Przetargi


ZP: PN 440/18 rzecznik patentowy
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 24 stycznia 2018
Kwota przetargu: poniżej kwoty wymienionej w art. 11 ust. 8

 

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
ul.Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań
NIP: 777-00-02-062
REGON: 000849327

ogłasza

przetarg nieograniczony

na:

Przedmiotem zamówienia są usługi rzecznika patentowego w celu uzyskania ochrony w sprawach własności przemysłowej, przez ICHB PAN w Poznaniu, w zakresie wynalazków z biologii lub biomedycyny oraz biochemii, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi szczegółowo w IV części SIWZ.
Do Wykonawcy będzie należało prowadzenie wszelkich czynności niezbędnych do ochrony praw własności przemysłowej Zamawiającego, w szczególności:
a) świadczenie pomocy prawnej i technicznej zgodnie z Ustawą z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (t.j. Dz.U. z 2017 r. , poz. 1314 z późn. zm.), z wyłączeniem zastępstwa procesowego w cywilnych postępowaniach sądowych,
b) doradztwo w zakresie ochrony prawa własności przemysłowej, w tym kompleksowe doradztwo dotyczące ochrony patentowej także w zakresie aktualizacji harmonogramów rzeczowo-finansowych projektów strukturalnych i płatności wg kwartałów, w tym ścisła współpraca z podmiotem zgłaszającym i wynalazcami,
c) kompleksowe przygotowanie, opracowanie, obsługa i weryfikacja dokumentacji zgłoszeniowej w ramach poszczególnych procedur patentowych i dokonywanie zgłoszeń patentowych, krajowych i międzynarodowych, w imieniu Zamawiającego,
d) przeprowadzanie poszukiwań patentowych, badań w literaturze i bazach danych (badanie czystości patentowej),
e) zapewnienie obsługi rzecznika patentowego w danym kraju, w którym będzie dokonywane zgłoszenie patentowe Zamawiającego oraz kompleksowa współpraca z wybraną przez Wykonawcę kancelarią Rzecznika Patentowego w kraju, w którym dokonane zostanie zgłoszenie patentowe Zamawiającego (koszty pełnomocnika zagranicznego związane z procedowaniem przed Urzędem Patentowym danego kraju ponosi Wykonawca),
f) wszelkie czynności związane z udzieleniem patentu, w tym weryfikacja i zawiadomienie o decyzji, weryfikacja i doręczenie dokumentu patentowego, wniesienie opłat za publikację i zawiadomienie o publikacji,
g) walidacje patentów,
h) tłumaczenia zgłoszeń patentowych oraz innych dokumentów na języki urzędowe krajów, w których dokonywane są lub będą zgłoszenia patentowe lub walidacje patentów (koszty tłumaczeń ponosi Wykonawca),
i) powiadamianie Zamawiającego o otrzymanych pismach urzędowych zarówno formalnych jak i merytorycznych i przygotowanie wstępnej opinii,
j) zastępstwo prawne przed Urzędem Patentowym i osobami trzecimi w sprawach dotyczących własności przemysłowej Zamawiającego i procesowe w postępowaniach sądowo-administracyjnych w sprawach związanych z prawem własności przemysłowej Zamawiającego'
k) przygotowywanie, na żądanie Zamawiającego, estymacji kosztów dla poszczególnych zgłoszeń patentowych, w rozbiciu na procedury patentowe, na dany rok kalendarzowy.
oraz
wykonywania bez obowiązku ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych opłat (bezkosztowo dla Zamawiającego), następujących czynności :
l) monitorowania terminów wnoszenia opłat urzędowych, wnoszenia tych opłat oraz przekazywania Zamawiającemu pisemnych informacji o terminie i wysokości wnoszenia opłat urzędowych w ramach postępowań, z zastrzeżeniem, że:
- w przypadku procedur krajowych opłaty urzędowe uiszcza Zamawiający,
- w przypadku procedur międzynarodowych opłaty urzędowe uiszcza Zamawiający bądź Wykonawca, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym,
Pod pojęciem "monitorowanie terminów" rozumie się przekazywanie przez Wykonawcę Zamawiającemu informacji o zbliżającym się terminie wniesienia opłaty, w przypadku opłat okresowych (wnoszonych corocznie), co najmniej na 1 (jeden) miesiąc przed upływem terminu wniesienia opłaty, w innych przypadkach, w terminie do 2 (dwa) dni od daty otrzymania przez Wykonawcę informacji o konieczności uiszczenia opłaty.
Informacja powinna zawierać:
- wysokość opłaty
- walutę płatności
- termin wniesienia opłaty
- nazwę instytucji na rzecz której uiszczana jest opłata
- tytuł wniesienia opłaty
- nazwę i adres banku, numer konta na które należy wnieść opłatę
- kopię wezwania do uiszczenia opłaty (jeżeli rzecznik takie wezwanie otrzymał).
m) przesyłania Zamawiającemu do wiadomości, w terminie do 2 dni od daty ich otrzymania, kopii otrzymanych przez rzecznika patentowego pism związanych z prowadzonymi postępowaniami patentowymi Zamawiającego (dotyczy wyłącznie pism nie wymagających złożenia przez Zamawiającego odpowiedzi na dane pismo),
n) składania Zamawiającemu, pisemnego raportu z wykonania poszczególnych etapów prowadzonych postępowań patentowych, zawierającego zwięzłą informację o stanie danego postępowania patentowego na dzień sporządzania raportu i podjętych do tego dnia czynności. Pierwszy raport Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie do dnia 10 lipca. 2018 roku, drugi w terminie do dnia 10 stycznia 2019 roku, trzeci w terminie do dnia 10 lipca 2019 roku, czwarty w terminie do dnia 30 kwietnia 2020 roku, (ostatni dzień obowiązywania umowy),
o) Zamawiający, niezależnie od informacji otrzymywanych w pisemnych raportach, o których mowa w pkt n) powyżej , zastrzega sobie prawo do żądania i otrzymywania od Wykonawcy informacji telefonicznych/mailowych związanych z wykonaniem przedmiotu umowy w każdym czasie.,
p) informowania Zamawiającego o konieczności podjęcia decyzji o wejściu w kolejną fazę procedury patentowej (np. PCT, Euro-PCT lub amerykańskiej) ze wskazaniem terminów i możliwości rozwiązań, wraz z ich interpretacją, a także podaniem wysokości opłat urzędowych z tym związanych,
q) przekazanie protokolarnie, do dnia rozwiązania umowy na wykonania Przedmiotu zamówienia , Zamawiającemu wszelkich będących w Jego dyspozycji, dokumentów, materiałów, notatek i opracowań uzyskanych lub sporządzonych w związku z wykonywaniem Przedmiotu umowy. Dotyczy to także wszelkich informacji, danych, dokumentów utrwalonych w innej niż pisemna postaci, a w szczególności w formie zapisu elektronicznego na dyskach, przenośnych, płytach CD lub DVD, bez zabezpieczeń hasłowych. W tym samym terminie Wykonawca przekaże Zamawiającemu zestawienie/wykaz zależnych od Zamawiającego opłat patentowych wraz z terminem ich uiszczenia oraz zestawienie czynności do wykonania przed Urzędami Patentowymi, z podaniem numerów spraw/procedur patentowych na okres 6-ciu miesięcy od dnia rozwiązania umowy na wykonania Przedmiotu zamówienia.
Wszystkie czynności wykonywane przez Rzeczników Patentowych w ramach zamówienia muszą być wykonywane zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2011 r. o Rzecznikach Patentowych, z zachowaniem szczególnej staranności, wynikającej z zawodowego charakteru świadczonych usług, zaliczanych do kategorii zawodów zaufania publicznego oraz z poszanowaniem zasad zasadami etyki zawodowej rzeczników patentowych.


Wymagany termin wykonania zamówienia: Od daty zawarcia umowy przez Strony do 30.04.2020 r.

wersja elektroniczna specyfikacji:

Oferty należy składać do dnia: 07 lutego 2018 do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 105 bud B

zmiany w terminie składania ofert

  • zmiana dotyczy:
    • nowy termin składania ofert: 07 lutego 2018 10:00 (poprzedni termin: 01 lutego 2018 10:00)
    • opis zmian: zmiana terminu składania ofert

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu: 07 lutego 2018 o godz. 10:15 w pokoju nr 105 bud B

zmiany w terminie otwarcia ofert

  • nowy termin otwarcia ofert: 07 lutego 2018 10:15 (poprzedni termin: 01 lutego 2018 10:15)

Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków oraz podstawy wykluczenia:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
c) zdolności technicznej lub zawodowej
- określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
Określenie warunków udziału w postępowaniu:
1) Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.1.2) lit.a) SIWZ
2) Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej zostanie spełniony w sytuacji, kiedy Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia tj. za szkody wyrządzone przy świadczeniu pomocy w sprawach własności przemysłowej, (np. posiada polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia).
Suma ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej musi opiewać na kwotę nie niższą niż: :
- dla części 1: 1 000 000,00 zł na terenie RP i 2 000 000 zł dla zagranicy
- dla części 2: 1 000 000,00 zł na terenie RP i 2 000 000 zł dla zagranicy
Uwaga:
Przez ubezpieczenie za granicą należy rozumieć ubezpieczenie na terenie Unii Europejskiej
W przypadku, gdy polisa lub inny dokument nie zawierają w swej treści potwierdzenia opłacenia składki, Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do oferty dokumentu potwierdzającego opłacenie składki.
Jeżeli Wykonawca składa ofertę obejmującą obie części zamówienia może przedstawić jedną lub więcej polis (albo inny dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej) opiewających na sumę ubezpieczenia minimum równą sumie kwot wskazanych powyżej dla obu części.
W przypadku Wykonawców występujących wspólnie, warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców, a suma kwot ubezpieczenia z przedstawionych przez nich polis (polisy) albo innego dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej musi opiewać na kwoty wskazane powyżej (odrębnie dla każdej części zamówienia).
Jeżeli Wykonawcy składają ofertę wspólną na obie części zamówienia powinni przedstawić polisy (albo inne dokument potwierdzające posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej) opiewające na sumę ubezpieczenia równą sumie wskazanych wyżej kwot dla obydwu części zamówienia.
Uwaga:
Do przeliczania sumy ubezpieczenia wyrażonej w walucie innej niż złoty polski, na złoty polski, Zamawiający przyjmie średni kurs walut obcych w złotych, opublikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu.
3) Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej zostanie spełniony jeżeli:
a) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej:
Dla części 1:
- pięć usług polegających na przygotowaniu i przeprowadzeniu zgłoszeń patentowych polskich z zakresu biologii o wartości co najmniej 5 000,00 zł brutto każda
- trzy usługi polegające na przygotowaniu i przeprowadzeniu zgłoszeń patentowych polskich z zakresu biomedycyny o wartości co najmniej 5 000,00 zł brutto każda
- trzy usługi polegające na przygotowaniu i przeprowadzeniu zgłoszeń patentowych zagranicznych z zakresu biologii o wartości co najmniej 8 000,00 zł brutto każda
- trzy usługi polegające na przygotowaniu i przeprowadzeniu zgłoszeń patentowych zagranicznych z zakresu biomedycyny o wartości co najmniej 8 000,00 zł brutto każda
Dla części 2:
- dziesięć usług polegających na przygotowaniu i przeprowadzeniu zgłoszeń patentowych polskich z zakresu biochemii/ biotechnologii/ medycyny lub chemii o wartości co najmniej 5 000,00 zł brutto każda
- pięć usług polegających na przygotowaniu i przeprowadzeniu zgłoszeń patentowych zagranicznych z zakresu biochemii/biotechnologii/medycyny lub chemii o wartości co najmniej 8 000,00 zł brutto każda
Uwaga:
Do przeliczania wartości zrealizowanych usług wyrażonych w walucie innej niż złoty polski na złoty polski, Zamawiający przyjmie średni kurs walut obcych w złotych, opublikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
W przypadku oferty składanej przez Wykonawcę na obie części zamówienia wymagane jest wykazanie łącznej ilości wykonanych usług dla obu części.
oraz
b) Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia posiadającymi doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe odpowiednie do zadań, jakie zostaną im powierzone tj.:
Dla części 1 - osobami, z których:
- co najmniej jedna będzie posiadała uprawnienia polskiego i europejskiego rzecznika patentowego uprawnionego do reprezentowania przed Urzędem Patentowym RP, mającego co najmniej 3-letnie doświadczenie w sprawach związanych z ochroną własności przemysłowej z dziedziny biologii lub biomedycyny
- co najmniej jedna będzie posiadała wykształcenie wyższe, co najmniej magisterskie, w dziedzinie biologii oraz znała język angielski w stopniu co najmniej gwarantującym wykonanie usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia
Dla części 2 - osobami, z których:
- co najmniej dwie będą posiadały uprawnienia polskiego i europejskiego rzecznika patentowego uprawnionego do reprezentowania przed Urzędem Patentowym RP, mającego co najmniej 3-letnie doświadczenie w sprawach związanych z ochroną własności przemysłowej z dziedziny biochemii/biotechnologii/medycyny lub chemii
- co najmniej jedna będzie posiadała wykształcenie wyższe, co najmniej magisterskie, w dziedzinie biochemii/ biotechnologii/ medycyny lub chemii oraz znała język angielski w stopniu co najmniej gwarantującym wykonanie usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia
W przypadku oferty składanej przez Wykonawcę na obie części zamówienia wymagane jest wykazanie łącznej ilości osób wymaganych do realizacji zamówienia dla obu części.
5.3 W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców zobowiązany jest spełniać samodzielnie warunki postawione w pkt I.5.1.1)
5.4 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
5.5 Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
5.6 Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub jego sytuacja finansowa, lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy Pzp.
5.7 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, o których mowa w pkt I.5.4 SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt I.5.2 ppkt. 3) SIWZ.
5.8 Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt I.6.2 SIWZ.
5.9 Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, wobec których zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem postanowień art. 24 ust. 7-12 ustawy Pzp. Ponadto Zamawiający, działając na podstawie art. 24 ust. 5 wykluczy Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1508, z późn zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2344, z późn. zm).

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, wymienionego w pkt. 5.2 ppkt. 2) SIWZ, Zamawiający żąda od Wykonawcy dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w pkt. 5.2 ppkt. 2) SIWZ.
6.2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, wymienionego w pkt. 5.2 ppkt. 3) SIWZ, Zamawiający żąda od Wykonawcy:
a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
b) wykazu osób, kierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych wraz z podaniem nr wpisu na listę rzeczników patentowych, uprawnień,, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami
6.3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu oraz spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z załącznikiem nr 1 do oferty,
2) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do oferty,
3) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
Uwaga:
Zamawiający oczekuje wyłącznie podania adresu strony internetowej, z której można pobrać ww. dokument.
4) oświadczenia Wykonawcy, które zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca musi przekazać, w oryginale, Zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt I.6.2 pkt.3) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
6.5. Dokumenty, o których mowa w pkt I.6.5 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt I.6.5, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Pkt I.6.6 stosuje się.
6.7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
6.8. Jeśli umocowanie osoby (osób) podpisującej(ych) ofertę nie wynika z dokumentów rejestracyjnych (ewidencyjnych) Wykonawcy określonych w pkt. I.6.2) SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest załączyć pełnomocnictwo dla tej osoby. Pełnomocnictwo musi być załączone w oryginale lub kopii potwierdzonej poświadczonej notarialnie .
6.9. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą fakultatywnie załączyć do oferty zaparafowany projekt umowy.
6.10. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów określonych w pkt. I.5.8 - jeśli dotyczy, w pkt. I.6.1, I.6.2.SIWZ oraz w pkt. I.6.4, I.6.6, SIWZ - jeśli dotyczy.

Zamawiający nie przewiduje Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

Kryteria oceny ofert:
Cena waga 95
Termin wykonania estymacji kosztów waga 5

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych:
część 1 - usługi rzecznika patentowego w celu uzyskania ochrony w sprawach własności przemysłowej przez ICHB PAN w Poznaniu w zakresie wynalazków z biologii lub biomedycyny przez okres -od daty podpisania umowy przez Strony do 30.04.2020 r.
część 2 - usługi rzecznika patentowego w celu uzyskania ochrony w sprawach własności przemysłowej przez ICHB PAN w Poznaniu w zakresie wynalazków z biochemii, przez okres - od daty podpisania umowy przez Strony do 30.04.2020 r.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej .

Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje możliwości ustanowienia dynamicznego systemu zakupów .


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24/01/2018 pod numerem 509706-N-2018


Klauzula informacyjna dla osób ubiegajšcych się o zamówienia publiczne. (pdf)

Kalendarium
<< lipiec 2019 >>
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Ni
  1
  6
  7
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
  
  
  
Przetargi