Przetargi


ZP: PN 397/15 roboty budowlane IV
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 25 września 2015
Kwota przetargu: poniżej kwoty wymienionej w art. 11 ust. 8

 

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
ul.Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań
NIP: 777-00-02-062
REGON: 000849327

ogłasza

przetarg nieograniczony

na:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót ogólnobudowlanych (remont pomieszczeń) w budynku B oraz wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji ogrodu zimowego - oranżerii przy budynku B-12 wraz z przebudową instalacji gazowej, położonych na terenie Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, ul. Noskowskiego 12/14.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:
dla części 1.:
Specyfikacja Techniczna Wykonania Robót Ogólnobudowlanych (STWRO) zawarta w IV części SIWZ, kosztorys ślepy
dla cześci 2:
Projekt Techniczno - Wykonawczy, Przedmiar Robót, Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) zawarte w IV części SIWZ.
Uwaga:
Projekt Techniczny Wykonawczy, Przedmiar Robót oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) do pobrania pod następującymi adresami:
http://www.ibch.poznan.pl/uploads/zampub/cz.1.7z
http://www.ibch.poznan.pl/uploads/zampub/cz.2.7z
STWRO, SST i STWiORB obejmują w szczególności wymagania dotyczące właściwości materiałów, sposobu wykonania i oceny prawidłowości poszczególnych robót budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych, wentylacyjnych.
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie-należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe i jakościowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.
Podane w dokumentacji technicznej, w opisach przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 ust.1,2 i 3 i art. 7 ust.1 ustawy Pzp, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technicznych i technologicznych Zamawiającego. W przypadku materiałów, których znaki towarowe podano w dokumentacji poprzez równoważność Zamawiający rozumie zastosowanie takich materiałów, których parametry techniczne jakościowe i technologiczne nie będą gorsze od materiałów, jakie zostały przyjęte w rozwiązaniach projektu i dokumentacji technicznej SIWZ i zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego.
Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także:
udzielenie gwarancji i świadczenie usług serwisu gwarancyjnego - szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji i serwisu gwarancyjnego zostały zawarte w pkt. 19 SIWZ;


Wymagany termin wykonania zamówienia: od daty zawarcia umowy przez Strony maksymalnie do 30 grudnia 2015

wersja elektroniczna specyfikacji:

Korespondencja z wykonawcami:

Oferty należy składać do dnia: 12 października 2015 do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 105


Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu: 12 października 2015 o godz. 10:15 w pokoju nr 105


W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający następujące warunki:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
5.1Spełniają warunki udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące:
1)posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku:
Zamawiający nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
2)posiadania wiedzy i doświadczenia:
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku:
Dla części 1 :
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał, co najmniej dwa zadania polegające na wykonaniu remontu pomieszczeń o wartości nie mniejszej niż 160.000,00 zł brutto każde.
Dla części 2 :
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał, co najmniej dwa zadania polegające na wykonaniu remontu pomieszczeń o wartości nie mniejszej niż 80.000,00 zł brutto każde.
3)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia:
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku:
Dla części 1:
Zamawiający nie wymaga szczególnego potencjału technicznego ani też dysponowania osobami posiadającymi specjalne uprawnienia
Dla części 2:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował w okresie wykonywania Zamówienia następującą osobą:
-kierownik budowy z uprawnieniami wykonawczymi w branży konstrukcyjno-budowlanej, posiadającym uprawnienia i kwalifikacje do sprawowania funkcji kierownika budowy zgodnie z przepisami prawa, który odbyły co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków
4)znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku
Dla części 1 :
Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że posiada polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę równą co najmniej 160.000,00 zł.
Dla części 2
Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że posiada polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę równą co najmniej 80.000,00 zł.
5)Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
5.2.nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców zobowiązany jest spełniać ten warunek samodzielnie.

W celu potwierdzenia spełniania warunków, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów:
6.1.W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie I.5 SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów, tj:
1)oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do oferty;
2)Dla części 1:
wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dwóch zadań (robót budowlanych) polegających na wykonaniu remontu pomieszczeń o wartości nie mniejszej niż 160.000,00 zł brutto każda, z podaniem ich rodzaju (krótkiego opisu roboty budowlanej) i wartości (brutto), daty i miejsca wykonania, z podaniem nazwy i adresu Zleceniodawcy, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że zamówienia te zostały wykonane należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. referencje). Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do oferty. Przez wykonanie zadań (robót budowlanych) należy rozumieć doprowadzenie, co najmniej do podpisania przez Zamawiającego protokołu końcowego odbioru robót lub dokumentu o charakterze równoważnym;
Dla części 2:
wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dwóch zadań (robót budowlanych) polegających na wykonaniu remontu pomieszczeń o wartości nie mniejszej niż 80.000,00 zł brutto każda, z podaniem ich rodzaju (krótkiego opisu roboty budowlanej) i wartości (brutto), daty i miejsca wykonania, z podaniem nazwy i adresu Zleceniodawcy, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że zamówienia te zostały wykonane należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. referencje). Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do oferty. Przez wykonanie zadań (robót budowlanych) należy rozumieć doprowadzenie, co najmniej do podpisania przez Zamawiającego protokołu końcowego odbioru robót lub dokumentu o charakterze równoważnym
3)Dla części 2:
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 6 do oferty. Wykaz ten musi zawierać następujące informacje:
a)imię i nazwisko osoby przewidzianej do kierowania budową w branży konstrukcyjno- budowlanej, posiadającej uprawnienia wykonawcze, aktualną przynależność do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa oraz informację o odbyciu przez tą osobę co najmniej 2-letniej praktyki zawodowej na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków;
b)o podstawie do dysponowania tą osobą;
c)wykaz zrealizowanych budów z udziałem w/w osoby.
4)Dla części 1:
kopię opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Ubezpieczenie musi opiewać na kwotę nie niższą niż 160.000,00 zł.
Dla części 2:
kopię opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Ubezpieczenie musi opiewać na kwotę nie niższą niż 80.000,00 zł.
Jeżeli kwota ubezpieczenia opiewać będzie na inną walutę niż PLN wówczas Zamawiający, dla celów ustalenia czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, przeliczy ją na PLN według średniego kursu NBP z dnia złożenia oferty.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.
6.2.Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Zamawiający w celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania Przedmiotu zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów, Zamawiający żąda złożenia pisemnego zobowiązania tych podmiotów, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do oferty, dotyczący:
a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu (informacja, jakie konkretnie zasoby zostaną udostępnione);
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę przy wykonywaniu Przedmiotu zamówienia (informacja, jak udostępnione zasoby będą wykorzystywane przy realizacji Przedmiotu zamówienia);
c) charakteru stosunku prawnego, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem (informacja, na jakiej podstawie Wykonawca będzie nimi dysponował lub wykorzystywał jego zasoby do realizacji Przedmiotu zamówienia);
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu Przedmiotu zamówienia (jeśli wymaga tego rodzaj i charakter zasobu).
6.3.Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust 2b ustawy Pzp odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą w skutek nie udostępnienia tych zasobów dla realizacji Przedmiotu zamówienia, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy
6.4.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielnie zamówienia z przyczyn, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
1)oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp, zgodnie z załącznikiem nr 2 do oferty;
2)aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3)listę podmiotów należących do grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 2 pkt.5 ustawy Pzp albo informację o tym, że nie należy do tej grupy kapitałowej - treść stosownego oświadczenia znajduje się w załączniku nr 3 do oferty.
Uwaga:
Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania, poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
6.5W przypadku Wykonawcy, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się przepisy § 4 ust.1 pkt.1 i ust.2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013r., poz. 231), Wykonawca zobowiązany jest do złożenia niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów, potwierdzających odpowiednio, iż
-nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Dokumenty, o których mowa w pkt. 6.5 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniami na język polski, poświadczonym co najmniej przez Wykonawcę.
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt. 6.5, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym także wskazuje się osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio w kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
6.6 W przypadku składania jednej oferty przez podmioty występujące wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum) oferta musi spełniać następujące wymagania:
a)warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia: co najmniej jeden podmiot (jeden
z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub jeden z innych podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp) musi samodzielnie spełniać warunek dotyczący wiedzy
i doświadczenia,
b)warunki dotyczące: dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia łącznie muszą spełniać wymagane od Wykonawców warunki,
c)do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający, że za wykonanie umowy wszyscy Wykonawcy będą odpowiadać solidarnie,
wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika uprawnionego do złożenia oferty albo do złożenia oferty i zawarcia umowy z Zamawiającym (stosowne dokumenty należy załączyć do oferty),.Pełnomocnictwo należy załączyć w oryginale lub notarialnie poświadczonym odpisie.
d)wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych,
e)wypełniając formularz ofertowy, oświadczenie jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę, w miejscu "np. nazwa i adres Wykonawcy" należy wpisać dane dotyczące wszystkich Wykonawców, a nie tylko ustanowionego reprezentanta,
f)jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wybrana, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, zażąda umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
6.7 W przypadku jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom zobowiązany jest do wskazania w ofercie jaką część zamówienia będą oni wykonywać (art. 36b ust.1 ustawy Pzp). .
6.8 W przypadku, gdy dokumenty o których mowa w punkcie I.6 ust. od 1 do 7 SIWZ złożone będą przez osobę, której umocowanie nie wynika z oświadczenia i dokumentów określonych w pkt. I.6.4.2 lub I.6.5. do oferty należy załączyć pełnomocnictwo, w oryginale lub notarialnie poświadczonym odpisie, osoby podpisującej ofertę.
6.9 Pozostałe dokumenty:
1.Wykonawcy ubiegający się o udzielnie zamówienia winni nadto załączyć:
Wykaz prac powierzonych podwykonawcom.
2.W celu usprawnienia przeprowadzenia postępowania Zamawiający oczekuje fakultatywnie od Wykonawcy dołączenia do oferty następujących dokumentów:
- zaparafowanego projektu umowy, zawartego w III części SIWZ.
- wypełnionych kosztorysów, zgodnych z kosztorysami ślepymi dot. część 1, 2 - załączone do siwz w osobnym pliku, który mają dla Zamawiającego charakter wyłącznie informacyjny.

Kryteria oceny ofert:
Cena waga 90
Termin wykonania waga 10

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych:
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, tj. na poszczególne części od 1 do 2.
część 1 - wykonanie robót ogólnobudowlanych (remont pomieszczeń) w budynku B
część 2 - wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji ogrodu zimowego - oranżerii przy budynku B-12 wraz z przebudową instalacji gazowej przy budynku B12
Wymagane jest złożenie kompletnej oferty na wszystkie elementy określone w poszczególnych częściach.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej .

Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje możliwości ustanowienia dynamicznego systemu zakupów .


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25/09/2015 pod numerem 252086-2015


Klauzula informacyjna dla osób ubiegajšcych się o zamówienia publiczne. (pdf)

Kalendarium
<< wrzesień 2018 >>
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Ni
  
  
  
  
  
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  8
  9
16
22
23
25
26
27
28
29
30
Przetargi