie dodatkowe - wbudowany czytnik linii papilarnych - waga 5
Kryterium dla części nr 4
Cena - waga 60
Okres gwarancji - waga 20
Pobierana moc - waga 20

Termin związania ofertą wynosi 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych:
Zamówienie zostało podzielone na 4 części.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tj. na poszczególne części od 1 do 4. Ofertę można złożyć na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia. Wymagane jest złożenie kompletnej oferty na wszystkie elementy określone w poszczególnych częściach, tzn. oferta nie może dotyczyć tylko niektórych elementów wchodzących w skład danej części zamówienia.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej .

Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje możliwości ustanowienia dynamicznego systemu zakupów .


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 20/09/2016 pod numerem 2016/S 181/324589


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 16 września 2016 pod numerem 2016-119545


opis zmian wprowadzonych dla zamówienia

 • zmiana dotyczy:
  • data wprowadzenia zmiany: 22/09/2016 15:28
  • opis zmian: Zmiana dokumentów żądanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu.

Klauzula informacyjna dla osób ubiegajšcych się o zamówienia publiczne. (pdf)

Kalendarium
<< styczeń 2019 >>
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Ni
  
  1
  3
  4
  6
  8
  9
10
11
12
13
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
  
  
Przetargi