Przetargi


ZP: PN 89/10/2015 - wyposażenie Lab8, Lab9, Lab4
Rodzaj zamówienia: dostawa
Data wprowadzenia: 07 października 2015
Kwota przetargu: powyżej kwoty wymienionej w art. 11 ust. 8

 

IChB PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
ul.Noskowskiego 12/14
NIP: 777-00-02-062

ogłasza

przetarg nieograniczony

na:

Dostawa wyposażenia laboratorium Lab 8, Lab 9, Lab 4, urządzeń infrastruktury teletechnicznej, zestawu kart graficznych UHD oraz sprzętu audiowizualnego, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ.


Informacja o finansowaniu

Część przedmiotu zamówienia dotyczy realizacji prac w ramach Projektu "Centrum Badawcze Polskiego Internetu Optycznego", numer projektu: POIG.02.01.00-30-037/09. DOTACJE NA INNOWACJE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Część przedmiotu zamówienia dotyczy realizacji prac w ramach Projektu "FUTURE ICT - Rozwój centrum kompetencji w zakresie sieci i usług nowej generacji" numer projektu: POIG.02.03.01-30-0344/13 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Część przedmiotu dotyczy realizacji prac w ramach Projektu "Optyczna sieć naukowa nowej generacji - 100 NET" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Innowacyjna Gospodarka.


Wymagany termin wykonania zamówienia: Części nr 1-8 - 38 od daty zawarcia umowy przez Strony, nie później niż do dnia 14.12.2015 r., Część nr 9 - 14 dni od daty zawarcia umowy przez Strony, Część nr 10 - 28 dni od daty zawarcia umowy przez Strony, nie później niż do dnia 14.12.2015 r., Część nr 11 - 21 dni od daty zawarcia umowy przez Strony, nie później niż do dnia 14.12.2015 r.

Oferty należy składać do dnia: 03 listopada 2015 do godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego w pokoju nr pokój nr 0.30 - kancelaria

zmiany w terminie składania ofert

 • zmiana dotyczy:
  • nowy termin składania ofert: 03 listopada 2015 12:00 (poprzedni termin: 30 października 2015 12:00)
  • opis zmian: Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, przedłuża termin składania ofert do dnia 3 listopada 2015 r. do godz. 12:00.
   Oferta musi wpłynąć najpóźniej do dnia 3 listopada 2015 r. do godz. 12:00 na adres Zamawiającego: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskie Centrum Superkomputerowo - Sieciowe, ul. Jana Pawła II 10, 61-139 Poznań, pokój nr 0.30 - kancelaria.
   Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 listopada 2015 r. w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Jana Pawła II 10, w Poznaniu, w sali nr 0.31(1) - sala konferencyjna o godz. 12:15.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu: 03 listopada 2015 o godz. 12:15 w pokoju nr sala nr 0.31(1) - sala konferencyjna

zmiany w terminie otwarcia ofert

 • nowy termin otwarcia ofert: 03 listopada 2015 12:15 (poprzedni termin: 30 października 2015 12:15)

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający następujące warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Spełniają warunki udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał następujące dostawy:
- dla części nr 1 - przynajmniej jedną dostawę profesjonalnych kamer telewizyjnych z optyką i osprzętem oraz systemami routingu/konwersji/monitoringu sygnałów wizyjnych o wartości nie mniejszej niż 250.000,00 złotych brutto;
- dla części nr 2 - przynajmniej jedną dostawę systemu transmisji sygnałów wizyjnych o wartości nie mniejszej niż 60.000,00 złotych brutto;
- dla części nr 3 - przynajmniej jedną dostawę profesjonalnych mikserów fonii wraz z osprzętem audio i/lub omikrofonowaniem o wartości nie mniejszej niż 250.000,00 złotych brutto;
- dla części nr 4 - przynajmniej dostawę profesjonalnych kamer telewizyjnych/filmowych z optyką i osprzętem o wartości nie mniejszej niż 250.000,00 złotych brutto;
- dla części nr 5 - przynajmniej jedną dostawę osprzętu telewizyjnego o wartości nie mniejszej niż 30.000,00 złotych brutto;
- dla części nr 6 - przynajmniej jedną dostawę stołu interaktywnego o wartości nie mniejszej niż 30.000,00 złotych brutto;
- dla części nr 7 - przynajmniej jedną dostawę drukarki 3D wraz z materiałami eksploatacyjnymi o wartości nie mniejszej niż 20.000,00 złotych brutto;
- dla części nr 8 - przynajmniej jedną dostawę sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż 7.000,00 złotych brutto;
- dla części nr 9 - przynajmniej jedną dostawę elementów światłowodowych o wartości co najmniej 10.000,00 złotych brutto,
- dla części nr 11 - przynajmniej jedną dostawę sprzętu audiowizualnego o wartości co najmniej 40.000,00 złotych brutto.
Zamawiający nie wymaga informacji o dostawach niewykonanych lub wykonanych nienależycie.
Uwaga:
Do przeliczania wartości zrealizowanych dostaw wyrażonych w walutach innych niż złoty polski na złoty polski, Zamawiający przyjmie średni kurs opublikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeśli w danym dniu kurs taki nie był opublikowany, to ostatni kurs opublikowany przed tym dniem.
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp.
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców zobowiązany jest spełniać ten warunek samodzielnie.

W celu potwierdzenia spełniania warunków, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów:
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w punkcie I.5.1 SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów:
1) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do oferty;
2) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do oferty.
2. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Zamawiający,
w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów wymienionych w pkt I.5.3. SIWZ.
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda załączenia do oferty:
1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z załącznikiem nr 1 do oferty;
2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 10 i 11 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
8) w celu wykazania, że nie zachodzą przesłanki wykluczenia Wykonawcy określone w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą listy podmiotów należących do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp albo złożenia informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej - treść stosownego oświadczenia znajduje się w załączniku nr 3 do oferty.
Uwaga:
Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca, składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt I.6.3. SIWZ:
a) pkt 2) - 4) i 6) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
- nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
b) pkt 5) i 7) - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8,10 i 11 ustawy Pzp.
5. Dokumenty, o których mowa w pkt I.6.4. SIWZ lit. a) tiret pierwsze i trzecie oraz lit. b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt I.6.4. SIWZ lit. a) tiret drugie, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt I.6.4. SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
7. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (stosowne pełnomocnictwa należy załączyć do oferty, a treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność ze niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Przed zawarciem umowy z Zamawiającym, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia przedstawią umowę regulującą ich współpracę. Ponadto każdy z podmiotów działających wspólnie obowiązany jest przedstawić oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. I.6.1 i I.6.3 SIWZ.
Uwaga:
W przypadku składania jednej oferty przez podmioty występujące wspólnie (konsorcjum):
1. warunki opisane w pkt I.5.1. SIWZ Wykonawcy mogą spełniać łącznie,
2. wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym, jako reprezentant pozostałych.
9. Jeśli umocowanie osoby (osób) podpisującej(ych) ofertę nie wynika z dokumentów określonych w pkt. I.6.3.2) SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest załączyć pełnomocnictwo dla tej osoby. Pełnomocnictwo musi być załączone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez jego wystawcę bądź uwierzytelnione przez notariusza. Dla pełnomocnictwa tego, zgodnie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2012, poz. 1282 ze zm.) nie jest wymagane uiszczenie opłaty.
10. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia, Zamawiający wymaga dołączenia do oferty opisu technicznego, zgodnie z opisem technicznym stanowiącym załącznik nr 4 do oferty oraz dokumentację techniczną producenta potwierdzającą parametry oferowanego przedmiotu zamówienia (np. foldery, prospekty, katalogi) dla każdego z elementów, dla którego Zamawiający zaznaczył w opisie technicznym stanowiącym załącznik nr 4 do oferty - Opis techniczny, że takowa dokumentacja jest wymagana.
Zamawiający dopuszcza przedłożenie powyższej dokumentacji technicznej (np. foldery, prospekty, karty informacyjne) w języku angielskim.

Kryteria oceny ofert:
Cena - waga 90
Okres gwarancji - waga 10

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 55.100,00 zł w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na wszystkie części zamówienia. Gdy oferta składana jest tylko na jedną z części, wówczas Wykonawca wnosi wadium za tą część, na którą składana jest oferta. Wadium dla poszczególnych części wynosi: Część nr 1 - 16.000,00 zł. Część nr 2 - 3.000,00 zł. Część nr 3 - 13.000,00 zł. Część nr 4 - 15.000,00 zł. Część nr 5 - 1.500,00 zł. Część nr 6 - 1.500,00 zł. Część nr 7 - 1.000,00 zł. Część nr 8 - 400,00 zł. Część nr 9 - 700,00 zł. Część nr 10 - 500,00 zł. Część nr 11 - 2.500,00 zł. zł

Termin związania ofertą wynosi 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych:
Zamówienie zostało podzielone na 11 części.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tj. na poszczególne części od 1 do 11. Wymagane jest złożenie kompletnej oferty na wszystkie elementy określone w poszczególnych częściach, tzn. oferta nie może dotyczyć tylko niektórych elementów wchodzących w skład danej części zamówienia.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej .

Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje możliwości ustanowienia dynamicznego systemu zakupów .


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 12/10/2015 pod numerem 2015/S 197-356641


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 07 października 2015 pod numerem 2015-134101

Klauzula informacyjna dla osób ubiegajšcych się o zamówienia publiczne. (pdf)

Kalendarium
<< grudzień 2018 >>
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Ni
  
  
  
  
  
  8
  9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
  
  
  
  
  
Przetargi