Przetargi


ZP: PN 399/15 odczynniki, probówki, rękawiczki do magazynu
Rodzaj zamówienia: dostawa
Data wprowadzenia: 01 października 2015
Kwota przetargu: poniżej kwoty wymienionej w art. 11 ust. 8

 

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
ul.Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań
NIP: 777-00-02-062
REGON: 000849327

ogłasza

przetarg nieograniczony

na:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna, realizowana w miarę zgłaszanego zapotrzebowania dostawa odczynników chemicznych, probówek i końcówek do pipet oraz innych materiałów laboratoryjnych oraz rękawiczek jednorazowych do magazynu ICHB PAN w Poznaniu, w ilościach i asortymencie wskazanych w części IV SIWZ.
Dostawa ma obejmować przywóz oraz rozładunek towaru do magazynu Zmawiającego mieszczącego się
w siedzibie Zamawiającego (maksymalny termin dostawy 10 dni od daty złożenia zamówienia). Zamawiający wymaga, aby wykonawca przed zrealizowaniem zamówienia potwierdził termin dostawy na 1 dzień przed dostawą.
Odczynniki chemiczne (część 1), których dostawa stanowi przedmiot zamówienia, w dniu dostawy muszą mieć nie mniej niż 75% okresu przydatności określonego przez producenta.
W przypadku części 1 do przedmiotu zamówienia należy również odbiór od Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminach uzgodnionych z Zamawiającym opakowań zwrotnych.
Część zamówienia dotyczy również realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.


Informacja o finansowaniu

Część zamówienia dotyczy również realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.


Wymagany termin wykonania zamówienia: jednego roku, licząc od daty zawarcia umowy,

Oferty należy składać do dnia: 09 października 2015 do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 105 budynek B


Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu: 09 października 2015 o godz. 10:15 w pokoju nr 105 budynek B


W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający następujące warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Spełniają warunki, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
b) posiadania wiedzy i doświadczenia:
dla części 1
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwa zamówienia polegające na dostawie objętej przedmiotem zamówienia tj. na dostawie odczynników chemicznych, przy czym wartość każdej takiej dostawy wynosiła co najmniej 39 000,00 zł brutto;
dla części 2
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwa zamówienia polegające na dostawie objętej przedmiotem zamówienia tj. na dostawie drobnego sprzętu laboratoryjnego (m.in. końcówek, probówek, falkonów), przy czym wartość każdej takiej dostawy wynosiła co najmniej 130 000,00 zł brutto;
dla części 3
Zamawiający nie wymaga spełnienia warunku
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
sytuacji ekonomicznej i finansowej
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp.
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców zobowiązany jest spełniać ten warunek samodzielnie.
Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu
o informacja zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w punkcie I .6 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.

W celu potwierdzenia spełniania warunków, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie I.5 SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów, tj.:
a) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do oferty,
b) dla części 1:
wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw odczynników chemicznych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch dostaw o wartości co najmniej: 39 000,00 zł brutto każda, oraz potwierdzenie, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, z podaniem wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców, oraz załączeniem odpowiedniego dokumentu (np. referencje, protokół odbioru), potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 2 do oferty.
dla części 2:
wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw drobnego sprzętu laboratoryjnego (m.in. końcówek, probówek, falkonów), w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch dostaw o wartości co najmniej: 130 000,00 zł brutto każda, oraz potwierdzenie, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, z podaniem wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców, oraz załączeniem odpowiedniego dokumentu (np. referencje, protokół odbioru), potwierdzającego, że ta dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 2 do oferty.
Do przeliczania na PLN wartości zrealizowanych dostaw wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia składania ofert.
6.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy z przyczyn, o których mowa w art. 24 Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z załącznikiem nr 1 do oferty;
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
c) listę podmiotów należących do grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 2 pkt.5 ustawy Pzp albo informację o tym, że nie należy do tej grupy kapitałowej - treść stosownego oświadczenia znajduje się w załączniku nr 3 do oferty.
6.3. W przypadku Wykonawcy, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się przepisy § 4 ust. 1. pkt 1 i ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.2013 poz. 231), Wykonawca zobowiązany jest do złożenia niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów, potwierdzających odpowiednio, iż:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
6.4. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt. 6.3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym także wskazuje się osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio w kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym co najmniej przez Wykonawcę
6.5. W przypadku składania jednej oferty przez podmioty występujące wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum) oferta musi spełniać następujące wymagania:
a) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców występujących wspólnie, oddzielnie musi udokumentować , że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP tzn. zobowiązany jest przedstawić oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. I.6.1. i I.6.2 z zastrzeżeniem pkt. 6.3 lub 6.4.,
b) warunki dotyczące: posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a także sytuacji ekonomicznej
i finansowej łącznie muszą spełniać wymagane od Wykonawców warunki,
c) do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający, że za wykonanie umowy wszyscy Wykonawcy będą odpowiadać solidarnie,
d) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika uprawnionego do złożenia oferty albo do złożenia oferty i zawarcia umowy z Zamawiającym (stosowne dokumenty należy załączyć do oferty),
e) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych.
6.6. W przypadku, gdy dokumenty o których mowa w punkcie I.6 ust. od 1 do 5 SIWZ złożone będą przez osobę, której umocowanie nie wynika z oświadczenia i dokumentów określonych w pkt. I.6.2 lit. b) z zastrzeżeniem pkt. 6.3 lub 6.4.,do oferty należy załączyć pełnomocnictwo, w oryginale lub notarialnie poświadczonym odpisie, osoby podpisującej ofertę.
6.7. W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda dołączenia do oferty:
Dotyczy części 3 rękawiczki jednorazowe - próbek oferowanego asortymentu: rękawiczki latex bez talku, rozmiar S lub M; rękawiczki latex, z talkiem, rozmiar S lub M; rękawiczki winylowe, bez talku, rozmiar S lub M: rękawiczki nitrilowe, bez talku, rozmiar S lub M.
Próbki muszą być oznaczone numerem odpowiadającym liczbie porządkowej z tabeli, zawartych
w części IV SIWZ (np. "12"), przyporządkowanej danemu artykułowi.
Dołączone próbki muszą potwierdzać, że zaoferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia spełnia minimalne wymogi, które określone zostały przez Zamawiającego w części IV niniejszej SIWZ.
6.8. Dokumenty fakultatywne:
W celu usprawnienia przeprowadzenia postępowania Zamawiający oczekuje fakultatywnie od Wykonawcy dołączenia do oferty następujących dokumentów:
- zaparafowanego projektu umowy, zawartego w III części SIWZ

Kryteria oceny ofert:
Kryteria oceny ofert:
a) Cena - waga 90
b) Termin dostawy - waga 10

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych:
Część 1 - odczynniki chemiczne,
Część 2- probówki i końcówki do pipet oraz inne materiały laboratoryjne
Część 3- rękawiczki jednorazowe

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej .

Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje możliwości ustanowienia dynamicznego systemu zakupów .


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 01/10/2015 pod numerem 258770-2015


Klauzula informacyjna dla osób ubiegajšcych się o zamówienia publiczne. (pdf)

Kalendarium
<< grudzień 2018 >>
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Ni
  
  
  
  
  
  8
  9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
  
  
  
  
  
Przetargi