Przetargi


ZP: PN 406/15 roboty budowlane_V
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 25 listopada 2015
Kwota przetargu: poniżej kwoty wymienionej w art. 11 ust. 8

 

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
ul.Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań
NIP: 777-00-02-062
REGON: 000849327

ogłasza

przetarg nieograniczony

na:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji ogrodu zimowego - oranżerii przy budynku B-12 wraz z przebudową instalacji gazowej, położonych na terenie Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, ul. Noskowskiego 12/14.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:
Projekt Techniczno - Wykonawczy, Przedmiar Robót, Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) zawarte w IV części SIWZ.
Uwaga:
Projekt Techniczny Wykonawczy, Przedmiar Robót oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) do pobrania pod następującymi adresami:
http://www.ibch.poznan.pl/uploads/zampub/siwz_techniczny.7z
STWRO, SST i STWiORB obejmują w szczególności wymagania dotyczące właściwości materiałów, sposobu wykonania i oceny prawidłowości poszczególnych robót budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych, wentylacyjnych.
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie-należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe i jakościowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.
Podane w dokumentacji technicznej, w opisach przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 ust.1,2 i 3 i art. 7 ust.1 ustawy Pzp, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technicznych i technologicznych Zamawiającego. W przypadku materiałów, których znaki towarowe podano w dokumentacji poprzez równoważność Zamawiający rozumie zastosowanie takich materiałów, których parametry techniczne jakościowe i technologiczne nie będą gorsze od materiałów, jakie zostały przyjęte w rozwiązaniach projektu i dokumentacji technicznej SIWZ i zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego.
Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także:
udzielenie gwarancji i świadczenie usług serwisu gwarancyjnego - szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji i serwisu gwarancyjnego zostały zawarte w pkt. 1.19 SIWZ.


Wymagany termin wykonania zamówienia: najpóźniej w terminie 12 tygodni od daty zawarcia umowy przez Strony

wersja elektroniczna specyfikacji:

Oferty należy składać do dnia: 10 grudnia 2015 do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 105 bud B


Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu: 10 grudnia 2015 o godz. 10:15 w pokoju nr 105 bud B


W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający następujące warunki:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
5.1 Spełniają warunki, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadania wiedzy i doświadczenia - Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwa zadania polegające na wykonaniu roboty budowlanej objętej przedmiotem zamówienia, tj. na wykonaniu remontu pomieszczeń o wartości nie mniejszej niż 80.000,00 zł brutto każde,
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Wykonawca spełni warunek w sytuacji kiedy wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował w okresie wykonywania Zamówienia następującą osobą:
- kierownik budowy z uprawnieniami wykonawczymi w branży konstrukcyjno-budowlanej, posiadający uprawnienia i kwalifikacje do sprawowania funkcji kierownika budowy zgodnie z przepisami prawa, który odbyły co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków,
Uwaga:
Zamawiający oczekuje, aby w/w uprawnienia i kwalifikacje były potwierdzone przez miejskiego lub wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że posiada polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na kwotę równą co najmniej 80.000,00 zł.
W przypadku, gdy polisa nie zawiera w swej treści potwierdzenia opłacenia składki, Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do oferty dokumentu potwierdzającego opłacenie składki.
W przypadku Wykonawców występujących wspólnie, warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawcy mogą spełniać łącznie, a suma kwot ubezpieczenia z przedstawionych przez nich polis (polisy) albo innego dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej musi opiewać na kwotę wskazaną powyżej.
5.1.1 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
W przypadku, gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, zobowiązanie pisemne do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów musi zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia. Powyższe uczestnictwo w dowolnej dozwolonej przez prawo postaci, adekwatnej do przedmiotu zamówienia (jako podwykonawca, doradca czy na innej podstawie) musi jednak zostać wykazane przez Wykonawcę.
5.1.2 Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp na zasoby innych podmiotów (będących podwykonawcami) w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt I.5.1. SIWZ Zamawiający żąda również podania przez Wykonawcę nazw (firm) tych podwykonawców.
5.1.3 Jeśli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. I.5.1. SIWZ Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
5.2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców zobowiązany jest spełniać ten warunek samodzielnie.

W celu potwierdzenia spełniania warunków, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów:
6.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w punkcie I.5 SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów, tj.:
a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2 do oferty;
b) w zakresie wymogu z punktu I.5.1. lit. b) - wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dwóch zadań (robót budowlanych) polegających na wykonaniu remontu pomieszczeń o wartości nie mniejszej niż 80.000,00 zł brutto każda, z podaniem ich rodzaju (krótkiego opisu roboty budowlanej) i wartości (brutto), daty i miejsca wykonania, z podaniem nazwy i adresu Zleceniodawcy, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że zamówienia te zostały wykonane należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. referencje). Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do oferty. Przez wykonanie zadań (robót budowlanych) należy rozumieć doprowadzenie, co najmniej do podpisania przez Zamawiającego protokołu końcowego odbioru robót lub dokumentu o charakterze równoważnym;
c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 6 do oferty; wykaz ten musi zawierać następujące informacje:
- imię i nazwisko osoby przewidzianej do kierowania budową w branży konstrukcyjno- budowlanej, posiadającej uprawnienia wykonawcze, aktualną przynależność do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa oraz informację o odbyciu przez tą osobę co najmniej 2-letniej praktyki zawodowej na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków,
- informację o podstawie do dysponowania tą osobą,
d) w zakresie wymogu z punktu I.5.1. lit. d) - opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia; ubezpieczenie musi opiewać na kwotę nie niższą niż 80.000,00 zł.
Jeżeli kwota ubezpieczenia opiewać będzie na inną walutę niż PLN wówczas Zamawiający, dla celów ustalenia czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, przeliczy ją na PLN według średniego kursu NBP z dnia złożenia oferty.
6.2. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków dotyczących wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia oraz zdolności finansowych polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp zobowiązany jest oprócz oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 6.1 - dodatkowo udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
6.3. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Zamawiający w celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania Przedmiotu zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów, Zamawiający żąda złożenia pisemnego zobowiązania tych podmiotów, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do oferty, dotyczący:
a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu (informacja, jakie konkretnie zasoby zostaną udostępnione);
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę przy wykonywaniu Przedmiotu zamówienia (informacja, jak udostępnione zasoby będą wykorzystywane przy realizacji Przedmiotu zamówienia);
c) charakteru stosunku prawnego, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem (informacja, na jakiej podstawie Wykonawca będzie nimi dysponował lub wykorzystywał jego zasoby do realizacji Przedmiotu zamówienia);
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu Przedmiotu zamówienia (jeśli wymaga tego rodzaj i charakter zasobu).
6.4. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust 2b ustawy Pzp odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą w skutek nie udostępnienia tych zasobów dla realizacji Przedmiotu zamówienia, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
6.5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy z przyczyn, o których mowa w art. 24 Pzp, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z załącznikiem nr 2 do oferty,
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
c) listę podmiotów należących do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt.5 ustawy Pzp albo informację o tym, że nie należy się do tej grupy kapitałowej - treść stosownego oświadczenia znajduje się w załączniku nr 4 do oferty.
Uwaga:
Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania, poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
6.6. W przypadku Wykonawcy, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się przepisy §4 ust.1 pkt.1 i ust.2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013r., poz.231), Wykonawca zobowiązany jest do złożenia niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów, potwierdzających odpowiednio, iż:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.7. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt. 6.6, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym także wskazuje się osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio w kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
6.8. W przypadku składania jednej oferty przez podmioty występujące wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum) oferta musi spełniać następujące wymagania:
1. warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia: co najmniej jeden podmiot (jeden
z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub jeden z innych podmiotów,
o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp) musi samodzielnie spełniać warunek dotyczący wiedzy
i doświadczenia,
2. warunki dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia łącznie muszą spełniać wymagane od Wykonawców warunki,
3. do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający, że za wykonanie umowy wszyscy Wykonawcy będą odpowiadać solidarnie,
4. wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika uprawnionego do złożenia oferty albo do złożenia oferty i zawarcia umowy z Zamawiającym (stosowne dokumenty należy załączyć do oferty); pełnomocnictwo należy załączyć w oryginale lub notarialnie poświadczonym odpisie,
5. wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych,
6. jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wybrana, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, zażąda umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
Uwaga:
Wypełniając formularz ofertowy, oświadczenia jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę,
w miejscu "np. nazwa i adres Wykonawcy" należy wpisać dane dotyczące wszystkich Wykonawców, a nie tylko ustanowionego reprezentanta.
6.9. Jeśli umocowanie osoby (osób) podpisującej(ych) ofertę nie wynika z dokumentów określonych w pkt. I.6.5.b), z zastrzeżeniem 6.6 lub 6.7, Wykonawca zobowiązany jest załączyć pełnomocnictwo dla tej osoby. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo, w oryginale lub notarialnie poświadczonym odpisie, osoby podpisującej ofertę.
6.10. W przypadku jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom zobowiązany jest do wskazania w ofercie jaką część zamówienia będą oni wykonywać (art. 36b ust.1 ustawy Pzp).
6.11. Dokumenty fakultatywne:
W celu usprawnienia przeprowadzenia postępowania Zamawiający oczekuje fakultatywnie od Wykonawcy dołączenia do oferty następujących dokumentów:
- wykazu prac powierzonych podwykonawcom
- zaparafowanego projektu umowy, zawartego w III części SIWZ
- wypełnionego kosztorysu, zgodnego z kosztorysem ślepym - załączony do SIWZ w osobnym pliku, który ma dla Zamawiającego charakter wyłącznie informacyjny

Kryteria oceny ofert:
cena - waga 90
termin wykonania - waga 10

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej .

Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje możliwości ustanowienia dynamicznego systemu zakupów .


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25/11/2015 pod numerem 173073-2015


Klauzula informacyjna dla osób ubiegajšcych się o zamówienia publiczne. (pdf)

Kalendarium
<< listopad 2018 >>
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Ni
  
  
  
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
10
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  
  
Przetargi