Przetargi


ZP: PN 22/12/2018 - klaster obliczeniowy i danych
Rodzaj zamówienia: dostawa
Data wprowadzenia: 26 grudnia 2018
Kwota przetargu: powyżej kwoty wymienionej w art. 11 ust. 8

 

IChB PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
ul.Noskowskiego 12/14
NIP: 777-00-02-062

ogłasza

przetarg nieograniczony

na:

Sukcesywna dostawa do ośrodków komputerów dużej mocy i jednostek miejskich sieci komputerowych
systemu obliczeniowego i systemu składowania danych wraz z instalacją i integracją, zgodnie z wymaganiami
Zamawiającego określonymi w Specyfikacji przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ.


Informacja o finansowaniu

Projekt pt. "PRACE-Współpraca w zakresie zaawansowanych obliczeń w Europie" w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Wymagany termin wykonania zamówienia: Realizacja zadania nr 1 i 2 - sukcesywnie od daty zawarcia umowy, zgodnie z zapotrzebowaniami podmiotów odbierających, które będą składane maks. w okresie 5 m-cy od daty zaw. umowy. Realizacja zadania objętego danym zapotrzeb. - w ciągu 120 dni od jego złożenia wykonawcy, z czego 7 dni jest zastrzeżone dla podm. odb. na wykonanie czynności sprawdzających. Przed. zam. objęty zadaniem nr 3 - w ciągu 100 dni od daty zaw. umowy, z czego 7 dni jest zastrzeżone dla podm. odb. na wykonanie czynności sprawdzających

Oferty należy składać do dnia: 31 stycznia 2019 do godz. 11:00 w siedzibie zamawiającego w pokoju nr nie dotyczy


Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu: 31 stycznia 2019 o godz. 13:00 w pokoju nr 0.31a


Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków oraz podstawy wykluczenia:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Określenie warunków udziału w postępowaniu
1) Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt I.6.1.2 lit. a) SIWZ.
2) Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt I.6.1.2 lit. b) SIWZ.
3) Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej zostanie spełniony, jeżeli wykonawca:
a) wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał przynajmniej jedną dostawę wraz z instalacją i konfiguracją sprzętu przetwarzania lub składowania danych na kwotę nie mniejszą niż 10 (dziesięć milionów) mln zł brutto
b) wykaże dodatkowo, poza pkt a), że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał przynajmniej dwie dostawy wraz z instalacją i konfiguracją infrastruktury IT na kwotę nie mniejszą niż 3 (trzy miliony) mln zł brutto.
Zamawiający nie wymaga informacji o dostawach niewykonanych lub wykonanych nienależycie.
Uwaga: Do przeliczania wartości zrealizowanych zamówień (o których mowa w pkt I.6.2.3 lit. a) i b) wyrażonych w walutach innych niż złoty polski na złoty polski, zamawiający przyjmie średni kurs opublikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeśli w danym dniu kurs taki nie był opublikowany to ostatni kurs opublikowany przed tym dniem.
c) wykaże, że dysponuje co najmniej 4 osobami posiadającymi doświadczenie w instalacji i konfiguracji systemów przetwarzania i składowania danych o wielkości odpowiednio co najmniej 200 węzłów obliczeniowych połączonych w system klastrowy oraz pojemności 1PB, w tym:
Co najmniej jedna osoba posiadająca doświadczenie w zarządzaniu co najmniej jednym projektem w zakresie dostawy, instalacji i konfiguracji systemów przetwarzania i/lub składowania danych,
Co najmniej dwie osoby posiadające doświadczenie w co najmniej jednym projekcie w zakresie instalacji i konfiguracji systemów przetwarzania i składowania danych,
Co najmniej jedna osoba posiadająca doświadczenie w co najmniej jednym montażu i projektowaniu systemu chłodzenia w centrum danych.
Uwaga: Zamawiający dopuszcza wskazanie tej samej osoby w więcej niż jednej specjalności lub kwalifikacjach wymienionych w punkcie powyżej. Wskazanie tej samej osoby w więcej niż jednej specjalności lub kwalifikacjach wymienionych w punkcie powyżej nie powoduje zmniejszenia ilości osób, którymi ma dysponować wykonawca przy wykonaniu zamówienia, tj. co najmniej 4 osoby.
3. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem postanowień art. 24 ust. 7-12 ustawy Pzp oraz na podstawie:
1) art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp,
2) art. 24 ust. 5 pkt 2) ustawy Pzp,
3) art. 24 ust. 5 pkt 3) ustawy Pzp,
4) art. 24 ust. 5 pkt 4) ustawy Pzp,
5) art. 24 ust. 5 pkt 8) ustawy Pzp.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda od wykonawcy:
a) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
b) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa powyżej, zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych odpowiednich dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej.
2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp;
5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
7) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Uwaga: oświadczenie to wykonawca składa w terminie wskazanym w punkcie I.7.3 SIWZ.
3. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia.
4. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający wymaga dołączenia do oferty:
a) opisu technicznego oferowanego przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem technicznym, stanowiącym załącznik nr 1 do oferty,
b) schemat sieci komunikacyjnych i zarządzającej klastra, zgodnie z załącznikiem nr 2 do oferty,
c) schemat systemu zasilania klastra, zgodnie z załącznikiem nr 3 do oferty,
d) schemat systemu chłodzenia klastra, zgodnie z załącznikiem nr 4 do oferty.
Ponadto, zamawiający na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do przedłożenia dokumentacji technicznej (np. foldery, prospekty, katalogi, karty informacyjne, broszury) oferowanego przedmiotu zamówienia umożliwiającej weryfikację parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia dotyczących:
- serwerów
- elementów serwerów:
o dysków HDD 3,5" na dane
o dysków/napędów SSD 2,5" na meta-dane
o dysków/napędów SSD/NVMe dla systemów operacyjnych
o procesorów
o kontrolerów dyskowych
o podsystemów dyskowych
dysków HDD w podsystemach dyskowych
dysków/napędów SSD/NVMe w podsystemach SSD/NVMe
o interfejsów sieciowych
- przełączników sieciowych:
o portów 10+ Gbit Ethernet przełączników 10Gbit+ front-end i back-end
o portów Infiniband przełączników Infinband dla systemów przechowywania danych
- szaf
- elementów systemu dystrybucji zasilania.
Zamawiający dopuszcza przedłożenie powyższej dokumentacji technicznej w języku angielskim.

Zamawiający nie przewiduje Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

Kryteria oceny ofert:
Cena (C) - waga 60 (60 punktów)
Kryteria techniczne (KT) - waga 40 (40 punktów)

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 1 390 000,00 zł. Wadium wnosi się na 90 dni liczonych od dnia upływu terminu składania ofert. Wadium powinno być wniesione na zamawiającego tj. na Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, 61-704 Poznań, ul. Noskowskiego 12/14. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. zł

Termin związania ofertą wynosi 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej .

Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje możliwości ustanowienia dynamicznego systemu zakupów .


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 26/12/2018 pod numerem 2018/S 248-572712


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 21 grudnia 2018 pod numerem 2018-193732

Klauzula informacyjna dla osób ubiegajšcych się o zamówienia publiczne. (pdf)

Kalendarium
<< styczeń 2019 >>
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Ni
  
  1
  3
  4
  6
  8
  9
10
11
12
13
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
  
  
Przetargi