Przetargi


ZP: PN 429/17_ubezpieczenie grupowe pracowników
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 24 maja 2017
Kwota przetargu: poniżej kwoty wymienionej w art. 11 ust. 8

 

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
ul.Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań
NIP: 777-00-02-062
REGON: 000849327

ogłasza

przetarg nieograniczony

na:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dobrowolnego ubezpieczenia grupowego na życie i zdrowie pracowników, współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci pracowników Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi szczegółowo w załączniku nr 1 do SIWZ.
Umowa ubezpieczenia zostanie zawarta za pośrednictwem Brokera ubezpieczeniowego Zamawiającego - firmy mBroker NET Sp. z o.o. (nr zezwolenia KNF 1538/08). Wykonawca przez cały okres trwania umowy ubezpieczenia będzie przekazywał Brokerowi Zamawiającego miesięczną prowizję brokerską za wykonywanie czynności brokerskich związanych z zawartą pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą umową, w łącznej wysokości 10% inkasa miesięcznej składki ubezpieczeniowej. Broker ubezpieczeniowy ze swojej strony przeprowadzi akcję informacyjną dla pracowników Instytutu Chemii Bioorganicznej, przygotuje ulotki informacyjne oraz szablony dokumentów związanych z ubezpieczeniem, przeprowadzi szkolenie osób wykonujących czynności administracyjne związane z obsługą umowy, a także pokryje koszty związane z wynagrodzeniem osób wykonujących czynności administracyjne związane z obsługą umowy na terenie Instytutu.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował elektronicznym, internetowym systemem obsługi umowy ubezpieczenia, spełniającym ustawowe wymogi o ochronie danych osobowych oraz umożliwiającym wprowadzanie danych osobowych osób nowo przystępujących, wyrejestrowywanie z ubezpieczenia i potwierdzanie deklaracji rozliczeniowych. Wykonawca zobowiązany jest udostępnić Zamawiającemu indywidualny dostęp do elektronicznego, internetowego systemu obsługi ubezpieczenia w ciągu 30 dni od rozpoczęcia odpowiedzialności z ubezpieczenia grupowego.
Przewidywana liczba ubezpieczonych: 288 osób. Wskazana przewidywana liczba osób została ustalona na podstawie ilości pracowników obecnie objętych dobrowolnym ubezpieczeniem grupowym u Zamawiającego oraz służy wyliczeniu ceny ofertowej i umożliwi badanie i porównywalność ofert.
W okresie obowiązywania umowy mogą następować zmiany liczby osób ubezpieczonych.
Zamawiający nie gwarantuje minimalnej liczby osób przystępujących do ubezpieczenia.
Każda osoba przystępująca do ubezpieczenia może dokonać swobodnego wyboru wariantu ubezpieczenia, między Wariantem I, Wariantem II, Wariantem III i Wariantem IV, o których mowa w załączniku nr 1 do SIWZ. Wykonawca zapewni swobodny wybór i zmianę wariantów przez ubezpieczonych w okresie obowiązywania umowy.
Zamawiający nie wskazuje czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę. Ze względu na specyfikę usług objętych niniejszym postępowaniem wykonywanie czynności przez personel Wykonawcy w ramach usługi ubezpieczenia nie wymaga bezwzględnego obowiązku osobistego świadczenia pracy


Wymagany termin wykonania zamówienia: 24 miesiące od daty zawarcia umowy przez Strony

wersja elektroniczna specyfikacji:

Korespondencja z wykonawcami:

Oferty należy składać do dnia: 02 czerwca 2017 do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego w pokoju nr pokój nr 105 w budynku B

zmiany w terminie składania ofert

  • zmiana dotyczy:
    • nowy termin składania ofert: 02 czerwca 2017 10:00 (poprzedni termin: 01 czerwca 2017 10:00)
    • opis zmian: Zmiana daty składania i otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu: 02 czerwca 2017 o godz. 10:15 w pokoju nr pokój nr 105 w budynku B

zmiany w terminie otwarcia ofert

  • nowy termin otwarcia ofert: 02 czerwca 2017 10:15 (poprzedni termin: 01 czerwca 2017 10:15)

Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków oraz podstawy wykluczenia:
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
5.1.1. nie podlegają wykluczeniu;
5.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
c) zdolności technicznej lub zawodowej
- określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
5.2. Określenie warunków udziału w postępowaniu:
5.2.1. Warunek dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o którym mowa w pkt 5.1.2) lit. a) SIWZ zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi dokument potwierdzający posiadanie zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w myśl ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z dnia 10 listopada 2015 r., poz. 1844 ze zm.), a w przypadku gdy rozpoczęli oni działalność przed wejściem w życie ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 59, poz. 344 ze zm.) zaświadczenie Ministra Finansów o posiadaniu zgody na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, w zakresie co najmniej tożsamym z przedmiotem zamówienia lub, gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów:
- zaświadczenie właściwego organu nadzoru, że Wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie lub
- oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy, że prowadzi on działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie i nie jest konieczne posiadanie przez niego zezwolenia.
5.2.2. Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.1.2) lit. b) SIWZ
5.2.3. Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 5.1.2) lit. c) SIWZ zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, wykonuje co najmniej 1 usługę grupowego ubezpieczenia na życie, przy czym minimalny okres ubezpieczenia wynosił 12 miesięcy, a minimalna liczba ubezpieczonych u danego ubezpieczającego musi wynosić minimum 290 osób w przypadku tej usługi, przedmiotu, daty wykonania i odbiorcy, oraz załączenie dokumentu (np. referencje, opinie) potwierdzającego, że ta usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie.
Uwaga:
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) warunki określone w pkt 5.2.1-3 może spełniać jeden z wykonawców samodzielnie, lub wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia łącznie
5.3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5.4. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia każdy z wykonawców zobowiązany jest spełniać samodzielnie warunek postawiony w pkt I.5.1.1) SIWZ.
5.5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
5.6. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
5.7. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału
w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy Pzp.
5.8. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie
z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
5.9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt I.5.5 SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe o których mowa w pkt. I.5.2.3. SIWZ.
5.10. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt I.6.1 i pkt. I.6.2 SIWZ.
5.11. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
5.12. Jeśli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. I.5.1.2 SIWZ Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
5.13. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem postanowień art. 24 ust. 7-12 ustawy Pzp. Ponadto Zamawiający, działając na podstawie art. 24 ust. 5 wykluczy wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 978, z późn zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 233, z późn. zm)

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
6.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w punkcie I.5 SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów, tj.:
a) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do oferty;
b) w zakresie wymogu dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej - dokument potwierdzający posiadanie zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w myśl ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, w zakresie co najmniej tożsamym z przedmiotem zamówienia lub, gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów:
- zaświadczenie właściwego organu nadzoru, że Wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie lub
- oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy, że prowadzi on działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie i nie jest konieczne posiadanie przez niego zezwolenia
c) w zakresie wymogu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - wykaz w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonanego lub, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, wykonywanego co najmniej 1 usługi grupowego ubezpieczenia na życie, przy czym minimalny okres ubezpieczenia wynosił 12 miesięcy, a minimalna liczba ubezpieczonych u danego ubezpieczającego musi wynosić minimum 290 osób w przypadku tej usługi, przedmiotu, daty wykonania i odbiorcy, oraz załączenie dokumentu (np. referencje, opinie) potwierdzającego, że ta usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie wraz z podaniem rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi te były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnych charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
6.2. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w pkt. I.5.2 SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów (zgodnie z art. 22a ustawy Pzp), Zamawiający w celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania przedmiotu zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów, Zamawiający żąda złożenia pisemnego zobowiązania tych podmiotów, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do oferty, dotyczący:
a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu (informacja, jakie konkretnie zasoby zostaną udostępnione);
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia (informacja, jak udostępnione zasoby będą wykorzystywane przy realizacji przedmiotu zamówienia);
c) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia (jeśli wymaga tego rodzaj i charakter zasobu).
6.3. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą w skutek nie udostępnienia tych zasobów dla realizacji Przedmiotu zamówienia, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
6.4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy z przyczyn, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z załącznikiem nr 2 do oferty,
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,
c) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu, zgodnie z pkt. I.6.5, poniżej.
6.5. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie w oryginale o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6.6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt I.6.4 lit.b) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt I.6.6, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
6.9. W przypadku jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom zobowiązany jest do wskazania w ofercie jaką część zamówienia będą oni wykonywać wraz z podaniem firm podwykonawców (art. 36b ust.1 ustawy Pzp).
6.10. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą fakultatywnie załączyć do oferty zaparafowane istotne postanowienia umowne.

Zamawiający nie przewiduje Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

Kryteria oceny ofert:
- Cena łączna składek - waga 10
- Wysokości świadczeń - waga 45
- Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególnie preferowane - waga 45

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej .

Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje możliwości ustanowienia dynamicznego systemu zakupów .


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24/05/2017 pod numerem 516941-N-2017


Klauzula informacyjna dla osób ubiegajšcych się o zamówienia publiczne. (pdf)

Kalendarium
<< luty 2019 >>
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Ni
  
  
  
  
  3
  5
  7
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
  
  
  
Przetargi