Przetargi


ZP: PN 398/15 Zestawy HPLC
Rodzaj zamówienia: dostawa
Data wprowadzenia: 25 września 2015
Kwota przetargu: powyżej kwoty wymienionej w art. 11 ust. 8

 

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
ul.Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań
NIP: 777-00-02-062
REGON: 000849327

ogłasza

przetarg nieograniczony

na:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch zestawów HPLC do wskazanych pomieszczeń w siedzibie Zamawiającego wraz z wyposażeniem, oprogramowaniem, instalacją i uruchomieniem, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi szczegółowo w Specyfikacji Technicznej przedmiotu zamówienia, zawartej
w części IV SIWZ (dalej zwanej specyfikacja techniczna).
Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także:
a) szkolenie z obsługi urządzenia po instalacji wraz z wykonaniem testów potwierdzających sprawność urządzenia oraz zgodność parametrów z dostarczoną specyfikacją:
i. w zakresie części 1: przeszkolenie w zakresie obsługi i eksploatacji Przedmiotu zamówienia - min. 2 dni. Szkolenie podzielone na 2 części - pierwsza po uruchomieniu Przedmiotu zamówienia, natomiast druga część szkolenia po 6 miesiącach użytkowania;
ii. w zakresie części 2: szkolenie z oprogramowania dla użytkowników po uruchomieniu Przedmiotu zamówienia oraz min. 3 dniowe szkolenie aplikacyjne podzielone na dwie części - pierwsza po uruchomieniu Przedmiotu zamówienia, natomiast druga część szkolenia między 3 a 6 miesiącem użytkowania;
b) udzielenie gwarancji i świadczenie usług serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego (dalej zwanych serwisem)- szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte w pkt.20 SIWZ i specyfikacji technicznej;
c) nieograniczona konsultacja techniczna - telefoniczna i mailowa w okresie gwarancji oraz pogwarancyjna do końca okresu funkcjonowania urządzenia;
d) dostarczenie instrukcji obsługi w wersji polskiej i angielskiej.
Dostarczony przedmiot zamówienia musi być gotowy do eksploatacji bez konieczności montażu dodatkowych urządzeń oraz musi być wyposażony w wystarczającą liczbę kabli niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urządzeń oraz pozwalający na podłączenie go do standardowych gniazdek zasilających, chyba że w specyfikacji technicznej zaznaczono inaczej.
Dotyczy części 1 - Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostawy z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy.
Dotyczy części 2 - Dostarczony przedmiot zamówienia może być przyrządem używanym, wyprodukowanym najpóźniej w 2012 roku - w przyrządzie muszą być wymienione na nowe uszczelki tłoków, filtry liniowe w pompach, diafragmy w pompach, uszczelka igły w autosamplerze.
Kod CPV 38432200-4


Wymagany termin wykonania zamówienia: w zakresie części 1 - max 8 tygodni; w zakresie części 2 - max 2 tygodnie od daty zawarcia umowy przez Strony

wersja elektroniczna specyfikacji:

Korespondencja z wykonawcami:

Oferty należy składać do dnia: 05 listopada 2015 do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego w pokoju nr pok. 105 bud. B


Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu: 05 listopada 2015 o godz. 10:15 w pokoju nr 105 bud.B


W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający następujące warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
5.1. Spełniają warunki, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
b) posiadania wiedzy i doświadczenia:
Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał:
- dla części 1 - co najmniej dwa zamówienia polegające na dostawie objętej przedmiotem zamówienia tj. na dostawie zestawu HPLC (zawierającego co najmniej pompę, kolumnę chromatograficzną, automatyczny system iniekcji próbek, termostat oraz detektor elektrochemiczny)
o wartości minimum 200 000,00 zł brutto każdy;
- dla części 2 - co najmniej dwa zamówienia polegające na dostawie objętej przedmiotem zamówienia tj. na dostawie zestawu HPLC (zawierającego co najmniej pompę, termostat oraz detektor diodowy) o wartości minimum 150 000,00 zł brutto każdy.
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że posiada polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na kwotę równą co najmniej:
- w zakresie części 1 - 500 000,00 zł;
- w zakresie części 2 - 300 000,00 zł
W przypadku, gdy polisa nie zawiera w swej treści potwierdzenia opłacenia składki, Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do oferty dokumentu potwierdzającego opłacenie składki.
Jeżeli Wykonawca składa ofertę obejmującą więcej niż jedną część zamówienia może przedstawić jedną lub więcej polis (albo inny dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej) opiewających na sumę ubezpieczenia równą sumie kwot wskazanych powyżej dla tych części zamówienia, których dotyczyć będzie jego oferta.
W przypadku Wykonawców występujących wspólnie, warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawcy mogą spełniać łącznie, a suma kwot ubezpieczenia z przedstawionych przez nich polis (polisy) albo innego dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej musi opiewać na kwoty wskazane powyżej.
Jeżeli Wykonawcy składają ofertę wspólną obejmującą więcej niż jedną część zamówienia powinni przedstawić polisy (albo inne dokument potwierdzające posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej) opiewające na sumę ubezpieczenia równą sumie wskazanych wyżej kwot dla tych części zamówienia, których dotyczy oferta.
Uwaga:
Do przeliczania sumy ubezpieczenia wyrażonej w walucie innej niż złoty polski na złoty polski, Zamawiający przyjmie średni kurs opublikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
5.1.1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku, gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane
z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, zobowiązanie pisemne do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów musi zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia. Powyższe uczestnictwo w dowolnej dozwolonej przez prawo postaci, adekwatnej do przedmiotu zamówienia (jako podwykonawca, doradca czy na innej podstawie) musi jednak zostać wykazane przez Wykonawcę.
5.1.2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp na zasoby innych podmiotów (będących podwykonawcami) w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt I.5.1. SIWZ Zamawiający żąda również podania przez Wykonawcę nazw (firm) tych podwykonawców.
5.1.3. Jeśli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. I.5.1. SIWZ Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je
w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
5.2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania, na podstawie art. 24 Pzp.
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców zobowiązany jest spełniać ten warunek samodzielnie.

W celu potwierdzenia spełniania warunków, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów:
6.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w punkcie I.5 SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów, tj.:
a) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do oferty.
b) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dwóch dostaw:
- dla części 1 - zestawu HPLC (zawierającego co najmniej pompę, kolumnę chromatograficzną, automatyczny system iniekcji próbek, termostat oraz detektor elektrochemiczny)
o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto każda;
- dla części 2 - zestawu HPLC (zawierającego co najmniej pompę, termostat oraz detektor diodowy)
o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto każda.
w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do oferty.
c) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Ubezpieczenie musi opiewać na kwotę nie niższą niż:
- w zakresie części 1 - 500 000,00 zł;
- w zakresie części 2 - 300 000,00 zł.
6.2. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów wymienionych w pkt I.5.1.1,
a w przypadku warunków, o których mowa w pkt I.5.1.d) - przedstawienia dokumentów,
o których mowa w pkt I.6.1.c).
6.3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp, Zamawiający żąda:
6.3.1. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z załącznikiem nr 2 do oferty;
6.3.2. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6.3.3. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
6.3.4. aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
6.3.5. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6.3.6. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6.3.7. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 10 i 11 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6.3.8. w celu wykazania, że nie zachodzą przesłanki wykluczenia Wykonawcy określone w art. 24 ust. 2 pkt. 5 Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą listy podmiotów należących do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 albo złożenia informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej - treść stosownego oświadczenia znajduje się w załączniku nr 4 do oferty.
Uwaga:
Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca, składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
6.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt I.6.3.:
a) pkt 2) - 4) i 6) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
- nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
b) pkt 5) i 7) - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8,10 i 11 ustawy.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt I.6.3 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
6.5. W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda dołączenia do oferty:
- szczegółowego opisu urządzeń, który musi zawierać opis parametrów technicznych, eksploatacyjnych, użytkowych (w języku polskim lub angielskim) proponowanego przedmiotu zamówienia. Opis ten
i ewentualne załączone do niego dokumenty muszą potwierdzać, że zaoferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia spełnia minimalne wymogi, które określone zostały przez Zamawiającego
w Specyfikacji Technicznej zawartej w części IV SIWZ.
- fotografii lub prospektów producenta (w języku polskim lub angielskim) potwierdzających charakterystykę techniczną zaoferowanych urządzeń, opis urządzeń wraz ze specyfikacją techniczną zaproponowanych urządzeń składających się na przedmiot zamówienia.
Dołączone dokumenty muszą potwierdzać, że zaoferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia spełnia minimalne wymogi, które określone zostały przez Zamawiającego w części IV niniejszej SIWZ - specyfikacji technicznej. Szczegółowa specyfikacją parametrów technicznych stanowi załącznik nr 1 do oferty.
6.6. Dokumenty, o których mowa w pkt I.6.4. lit. a) tiret pierwsze i trzecie, lit. b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt I.6.4. lit. a) tiret drugie, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6.7. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt I.6.4. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
6.8. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
6.9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (stosowne pełnomocnictwa należy załączyć do oferty, a treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność ze niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Przed zawarciem umowy z Zamawiającym, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia przedstawią umowę regulującą ich współpracę. Ponadto każdy z podmiotów działających wspólnie obowiązany jest przedstawić oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. I.6.1 i I.6.3.
Uwaga:
W przypadku składania jednej oferty przez podmioty występujące wspólnie (konsorcjum)::
- warunki opisane w pkt I.5.1. SIWZ Wykonawcy mogą spełniać łącznie,
- wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym, jako reprezentant pozostałych.
6.10. Jeśli umocowanie osoby (osób) podpisującej(ych) ofertę nie wynika z dokumentów określonych w pkt. I.6.3.2), z zastrzeżeniem 6.4 lub 6.7, Wykonawca zobowiązany jest załączyć pełnomocnictwo dla tej osoby. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo, w oryginale lub notarialnie poświadczonym odpisie, osoby podpisującej ofertę.
6.11. Sugerowany wzór szczegółowego opisu technicznego stanowi załącznik nr 1 do oferty.
6.12. Dokumenty fakultatywne:
W celu usprawnienia przeprowadzenia postępowania Zamawiający oczekuje fakultatywnie od Wykonawcy dołączenia do oferty następujących dokumentów:
-zaparafowanego projektu umowy,
-dowodu wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert:
w zakresie części 1
Cena - waga 60
Okres gwarancji - waga 20
Termin dostawy - waga 20
w zakresie części 2
Cena - waga 60
Parametry techniczne - waga 40

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: - w zakresie części 1 - 12 195,00 zł (słownie złotych: dwanaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć 00/100) - w zakresie części 2 - 7 950,00 zł (słownie złotych: siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt 00/100) Wadium wnosi się na okres 60 dni od upływu terminu składania ofert. Wadium powinno być wniesione na rzecz Zamawiającego tj. na Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, 61-704 Poznań, ul. Noskowskiego 12/14. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. zł

Termin związania ofertą wynosi 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych:
Część 1 - zestaw HPLC z detektorem kulometrycznym (składający się z dwóch systemów: system 1 - chromatograf półpreparatywny z detektorem UV-Vis oraz system 2 - chromatograf typu UHPLC z detektorem elektrochemicznym kulometrycznym i UV-Vis)
Część 2 - zestaw analityczny HPLC (chromatograf UHPLC może być przyrządem używanym, wyprodukowanym najpóźniej w 2012 roku)

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej .

Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje możliwości ustanowienia dynamicznego systemu zakupów .


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 30/09/2015 pod numerem 2015/S 189-342416


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 25 września 2015 pod numerem 2015-128357

Klauzula informacyjna dla osób ubiegajšcych się o zamówienia publiczne. (pdf)

Kalendarium
<< grudzień 2018 >>
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Ni
  
  
  
  
  
  8
  9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
  
  
  
  
  
Przetargi