Przetargi


ZP: PN 443/18 Genomiczna Mapa Polski
Rodzaj zamówienia: dostawa
Data wprowadzenia: 23 maja 2018
Kwota przetargu: powyżej 10.000.000 EURO

 

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
ul.Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań
NIP: 777-00-02-062
REGON: 000849327

ogłasza

przetarg nieograniczony

na:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących produktów innowacyjnych:
Produkt 1. "Genom referencyjny" (zwany dalej "GR") - zestaw prototypów narzędzi bioinformatycznych służących do wytworzenia i analizy sekwencji genomowego DNA osób zamieszkujących dany region. Genom referencyjny charakterystyczny dla populacji polskiej (GR-GMP) powinien zostać stworzony na podstawie dogłębnej analizy genomów co najmniej 10 osób i ich rodziców (w sumie 30 osób) wybranych przez Zamawiającego jako reprezentatywnych przedstawicieli populacji polskiej. Analiza genomów musi zostać przeprowadzona z zastosowaniem różnych technologii obejmujących wysokoprzepustowe sekwencjonowanie genomowego DNA za pomocą krótkich odczytów sparowanych (paired-end), krótkich odczytów typu mate-pair, długich odczytów łączonych (ang. linked-reads), naturalnie długich odczytów analizowanych w czasie rzeczywistym oraz sporządzenie mapy optycznej genomu. Produktem końcowym ma być sekwencja konsensusowa genomu, złożona w oparciu o dane wygenerowane dla wszystkich badanych osób przy wykorzystaniu wszystkich zastosowanych technologii. Jakość tej sekwencji musi być nie gorsza niż jakość genomów referencyjnych stworzonych w ostatnich 3 latach dla analogicznych populacji, szczegółowo opisana w IV części SIWZ.
Produkt 2. "Baza danych" - prototyp architektury bazy danych umożliwiającej przechowywanie danych heterogenicznych o różnym stopniu przetworzenia, powiązanej z informacjami pochodzącymi z 5000 genomów (+/- 50 genomów). W bazie muszą się znaleźć także zabezpieczone i wyposażone w unikalne identyfikatory dane osobowe oraz informacje na temat cech fenotypowych i stanu zdrowia 1000 osób (+/- 10 osób), od których próbki DNA zostaną pozyskane przez Wykonawcę do analiz genomicznych w ramach Produktu 4. Dane te muszą być powiązane z danymi uzyskanymi z sekwencjonowania genomów.
Produkt 3. "Mapa zmienności genetycznej" - zestaw prototypów narzędzi bioinformatycznych służących badaniu zmienności genetycznej populacji. Mapa zmienności genetycznej Polaków ma zostać wykonana na podstawie sekwencjonowania i analizy wyników sekwencjonowania 3000 genomów (+/- 30 genomów) wybranych mieszkańców Polski, z obszaru całego kraju. Próbki DNA do analizy dostarczy Zamawiający.
Produkt 4. "Fen-Gen" - prototyp narzędzia bioinformatycznego do analizy powiązań pomiędzy fenotypem a genotypem. Produkt ma umożliwić określenie relacji pomiędzy możliwie dużym zestawem cech fenotypowych badanej osoby a jej genomem. Powstanie on w oparciu o informacje na temat wyglądu i stanu zdrowia oraz powiązane z nimi dane z całogenomowych sekwencjonowań 1000 osób (+/- 10 osób). Zebranie próbek, przeprowadzenie ankiet, wykonanie badań medycznych i sekwencjonowanie genomów należy do Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Technicznej Przedmiotu Zamówienia zawartej w części IV SIWZ.
Produkt 5. "Et-Gen" - prototyp narzędzia bioinformatycznego do analizy zmienności genetycznej mniejszości etnicznych. Zmienność genetyczna musi zostać przeanalizowana na podstawie 1000 sekwencji (+/- 10 sekwencji) pełnych genomów pochodzących od przedstawicieli wybranych przez Zamawiającego mniejszości etnicznych zamieszkujących Polskę. Próbki DNA do analizy dostarczy Zamawiający.
Wykonawca nie ma prawa wykorzystywać Przedmiotu zamówienia w całości ani w żadnej części zarówno w trakcie wykonywania Przedmiotu zamówienia jak i po jego dostarczeniu, pod rygorem zastosowania kar umownych przewidzianych w umowie.
Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych, w tym danych zaliczanych do szczególnych kategorii danych osobowych, dotyczących Przedmiotu zamówienia opisane zostały w części V SIWZ.
Produkty 3, 4 i 5 będą udostępniane Zamawiającemu on-line, z uwzględnieniem zasad opisanych w Szczegółowych zasadach ochrony danych osobowych, w tym danych zaliczanych do szczególnych kategorii danych osobowych,, dotyczących Przedmiotu zamówienia opisanych w części V SIWZ.
CPV 48328000, 48329000, 48461000, 48610000, 48732000,


Informacja o finansowaniu

Przedmiot zamówienia dotyczy realizacji prac w ramach Projektu
POIR.04.02.00-30-A004/16-00 z dnia 22.12.2016 r
pt." ECBiG - Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki".
Priorytet IV: ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO
Działanie 4.2: ROZWÓJ NOWOCZESNEJ INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ SEKTORA NAUKI
Wartość projektu: 104.867.454,23 PLN;
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 68.000.000PLN
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020


Wymagany termin wykonania zamówienia: Max 36 miesięcy od podpisania umowy przez Strony.

wersja elektroniczna specyfikacji:

Oferty należy składać do dnia: 25 lipca 2018 do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 105 bud B

zmiany w terminie składania ofert

  • zmiana dotyczy:
    • nowy termin składania ofert: 25 lipca 2018 10:00 (poprzedni termin: 29 czerwca 2018 10:00)
    • opis zmian: przesunięcie terminu składania ofert

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu: 25 lipca 2018 o godz. 10:15 w pokoju nr 105 bud B

zmiany w terminie otwarcia ofert

  • nowy termin otwarcia ofert: 25 lipca 2018 10:15 (poprzedni termin: 29 czerwca 2018 10:15)

Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków oraz podstawy wykluczenia:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
c) zdolności technicznej lub zawodowej,
- określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
6.2. Określenie warunków udziału w postępowaniu
1) Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 6.1.2) lit. a) SIWZ.
2) Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 5 000 000,00 złotych na jeden i wszystkie przypadki.
W przypadku, gdy polisa nie zawiera w swej treści potwierdzenia opłacenia składki, Wykonawca zobowiązany jest do załączenia dokumentu potwierdzającego opłacenie składki.
3) Ze względu na to, że Zamawiający oczekuje dostawy Produktów innowacyjnych wymagających od Wykonawcy doświadczenia w zakresie sekwencjonowania nowej generacji oraz wykonywania badań i analiz całogenomowych, a także posiadania technicznych możliwości przetwarzania dużych, zmiennych i różnorodnych zbiorów danych, warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej zostanie spełniony, jeżeli:
a) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej:
2 umowy o zbliżonym charakterze do przedmiotu zamówienia tj. sekwencjonowanie WGS (sekwencjonowanie całogenomowe, ang. Whole genome sequencing) oraz analizy bioinformatyczne danych WGS o wartości nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł brutto każda.
oraz
b) Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia posiadającymi doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe odpowiednie do zadań, jakie zostaną im powierzone, z których co najmniej jedna będzie posiadała minimum 10 publikacji naukowych dotyczących tematyki badań całogenomowych, każda o IF > 5 (pięcioletni IF Web of Science)
oraz
c) Wykonawca wykaże, że dysponuje następującymi urządzeniami technicznymi/infrastrukturą techniczną niezbędną do wykonania i dostarczenia opisanych w zamówieniu produktów innowacyjnych wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami:
- co najmniej jednym sekwenatorem wysokoprzepustowym do analizy całych genomów w trybie krótkich odczytów sparowanych 2 x 150 pz, pozwalającym na odczytywanie nie mniej niż 5000 genomów ludzkich z pokryciem 30x rocznie;
- co najmniej jednym sekwenatorem do całogenomowych głębokich sekwencjonowań trzeciej generacji, z zastosowaniem technologii długich odczytów (średnio nie mniej niż 10 kpz) analizowanych w czasie rzeczywistym,
- co najmniej jednym aparatem do przygotowania próbek DNA genomowego do analizy w trybie długich odczytów łączonych (ang. linked-reads, nie mniej niż 50 kpz), umożliwiającej rozdział diploidalnego genomu na haplotypy (ang. phasing);
- co najmniej jednym aparatem do tworzenia map optycznych genomu przy wykorzystaniu technologii mapowania nowej generacji; infrastruktura informatyczna umożliwiająca przeprowadzenie analiz zmienności genetycznej o wydajności co najmniej 5000 genomów ludzkich rocznie oraz przechowywanie danych uzyskanych w ramach realizacji zamówienia dla 5000 genomów
oraz
- systemem informatycznym wraz z licencją, przeznaczonym do zabezpieczenia danych genetycznych
Wymagania dotyczące Wykonawców zagranicznych zostały opisane w SIWZ.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt I 6.1.1 oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt I. 6.2. Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty (w terminach wskazanych w niniejszej SIWZ):
a) oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszej SIWZ i braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej: "JEDZ"), którego wzór określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r.
b) na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający żąda od Wykonawcy dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w pkt. 6.2 ppkt. 2) SIWZ. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
c) na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda :
- wykazu dostaw/usług wykonanych lub wykonywanych (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy/usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- wykazu urządzeń/narzędzi o parametrach wskazanych w pkt. I.6.2 lit. c), wraz z podaniem ilości sprzętu, rodzaju, modelu, nazwy systemu informatycznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi urządzeniami/systemem.
- wykazu osób, kierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, a także informacji na temat publikacji naukowych oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami.
d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;
e) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
f) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
g) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
h) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo -w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp);
i) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 22 Pzp);
j) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp;
k) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp ;
l) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 z późn. zm.).
m)oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.
Wymagania dotyczące Wykonawców zagranicznych zostały opisane w SIWZ.

Zamawiający nie przewiduje Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

Kryteria oceny ofert:
cena waga 60
kryteria techniczne waga 40

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Szczegóły w pkt.I.9 SIWZ zł

Termin związania ofertą wynosi 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej .

Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje możliwości ustanowienia dynamicznego systemu zakupów .


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 23/05/2018 pod numerem 2018/S 096-218355


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 19 maja 2018 pod numerem 18-223475-001

Klauzula informacyjna dla osób ubiegajšcych się o zamówienia publiczne. (pdf)

Kalendarium
<< czerwiec 2019 >>
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Ni
  
  
  
  
  
  1
  2
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Przetargi