Przetargi


ZP: PN 88/09/2015 - oprogramowanie_3
Rodzaj zamówienia: dostawa
Data wprowadzenia: 02 października 2015
Kwota przetargu: poniżej kwoty wymienionej w art. 11 ust. 8

 

IChB PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
ul.Noskowskiego 12/14
NIP: 777-00-02-062

ogłasza

przetarg nieograniczony

na:

Dostawa do siedziby Zamawiającego licencji na korzystanie z oprogramowania wraz z egzemplarzem instalacyjnym oprogramowania (dalej również "oprogramowanie"), elementów wyposażenia laboratorium wirtualnego dla e-nauki, elementów wyposażenia laboratorium integracji technologii ICT z otoczeniem oraz eksperymentalnej przestrzeni badań interakcji użytkowników z usługami sieciowymi nowej generacji zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ.


Informacja o finansowaniu

Część nr 4, 9, 10, 11, 12, 16 zamówienia dotyczy realizacji prac w ramach Projektu "FUTURE ICT - Rozwój centrum kompetencji w zakresie sieci i usług nowej generacji" numer projektu: POIG.02.03.01-30-0344/13/ w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Część nr 1, 2, 3, 6, 7, 8, 13, 14, 17 zamówienia dotyczy realizacji prac w ramach Projektu " Centrum Badawcze Polskiego Internetu Optycznego", numer projektu: POIG.02.01.00-30-037/09.DOTACJE NA INNOWACJE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Część nr 15 zamówienia dotyczy realizacji prac w ramach Projektu "PL-LAB2020: Infrastruktura badawcza dla badań w obszarze programu Horyzont 2020.


Wymagany termin wykonania zamówienia: Część nr 1, 4, 13-14 - 21 dni od daty zawarcia umowy przez Strony, Część nr 2-3, 5, 9-12 - 31 dni od daty zawarcia umowy przez Strony, Część nr 6-8 - 14 dni od daty zawarcia umowy przez Strony, Część nr 15-16 - 28 dni od daty zawarcia umowy przez Strony, Część nr 17 - 42 dni od daty zawarcia umowy przez Strony

Korespondencja z wykonawcami:

Oferty należy składać do dnia: 12 października 2015 do godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego w pokoju nr pokój nr 0.30 - kancelaria


Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu: 12 października 2015 o godz. 12:15 w pokoju nr sala nr 0.31(1) - sala konferencyjna


W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający następujące warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1 Spełniają warunki udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał następujące dostawy:
- dla części nr 14 - przynajmniej jedną dostawę wodnej sondy pomiarowej o wartości nie mniejszej niż 30.000,00 zł brutto.
Zamawiający nie wymaga informacji o dostawach niewykonanych lub wykonanych nienależycie.
Uwaga:
Do przeliczania wartości zrealizowanych dostaw wyrażonych w walutach innych niż złoty polski na złoty polski, Zamawiający przyjmie średni kurs opublikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, a jeśli w danym dniu kurs taki nie był opublikowany, to ostatni kurs opublikowany przed tym dniem.
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania, na podstawie art. 24 ustawy Pzp.

W celu potwierdzenia spełniania warunków, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów:
1 W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w punkcie I.5.1 SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów:
1) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do oferty;
2) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do oferty.
2 Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Zamawiający,
w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów wymienionych w pkt I.5.3. SIWZ.
3 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda:
1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z załącznikiem nr 1 do oferty;
2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3) w celu wykazania, że nie zachodzą przesłanki wykluczenia Wykonawcy określone w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą listy podmiotów należących do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp albo złożenia informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej - treść stosownego oświadczenia znajduje się w załączniku nr 3 do oferty.
4 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt I.6.3. pkt 2) SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające,, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
5 Dokumenty, o których mowa w pkt I.6.4. SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6 Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt I.6.4. SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
7 W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
8 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (stosowne pełnomocnictwa należy załączyć do oferty, a treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność ze niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Przed zawarciem umowy z Zamawiającym, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia przedstawią umowę regulującą ich współpracę. Ponadto każdy z podmiotów działających wspólnie obowiązany jest przedstawić oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. I.6.1 i I.6.3 SIWZ.
Uwaga:
W przypadku składania jednej oferty przez podmioty występujące wspólnie (konsorcjum):
1. warunki opisane w pkt I.5.1. SIWZ Wykonawcy mogą spełniać łącznie,
2. wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym, jako reprezentant pozostałych.
9 Jeśli umocowanie osoby (osób) podpisującej(ych) ofertę nie wynika z dokumentów określonych w pkt. I.6.3.2) SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest załączyć pełnomocnictwo dla tej osoby. Pełnomocnictwo musi być załączone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez jego wystawcę bądź uwierzytelnione przez notariusza. Dla pełnomocnictwa tego, zgodnie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2012, poz. 1282 ze zm.) nie jest wymagane uiszczenie opłaty.
10 W celu potwierdzenia, że oferowany sprzęt i/lub oprogramowanie odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia, Zamawiający wymaga dołączenia do oferty opisu technicznego oferowanego sprzętu i/lub oprogramowania, zgodnie z opisem technicznym stanowiącym załącznik nr 4 do oferty oraz dokumentację techniczną producenta potwierdzającą parametry oferowanego przedmiotu zamówienia (np. foldery, prospekty, katalogi) dla każdego z elementów, dla którego Zamawiający zaznaczył w opisie technicznym stanowiącym załącznik nr 4 do oferty - Opis techniczny, że takowa dokumentacja jest wymagana.
Zamawiający dopuszcza, aby dokumentacja (np. foldery, prospekty, katalogi) techniczna potwierdzające, że zaoferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia spełnia wymagania, które określone zostały przez Zamawiającego w specyfikacji technicznej, zostały dostarczone w języku angielskim.

Kryteria oceny ofert:
Kryteria oceny dla części 1-13
Cena - waga 95
Termin realizacji zamówienia - waga 5
Kryteria oceny dla części 14 - 17
Cena - waga 90
Okres gwarancji - waga 10

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium: Zgodnie z art. 45 ust. 2 Pzp Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia wadium w postępowaniu. zł

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych:
Zamówienie zostało podzielone na 17 części.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tj. na poszczególne części od 1 do 17. Wymagane jest złożenie kompletnej oferty na wszystkie elementy określone w poszczególnych częściach, tzn. oferta nie może dotyczyć tylko niektórych elementów wchodzących w skład danej części zamówienia.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej .

Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje możliwości ustanowienia dynamicznego systemu zakupów .


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02/10/2015 pod numerem 260958-2015


Klauzula informacyjna dla osób ubiegajšcych się o zamówienia publiczne. (pdf)

Kalendarium
<< listopad 2018 >>
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Ni
  
  
  
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
10
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  
  
Przetargi