Przetargi


ZP: PN 401/15 rękawiczki II
Rodzaj zamówienia: dostawa
Data wprowadzenia: 26 października 2015
Kwota przetargu: poniżej kwoty wymienionej w art. 11 ust. 8

 

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
ul.Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań
NIP: 777-00-02-062
REGON: 000849327

ogłasza

przetarg nieograniczony

na:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna, realizowana w miarę zgłaszanego zapotrzebowania dostawa rękawiczek jednorazowych do magazynu ICHB PAN w Poznaniu, w ilościach i asortymencie wskazanych w części IV SIWZ.
Dostawa ma obejmować przywóz oraz rozładunek towaru do magazynu Zmawiającego mieszczącego się
w siedzibie Zamawiającego (maksymalny termin dostawy 10 dni od daty złożenia zamówienia). Zamawiający wymaga, aby wykonawca przed zrealizowaniem zamówienia potwierdził termin dostawy na 1 dzień przed dostawą.
Część zamówienia dotyczy również realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.


Wymagany termin wykonania zamówienia: 1 rok od daty zawarcia umowy przez Strony

wersja elektroniczna specyfikacji:

Korespondencja z wykonawcami:

Oferty należy składać do dnia: 03 listopada 2015 do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 105 bud B


Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu: 03 listopada 2015 o godz. 10:15 w pokoju nr 105 bud B


W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający następujące warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

5.1 Spełniają warunki, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej

5.1.1 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia,
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywania zamówienia. W przypadku, gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, zobowiązanie pisemne do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów musi zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia. Powyższe uczestnictwo w dowolnej dozwolonej przez prawo postaci, adekwatnej do przedmiotu zamówienia (jako podwykonawca, doradca czy na innej podstawie) musi jednak zostać wykazane przez Wykonawcę.

5.1.2 Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp na zasoby innych podmiotów (będących podwykonawcami) w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt I.5.1. SIWZ Zamawiający żąda również podania przez Wykonawcę nazw (firm) tych podwykonawców.

5.1.3 Jeśli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. I.5.1. SIWZ Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je
w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
5.2 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania, na podstawie art. 24 Pzp.

W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców zobowiązany jest spełniać ten warunek samodzielnie.

W celu potwierdzenia spełniania warunków, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie I.5 SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów, tj.:
a) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do oferty.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy z przyczyn, o których mowa w art. 24 Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z załącznikiem nr 1 do oferty,
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
c) listę podmiotów należących do grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 2 pkt.5 ustawy Pzp albo informację o tym, że nie należy do tej grupy kapitałowej - treść stosownego oświadczenia znajduje się w załączniku nr 2 do oferty.
W przypadku Wykonawcy, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się przepisy § 4 ust. 1. pkt 1 i ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.2013 poz. 231), Wykonawca zobowiązany jest do złożenia niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów, potwierdzających odpowiednio, iż:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt. 6.3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym także wskazuje się osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio w kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

Uwaga:
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym co najmniej przez Wykonawcę.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (spółka cywilna, konsorcjum) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenia zamówienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (stosowne pełnomocnictwo należy załączyć do oferty a treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określić zakres umocowania.) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielanie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Przed zawarciem umowy z Zamawiającym, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia przedstawia umowę regulujące ich współpracę. Ponadto każdy z podmiotów działających wspólnie obowiązany jest przedstawić oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. I.6.2.

Uwaga:
W przypadku składania jednej oferty przez podmiot występujący wspólnie (konsorcjum):
a) warunki opisane w pkt I.5.1 SIWZ Wykonawcy mogą spełniać łącznie, z wyjątkiem warunku opisanego w pkt. I.5.1b), gdzie przynajmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia musi spełniać ww. warunek.
b) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych.

Jeśli umocowanie osoby (osób) podpisującej(ych) ofertę nie wynika z dokumentów określonych w pkt. I.6.2, z zastrzeżeniem 6.3 lub 6.4, Wykonawca zobowiązany jest załączyć pełnomocnictwo dla tej osoby. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo, w oryginale lub notarialnie poświadczonym odpisie, osoby podpisującej ofertę.

W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda dołączenia do oferty:
próbek oferowanego asortymentu: rękawiczki latex bez talku, rozmiar S lub M; rękawiczki winylowe, bez talku, rozmiar S lub M; rękawiczki nitrylowe, bez talku, rozmiar S lub M.
Próbki muszą być oznaczone numerem odpowiadającym liczbie porządkowej z tabeli, zawartych
w części IV SIWZ (np. "12"), przyporządkowanej danemu artykułowi.
Dołączone próbki muszą potwierdzać, że zaoferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia spełnia minimalne wymogi, które określone zostały przez Zamawiającego w części IV niniejszej SIWZ.

Dokumenty fakultatywne:
W celu usprawnienia przeprowadzenia postępowania Zamawiający oczekuje fakultatywnie od Wykonawcy dołączenia do oferty następujących dokumentów:
- zaparafowanego projektu umowy, zawartego w III części SIWZ.

Kryteria oceny ofert:
a) cena - waga 90
b) termin dostawy - waga 10

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej .

Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje możliwości ustanowienia dynamicznego systemu zakupów .


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26/10/2015 pod numerem 285472 - 2015


Klauzula informacyjna dla osób ubiegajšcych się o zamówienia publiczne. (pdf)

Kalendarium
<< grudzień 2018 >>
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Ni
  
  
  
  
  
  8
  9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
  
  
  
  
  
Przetargi