Przetargi


ZP: PN 433/17 roboty budowlane II
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 10 października 2017
Kwota przetargu: poniżej kwoty wymienionej w art. 11 ust. 8

 

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
ul.Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań
NIP: 777-00-02-062
REGON: 000849327

ogłasza

przetarg nieograniczony

na:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa pomieszczeń piwnicy budynku B-10 na cele biurowe i laboratoryjne oraz prace remontowe w budynku B-12 w Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu przy ul. Noskowskiego 12/14.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:
1) w zakresie części 1:
- dokumentacja projektowa sporządzona przez biuro projektowe: A.N.I. Pracownia Projektowa Anna Smólska, ul. Olszynka 9/6, 60-303 Poznań; (projekt budowlany, przedmiary robót, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych "STWiORB"); pełna dokumentacja znajduje się pod ww. adresami;

Informacje dotyczące przedmiotu Zamówienia zawarte w którymkolwiek dokumencie uważa się za obowiązujące. Wymienione dokumenty należy traktować, jako wzajemnie uzupełniające się i wzajemnie wyjaśniające się. W przypadku powstania niedających się pogodzić niezgodności o charakterze technicznym - podstawą do ostatecznego ustalenia przedmiotu zamówienia oraz wyceny tego przedmiotu - jest zawsze projekt budowlany, a w dalszej kolejności projekty wykonawcze i STWiORB. Przedmiar robót należy traktować pomocniczo. Ryzyko prawidłowości ustalenia kosztów wykonania przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.

2) w zakresie części 2:
Kosztorys ślepy oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ("STWiORB"), zawarty w IV części SIWZ.
STWiORB obejmuje w szczególności wymagania dotyczące właściwości materiałów, sposobu wykonania
i oceny prawidłowości poszczególnych robót budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych, wentylacyjnych.
Podane w dokumentacji technicznej, w opisach przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 ust.1, 2 i 3 i art. 7 ust.1 ustawy Pzp, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technicznych i technologicznych Zamawiającego. W przypadku materiałów, których znaki towarowe podano w dokumentacji poprzez równoważność Zamawiający rozumie zastosowanie takich materiałów, których parametry techniczne jakościowe i technologiczne nie będą gorsze od materiałów, jakie zostały przyjęte w dokumentacji technicznej SIWZ i zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego.

Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także udzielenie gwarancji. Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte w pkt I.20 SIWZ.


Wymagany termin wykonania zamówienia: cz. 1 - 3 miesiące, cz. 2 - 5 tygodni

wersja elektroniczna specyfikacji:

Oferty należy składać do dnia: 25 października 2017 do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 105 bud. B


Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu: 25 października 2017 o godz. 10:15 w pokoju nr 105 bud. B


Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków oraz podstawy wykluczenia:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
-nie podlegają wykluczeniu;
-spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów,
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
c) zdolności technicznej lub zawodowej
- określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
Określenie warunków udziału w postępowaniu:
-Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.1.2) lit. a) SIWZ
-Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w pkt 5.1.2) lit. b) SIWZ zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę równą co najmniej:
-w zakresie części 1- 500 000,00 zł brutto,
-w zakresie części 2- 60 000,00 zł brutto,
a w przypadku złożenia oferty w zakresie obydwu części należy kwotę ubezpieczenia zsumować.
W przypadku, gdy polisa nie zawiera w swej treści potwierdzenia opłacenia składki, Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do oferty dokumentu potwierdzającego opłacenie składki.
W przypadku Wykonawców występujących wspólnie, warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej
i finansowej Wykonawcy mogą spełniać łącznie, a suma kwot ubezpieczenia z przedstawionych przez nich polis (polisy) albo innego dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej musi opiewać na kwotę wskazaną powyżej.
Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 5.1.2) lit. c) SIWZ, zostanie spełniony:
-jeżeli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował w okresie wykonywania Zamówienia następującymi osobami:
- w zakresie części 1 - kierownikiem budowy z uprawnieniami w branży konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, posiadającym uprawnienia i kwalifikacje do sprawowania funkcji kierownika budowy bez ograniczeń, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006r. nr 83 poz. 578 z późn. zm.) lub uprawnienia tożsame wydane na podstawie starszych przepisów lub tożsame wydane w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, oraz który odbył co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, oraz który kierował co najmniej jedną budową polegającą na wybudowaniu/przebudowie lub remoncie pomieszczeń o powierzchni nie mniejszej niż 150 m2, wyposażonej w instalacje (m.in. wentylacje, klimatyzacje, słaboprądowe, elektryczne ) o wartości całkowitej robót budowlanych - nie mniejszej niż 250 000,00 zł brutto.
-jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał: w zakresie części 1 - nie mniej niż 2 zadania; w zakresie części 2 - nie mniej niż 1 zadanie polegające na wykonaniu robót remontowych, objętych przedmiotem zamówienia, o łącznej wartości nie mniejszej niż:
- w zakresie części 1 - 400 000,00 zł brutto,
- w zakresie części 2 - 50 000,00 zł brutto,
Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia każdy z wykonawców zobowiązany jest spełniać samodzielnie warunek postawiony w pkt I.5.1.1) SIWZ.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
W przypadku, gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, zobowiązanie pisemne do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów musi zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia. Powyższe uczestnictwo w dowolnej dozwolonej przez prawo postaci, adekwatnej do przedmiotu zamówienia (jako podwykonawca, doradca czy na innej podstawie) musi jednak zostać wykazane przez Wykonawcę.
Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy Pzp w zakresie określonym w pkt. I.5.9 SIWZ. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt I.5.5 SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe o których mowa w pkt I.5.2.3) SIWZ.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp na zasoby innych podmiotów (będących podwykonawcami) w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt I.5.1. SIWZ Zamawiający żąda również podania przez Wykonawcę nazw (firm) tych podwykonawców.
Jeśli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. I.5.1.2 SIWZ Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, wobec których zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem postanowień art. 24 ust. 7-12 ustawy Pzp. Ponadto zamawiający, działając na podstawie art. 24 ust. 5 wykluczy Wykonawcę:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.)
2) jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 24 z:
a) Zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a
- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w punkcie I.5 SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów, tj.:
a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2 do oferty;
b) w zakresie wymogu sytuacji ekonomicznej lub finansowej - kopii opłaconej polisy podpisanej za zgodność z oryginałem, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
Jeżeli kwota ubezpieczenia opiewać będzie na inną walutę niż PLN wówczas Zamawiający, dla celów ustalenia czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, przeliczy ją na PLN według średniego kursu NBP z dnia złożenia oferty.
c) w zakresie wymogu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej:
- dla każdej z części - wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania oferta jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnych charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
- dla części 1 - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Wykaz ten musi zawierać następujące informacje:
i) imię i nazwisko osoby przewidzianej do kierowania budową w branży konstrukcyjno- budowlanej, posiadającej uprawnienia bez ograniczeń, aktualną przynależność do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa oraz informację o odbyciu przez tą osobę co najmniej 2-letniej praktyki zawodowej na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków;
ii) o podstawie do dysponowania tą osobą;
iii) potwierdzające, że osoba, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, jako kierownik budowy, pełniła funkcję kierownika budowy na co najmniej jednej budowie obiektu kubaturowego o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 150 m2, wyposażonego w instalacje (m.in. wentylacje, klimatyzacje, słaboprądowe, elektryczne) i wartości całkowitej robót budowlanych - nie mniejszej niż 250 000,00 zł brutto.
iv) wykaz zrealizowanych budów z udziałem w/w osoby.
6.2. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, Zamawiający w celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie Przedmiotu zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów, Zamawiający będzie żądał złożenia dokumentu, określającego w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu (informacja, jakie konkretnie zasoby zostaną udostępnione);
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę przy wykonywaniu Przedmiotu zamówienia (informacja, jak udostępnione zasoby będą wykorzystywane przy realizacji Przedmiotu zamówienia);
c) zakres i okres udziału innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu Przedmiotu zamówienia;
d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
6.3. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy z przyczyn, o których mowa w art. 24 Pzp, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z załącznikiem nr 2 do oferty,
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,
c) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
d) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
W przypadku Wykonawcy, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się przepisy § 7 ust.1 pkt.1 i ust.2 lit b) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.), Wykonawca zobowiązany jest do złożenia niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów, potwierdzających odpowiednio, iż:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt. 6.5, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym także wskazuje się osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio w kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
W przypadku składania jednej oferty przez podmioty występujące wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum) oferta musi spełniać następujące wymagania:
1. warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia: co najmniej jeden podmiot (jeden
z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub jeden z innych podmiotów,
o których mowa w art. 22a ustawy Pzp) musi samodzielnie spełniać warunek dotyczący wiedzy i doświadczenia,
2. warunki dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia łącznie muszą spełniać wymagane od Wykonawców warunki,
3. do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający, że za wykonanie umowy wszyscy Wykonawcy będą odpowiadać solidarnie,
4. wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika uprawnionego do złożenia oferty albo do złożenia oferty i zawarcia umowy z Zamawiającym (stosowne dokumenty należy załączyć do oferty); pełnomocnictwo należy załączyć w oryginale lub notarialnie poświadczonym odpisie,
5. wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych,
6. jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wybrana, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, zażąda umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Uwaga:
Wypełniając formularz ofertowy, oświadczenia jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę,
w miejscu "np. nazwa i adres Wykonawcy" należy wpisać dane dotyczące wszystkich Wykonawców, a nie tylko ustanowionego reprezentanta.
Jeśli umocowanie osoby (osób) podpisującej(ych) ofertę nie wynika z dokumentów określonych w pkt. I.6.4.b), z zastrzeżeniem 6.5 lub 6.6, Wykonawca zobowiązany jest załączyć pełnomocnictwo dla tej osoby. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo, w oryginale lub notarialnie poświadczonym odpisie, osoby podpisującej ofertę.
W przypadku jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom zobowiązany jest do wskazania w ofercie jaką część zamówienia będą oni wykonywać (art. 36b ust.1 ustawy Pzp).
Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów wymienionych w pkt I.6.1 lit. b) i lit. c), pkt I.6.2, pkt I.6.4 lit. b) SIWZ.
Dokumenty fakultatywne:
W celu usprawnienia przeprowadzenia postępowania Zamawiający oczekuje fakultatywnie od Wykonawcy dołączenia do oferty następujących dokumentów:
- zaparafowanego projektu umowy, zawartego w III części SIWZ
- wypełnionego kosztorysu, zgodnego z kosztorysem ślepym, przedmiarem robót - załączone do SIWZ pod wskazanym linkiem, który ma dla Zamawiającego charakter wyłącznie informacyjny.

Ocena spełniania warunków udziału w postepowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informację zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w punkcie I.6 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie , iż ww. warunki Wykonawca spełnił.

Zamawiający nie przewiduje Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

Kryteria oceny ofert:
w zakresie każdej z części:
- cena - waga 60
- gwarancja jakości - waga 40

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych:
część 1 - przebudowa pomieszczeń piwnicy budynku B-10 na cele biurowe i laboratoryjne;
część 2 - prace remontowe w budynku B-12

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej .

Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje możliwości ustanowienia dynamicznego systemu zakupów .


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10/10/2017 pod numerem 599879-N-2017


Klauzula informacyjna dla osób ubiegajšcych się o zamówienia publiczne. (pdf)

Kalendarium
<< styczeń 2019 >>
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Ni
  
  1
  3
  4
  6
  8
  9
10
11
12
13
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
  
  
Przetargi