Przetargi


ZP: PN 10/06/2018 - bilety
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 21 czerwca 2018
Kwota przetargu: powyżej kwoty wymienionej w art. 11 ust. 8

 

IChB PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
ul.Noskowskiego 12/14
NIP: 777-00-02-062

ogłasza

przetarg nieograniczony

na:

Przedmiotem zamówienia jest usługa dwuletniej sukcesywnej sprzedaży biletów lotniczych (wraz z ich rezerwacją), kolejowych, autokarowych, promowych w ruchu krajowym i międzynarodowym wraz z przypisanymi do nich ubezpieczeniami (o ile są wymagane przez Zamawiającego), sprzedaży dodatkowych ubezpieczeń podróżnych oraz pośrednictwa wizowego.


Wymagany termin wykonania zamówienia: Realizacja zamówienia następowała będzie sukcesywnie przez okres dwóch lat licząc od dnia 22.08.2018r., zgodnie ze szczegółowymi zleceniami zamawiającego, z zastrzeżeniem §4 ust. 4 wzoru umowy. Zamawiający zastrzega, że nie jest zobowiązany do wyczerpania swoimi zleceniami kwoty, na którą zawarta zostanie umowa, w okresie obowiązywania umowy.

Korespondencja z wykonawcami:

Oferty należy składać do dnia: 19 lipca 2018 do godz. 11:00 w siedzibie zamawiającego w pokoju nr nr 0.30 - kancelaria.

zmiany w terminie składania ofert

  • zmiana dotyczy:
    • nowy termin składania ofert: 19 lipca 2018 11:00 (poprzedni termin: 09 lipca 2018 11:00)
    • opis zmian: Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, przedłuża termin składania ofert do dnia 19 lipca 2018 r. do godz. 11:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu: 19 lipca 2018 o godz. 11:15 w pokoju nr 0.31a

zmiany w terminie otwarcia ofert

  • nowy termin otwarcia ofert: 19 lipca 2018 11:15 (poprzedni termin: 09 lipca 2018 11:15)

Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków oraz podstawy wykluczenia:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów,
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
c) zdolności technicznej lub zawodowej
- określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
2. Określenie warunków udziału w postępowaniu
1) Warunek dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, zostanie spełniony, jeżeli wykonawca jest członkiem Zrzeszenia Międzynarodowego Transportu Lotniczego z ang. International Air Transport Association (IATA), lub posiada autoryzację IATA uprawniającą do usług w zakresie agencji sprzedaży pasażerskiej IATA.
2) Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 5.1.2.b) SIWZ.
3) Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej zostanie spełniony, jeżeli wykonawca:
a) wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał przynajmniej jedną usługę odpowiadającej swoim rodzajem usłudze objętej przedmiotem zamówienia o wartości nie niższej niż 1.500.000,00 zł brutto.
Zamawiający nie wymaga informacji o usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie.
Uwaga:
Do przeliczenia wartości zrealizowanych usług wyrażonych w walutach innych niż złoty polski na złoty polski, zamawiający przyjmie średni kurs opublikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeśli w danym dniu kurs taki nie był opublikowany to ostatni kurs opublikowany przed tym dniem.
3. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem postanowień art. 24 ust. 7-12 ustawy Pzp. Ponadto zamawiający, działając na podstawie:
1) art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp wykluczy wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku
w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1508) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2344),
2) art. 24 ust. 5 pkt 8) ustawy Pzp wykluczy wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa
w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącym kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, zamawiający żąda od wykonawcy:
a) dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest członkiem Zrzeszenia Międzynarodowego Transportu Lotniczego z ang. International Air Transport Association (IATA), lub posiada autoryzację IATA uprawniającą do usług w zakresie agencji sprzedaży pasażerskiej IATA.
2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda od wykonawcy:
a) wykazu usług, o których mowa w pkt. I.5.2 ppkt 2) SIWZ, wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa powyżej, zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych odpowiednich dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej.
3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp;
5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne
7) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Uwaga: oświadczenie to wykonawca składa w terminie wskazanym w punkcie I.6.4 SIWZ.

Zamawiający nie przewiduje Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

Kryteria oceny ofert:
Wysokość opłaty transakcyjnej za jeden bilet lotniczy - waga 60
Wysokość składki ubezpieczenia za jeden dzień - waga 20
Wysokość opłaty transakcyjnej za wystawienie jednego biletu kolejowego krajowego - waga 20

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 54.000,00 zł . Wadium wnosi się na okres 60 dni liczonych od dnia upływu terminu składania ofert. 1. Forma wniesienia wadium: Wadium powinno być wniesione na zamawiającego tj. na Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej AkademiiNauk, 61-704 Poznań, ul. Noskowskiego 12/14. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 2. Sposoby wniesienia wadium: a) wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Instytutu ChemiiBioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu: 58 1130 1088 0001 3144 8520 0069 w takim terminie, aby zostało ono uznane na rachunku Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauknajpóźniej do momentu upływu terminu składania ofert. Uwaga: Wadium wniesione w pieniądzu przechowywane będzie na rachunku bankowym Instytutu ChemiiBioorganicznej Polskiej Akademii Nauk. b) w przypadku wniesienia wadium w innych formach, wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentuwystawionego na Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań. Uwaga: Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz, oryginałdokumentu został złożony w odrębnej kopercie, oznakowanej nazwą postępowania i nazwą wykonawcy, ajego kserokopia - załączona do oferty. Zamawiający zastrzega, że jeżeli do oferty zostanie załączony oryginałdokumentu - zamawiający nie będzie zwracał tego oryginału traktując go, jako integralną część oferty. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Pzp. Uwaga: Zamawiający zaznacza, że dokument wadium powinien być wystawiony na Instytut ChemiiBioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, a nie na Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii NaukPoznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, ani na Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe,a to ze względu na fakt, iż osobowość prawną posiada Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk,a Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe jest jego jednostką organizacyjną. 3. Zwrot wadium: Zamawiający zwróci wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ust. 1, 1a oraz 2 ustawy Pzp. 4. Ponowne wniesienie wadium Zamawiający wzywa wykonawcę do ponownego wniesienia wadium, zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy Pzp. 5. Zatrzymanie wadium: Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Pzp. zł

Termin związania ofertą wynosi 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej .

Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje możliwości ustanowienia dynamicznego systemu zakupów .


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 26/06/2018 pod numerem 2018/S 120-273854


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 21 czerwca 2018 pod numerem 2018-091900

Klauzula informacyjna dla osób ubiegajšcych się o zamówienia publiczne. (pdf)

Kalendarium
<< styczeń 2020 >>
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Ni
  
  
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
11
12
13
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
  
Przetargi