Przetargi


ZP: PN 396/15 artykuły biurowe
Rodzaj zamówienia: dostawa
Data wprowadzenia: 23 września 2015
Kwota przetargu: poniżej kwoty wymienionej w art. 11 ust. 8

 

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
ul.Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań
NIP: 777-00-02-062
REGON: 000849327

ogłasza

przetarg nieograniczony

na:

Przedmiotem zamówienia jest roczna, sukcesywna dostawa w miejsca wskazane w siedzibie Zamawiającego artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych oraz papieru do drukarek komputerowych i urządzeń kserograficznych, w ilości i asortymencie szczegółowo wskazanych w części IV SIWZ - Specyfikacja Asortymentowa.
Uwaga:
Zamawiający wymaga, aby tonery, tusze do drukarek i kserokopiarek oraz developery były materiałami oficjalnie dopuszczonymi przez producenta drukarek i kserokopiarek (zaleconymi przez producenta drukarek i kserokopiarek). W przypadku dostarczenia tonerów, tuszy do drukarek i kserokopiarek oraz developerów innych niż oryginalne wymaga się od Wykonawcy, aby załączył do oferty dokument wystawiony przez producenta drukarki lub kserokopiarki, stwierdzający, że producent ten akceptuje zaoferowany toner, tusz do drukarek i kserokopiarek oraz developer, jako w pełni równoważny.
Ponadto Zamawiający wyraźnie zastrzega, że nie dopuszcza się dostarczenia tonerów, tuszy do drukarek
i kserokopiarek oraz developerów w kartridżach (nabojach) o zmniejszonej pojemności do tzw. "sporadycznego drukowania".
W przypadku występowania tonerów i tuszy (kolorowych i czarnych) w różnej pojemności Zamawiający wymaga dostarczenia ww. materiałów eksploatacyjnych o największej pojemności, dostępnej na rynku.
Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostawy.

Kod CPV: 30.19.00.00-7, 30.12.51.10-5, 30.19.76.30-1


Informacja o finansowaniu

Część zamówienia dotyczy również realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.


Wymagany termin wykonania zamówienia: przez okres jednego roku od dnia 25.11.2015 r.

wersja elektroniczna specyfikacji:

Oferty należy składać do dnia: 01 października 2015 do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 105 bud.B


Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu: 01 października 2015 o godz. 10:15 w pokoju nr 105 bud.B


W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający następujące warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
Spełniają warunki, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadania wiedzy i doświadczenia:
Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwa zamówienia polegające na dostawie objętej przedmiotem zamówienia tj. dostawie artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych oraz papieru do drukarek komputerowych i urządzeń kserograficznych, przy czym wartość każdej takiej dostawy wynosiła co najmniej 250 000,00 zł brutto;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
W przypadku, gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, zobowiązanie pisemne do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów musi zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia. Powyższe uczestnictwo w dowolnej dozwolonej przez prawo postaci, adekwatnej do przedmiotu zamówienia (jako podwykonawca, doradca czy na innej podstawie) musi jednak zostać wykazane przez Wykonawcę.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp na zasoby innych podmiotów (będących podwykonawcami) w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt I.5.1. SIWZ Zamawiający żąda również podania przez Wykonawcę nazw (firm) tych podwykonawców.

Jeśli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. I.5.1. SIWZ Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

Nie podlegają wykluczeniu z postępowania, na podstawie art. 24 Pzp.

W celu potwierdzenia spełniania warunków, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów:
W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w punkcie I.5 SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów, tj.:
a) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do oferty,
b) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych oraz papieru do drukarek komputerowych lub urządzeń kserograficznych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch dostaw o wartości co najmniej: 250 000,00 zł brutto każda, oraz potwierdzenie, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, z podaniem wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorcy, oraz załączeniem odpowiedniego dowodu (np. referencje, protokół odbioru), potwierdzającego, że ta dostawa została wykonana lub jest wykonywana należycie. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 2 do oferty.

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków dotyczących wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia oraz zdolności finansowych polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp zobowiązany jest oprócz oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 6.1 - dodatkowo udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów wymienionych w pkt I.5.1.1.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy z przyczyn, o których mowa w art. 24 Pzp, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z załącznikiem nr 1 do oferty,
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
c) listę podmiotów należących do grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 2 pkt.5 ustawy Pzp albo informację o tym, że nie należy do tej grupy kapitałowej - treść stosownego oświadczenia znajduje się w załączniku nr 3 do oferty.

W przypadku Wykonawcy, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się przepisy § 4 ust. 1 pkt.1 lit. a tiret pierwszy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.2013 poz. 231), Wykonawca zobowiązany jest do złożenia niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów, potwierdzających odpowiednio, iż:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt. 6.3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym także wskazuje się osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio w kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym co najmniej przez Wykonawcę

W przypadku składania jednej oferty przez podmioty występujące wspólnie (spółka cywilna,konsorcjum) oferta musi spełniać następujące wymagania:

a) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców występujących wspólnie, oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP tzn. zobowiązany jest przedstawić oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. I.6.1. i I.6.2, z zastrzeżeniem pkt. 6.3 lub 6.4.,
b) warunki dotyczące: posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a także sytuacji ekonomicznej i finansowej łącznie muszą spełniać wymagane od Wykonawców warunki,
c) do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający, że za wykonanie umowy wszyscy Wykonawcy będą odpowiadać solidarnie,
d) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika uprawnionego do złożenia oferty albo do złożenia oferty i zawarcia umowy z Zamawiającym (stosowne dokumenty należy załączyć do oferty),
e) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych.

W przypadku, gdy dokumenty o których mowa w punkcie I.6 ust. od 1 do 5 SIWZ złożone będą przez osobę, której umocowanie nie wynika z oświadczenia i dokumentów określonych w pkt. I.6.2 lit. b), z zastrzeżeniem pkt. 6.3 lub 6.4, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo, w oryginale lub notarialnie poświadczonym odpisie, osoby podpisującej ofertę.
Dokumenty fakultatywne:
W celu usprawnienia przeprowadzenia postępowania Zamawiający oczekuje fakultatywnie od Wykonawcy dołączenia do oferty następujących dokumentów:
- zaparafowanego projektu umowy, zawartego w III części SIWZ.

Kryteria oceny ofert:
Cena waga 90
Termin dostawy waga 10

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej .

Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje możliwości ustanowienia dynamicznego systemu zakupów .


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23/09/2015 pod numerem 249148-2015


Klauzula informacyjna dla osób ubiegajšcych się o zamówienia publiczne. (pdf)

Kalendarium
<< wrzesień 2018 >>
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Ni
  
  
  
  
  
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  8
  9
16
22
23
25
26
27
28
29
30
Przetargi