Przetargi


ZP: PN 8/04/2017 - telefonia komórkowa
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 20 kwietnia 2017
Kwota przetargu: poniżej kwoty wymienionej w art. 11 ust. 8

 

IChB PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
ul.Noskowskiego 12/14
NIP: 777-00-02-062

ogłasza

przetarg nieograniczony

na:

Świadczenie usług telefonii komórkowej i usługi bezprzewodowej transmisji danych zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


Wymagany termin wykonania zamówienia: część nr 1 i 2: od 01.06.2017 r. do 31.05.2019 r.

Korespondencja z wykonawcami:

Oferty należy składać do dnia: 02 maja 2017 do godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego w pokoju nr pokój nr 030 - kancelaria

zmiany w terminie składania ofert

 • zmiana dotyczy:
  • nowy termin składania ofert: 02 maja 2017 12:00 (poprzedni termin: 28 kwietnia 2017 11:00)
  • opis zmian: Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, przedłuża termin składania ofert do dnia 2 maja 2017 r. do godz. 12:00.
   Oferta musi wpłynąć najpóźniej do dnia 2 maja 2017 r. do godz. 12:00 na adres Zamawiającego: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskie Centrum Superkomputerowo - Sieciowe, ul. Jana Pawła II 10,
   61-139 Poznań, pokój nr 0.30 - kancelaria.
   Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 maja 2017 r. w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Jana Pawła II 10 w Poznaniu,
   w sali nr 0.31(a) - sala konferencyjna o godz. 12:15.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu: 02 maja 2017 o godz. 12:15 w pokoju nr sala nr 038

zmiany w terminie otwarcia ofert

 • nowy termin otwarcia ofert: 02 maja 2017 12:15 (poprzedni termin: 28 kwietnia 2017 11:15)

Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków oraz podstawy wykluczenia:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
c) zdolności technicznej lub zawodowej,
- określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
2. Określenie warunków udziału w postępowaniu
1) Warunek dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej zostanie spełniony, jeżeli wykonawca posiada wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 1489 z późn. zm).
2) Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.1.2. lit. b) SIWZ
3) Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał przynajmniej:
a) dla części nr 1 - jedną usługę polegającą na obsłudze podmiotu, który użytkuje minimum 50 abonamentów telefonicznych (usługi głosowe) pracujących w sieci obsługiwanej przez wykonawcę,
b) dla części nr 2 - jedną usługę polegającą na obsłudze podmiotów, który użytkuje minimum 5 abonamentów dotyczących transmisji danych za pomocą modemów pracujących w sieci obsługiwanej przez wykonawcę.
Zamawiający nie wymaga informacji o usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie.
Uwaga:
Do przeliczania wartości zrealizowanych usług wyrażonych w walutach innych niż złoty polski na złoty polski, zamawiający przyjmie średni kurs opublikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, a jeśli w danym dniu kurs taki nie był opublikowany to ostatni kurs opublikowany przed tym dniem.
3. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp z zastrzeżeniem postanowień art. 24 ust. 7-12 ustawy Pzp. Ponadto zamawiający, działając na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) wykluczy wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.).

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, zamawiający żąda od wykonawcy dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 1489 z późn. zm.).
2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda od wykonawcy wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa powyżej, zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych odpowiednich dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej.
3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp;
2) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
3) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Uwaga: oświadczenie to wykonawca składa w terminie wskazanym w punkcie I.6.4. SIWZ.
4. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt I.6.3 pkt 1 SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
6. Dokumenty, o których mowa w pkt I.6.5, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt I.6.5, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Pkt I.6.6 stosuje się.

Zamawiający nie przewiduje Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

Kryteria oceny ofert:
Kryterium dla części nr 1
1. Cena taryfy głosowej - waga 90
2. Wielkość danych dostępnych przy pełnej prędkości na daną kartę SIM ponad wymagane przez zamawiającego minimum - waga 10
Kryterium dla części nr 2
1. Cena abonamentu transmisji danych - 30GB - waga 80
2. Wielkość danych dostępnych przy pełnej prędkości na daną kartę SIM ponad wymagane przez zamawiającego minimum - waga 20

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 2 800,00 zł w przypadku, gdy wykonawca składa ofertę na wszystkie części zamówienia. Gdy oferta składana jest tylko na jedną z części, wówczas wykonawca wnosi wadium za tą część, na którą składana jest oferta. Wadium dla poszczególnych części wynosi: Część nr 1 - 2 000,00 zł, Część nr 2 - 800,00 zł. Wadium wnosi się na okres 30 dni liczonych od dnia upływu terminu składania ofert. Wadium powinno być wniesione na zamawiającego tj. na Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, 61-704 Poznań, ul. Noskowskiego 12/14. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. zł

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych:
Zamówienie zostało podzielone na 2 części.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tj. na poszczególne części od 1 do 2. Ofertę można złożyć na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia. Wymagane jest złożenie kompletnej oferty na wszystkie elementy określone w poszczególnych częściach, tzn. oferta nie może dotyczyć tylko niektórych elementów wchodzących w skład danej części zamówienia.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej .

Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp. Zamówienia te będą polegać na: a) Domówieniu dodatkowych kart SIM z aktywacją i związane z nimi usługi telekomunikacyjne takie jak stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia, stosownie do potrzeb zamawiającego o łącznej wartości do 10% odpowiednio dla części nr 1 i dla części nr 2. Zamawiający, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, może złożyć zamówienie w dowolnym czasie (bez względu na okres pozostały do zakończenia zamówienia podstawowego). Przy świadczeniu usług objętych takimi zamówieniami zastosowanie będą miały warunki ustalone dla zamówienia podstawowego. b) Udzieleniu, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu na takich samych warunkach takich samych usług o łącznej wartości do 10% odpowiednio dla części nr 1 i dla części nr 2; i to w sytuacji, gdy prowadzone przez Zamawiającego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi telefonii komórkowej i/lub usługi bezprzewodowej transmisji danych kolejnemu wykonawcy nie zakończy się zawarciem umowy. Zamawiający zastrzega, że cena usług telekomunikacyjnych dostarczonych w ramach zamówień, o których mowa pod lit. a) i b) powyżej nie może być wyższa aniżeli dostarczonych w ramach zamówienia podstawowego. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia kart SIM oraz uruchomienia usług objętych zamówieniem, o którym mowa pod lit a) powyżej w ciągu 7 dni od dnia złożenia zamówienia przez zamawiającego, przy czym przez termin złożenia zamówienia rozumie się wysłanie zamówienia drogą elektroniczną do osoby wskazanej przez wykonawcę, jako dedykowaną do obsługi zamawiającego.

Zamawiający nie przewiduje możliwości ustanowienia dynamicznego systemu zakupów .


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20/04/2017 pod numerem 70420 - 2017


Kalendarium
<< styczeń 2018 >>
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Ni
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
11
12
13
14
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
  
  
  
Przetargi