Przetargi


ZP: PN 409/15 rzecznik patentowy
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 09 grudnia 2015
Kwota przetargu: poniżej kwoty wymienionej w art. 11 ust. 8

Wyniki postępowania przetargowego

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
ul.Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań
NIP: 777-00-02-062
REGON: 000849327
tel: (+48 61) 852-25-09
email: zampub@ibch.poznan.pl

ogłasza

przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia są usługi rzecznika patentowego w celu uzyskania ochrony w sprawach własności przemysłowej, przez ICHB PAN w Poznaniu, w zakresie wynalazków z biologiii lub biomedycyny, biochemii oraz informatyki przez okres dwóch lat, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi szczegółowo w IV części SIWZ.
Do Wykonawcy będzie należało prowadzenie wszelkich czynności niezbędnych do ochrony praw własności przemysłowej Zamawiającego, w szczególności:
- świadczenie pomocy prawnej i technicznej zgodnie z Ustawą z dnia 11 kwietnia 2001r. o rzecznikach patentowych (t.j. Dz.U.2011r. Nr 155 poz. 925 z późn. zm.), z wyłączeniem zastępstwa procesowego w cywilnych postępowaniach sądowych,
- doradztwo w zakresie ochrony prawa własności przemysłowej, w tym kompleksowe doradztwo dotyczące ochrony patentowej także w zakresie aktualizacji harmonogramów rzeczowo-finansowych projektów strukturalnych i płatności wg kwartałów, w tym ścisła współpraca z podmiotem zgłaszającym i wynalazcami,
- kompleksowe przygotowanie, opracowanie, obsługa i weryfikacja dokumentacji zgłoszeniowej w ramach poszczególnych procedur patentowych i dokonywanie zgłoszeń patentowych, krajowych i międzynarodowych, w imieniu Zamawiającego,
- przeprowadzanie poszukiwań patentowych, badań w literaturze i bazach danych (badanie czystości patentowej),
- zapewnienie obsługi rzecznika patentowego w danym kraju, w którym będzie dokonywane zgłoszenie patentowe Zamawiającego oraz kompleksowa współpraca z wybraną przez Wykonawcę kancelarią Rzecznika Patentowego w kraju, w którym dokonane zostanie zgłoszenie patentowe Zamawiającego (koszty pełnomocnika zagranicznego związane z procedowaniem przed Urzędem Patentowym danego kraju ponosi Wykonawca),
- wszelkie czynności związane z udzieleniem patentu, w tym weryfikacja i zawiadomienie o decyzji, weryfikacja i doręczenie dokumentu patentowego, wniesienie opłat za publikację i zawiadomienie o publikacji,
- walidacje patentów,
- tłumaczenia zgłoszeń patentowych oraz innych dokumentów na języki urzędowe krajów, w których dokonywane są lub będą zgłoszenia patentowe lub walidacje patentów (koszty tłumaczeń ponosi Wykonawca),
- monitorowanie terminów wnoszenia opłat urzędowych, uiszczanie opłat urzędowych oraz przekazywanie Zamawiającemu pisemnych informacji o terminie i wysokości wnoszenia opłat urzędowych w ramach postępowań, z zastrzeżeniem, że:
- w przypadku procedur krajowych opłaty urzędowe uiszcza Zamawiający
- w przypadku procedur międzynarodowych opłaty urzędowe uiszcza Zamawiający bądź Wykonawca, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym,
- informowanie Zamawiającego o stanie spraw poprzez przygotowanie przez Wykonawcę raportu zawierającego zwięzłą informację o stanie danego postępowania patentowego na dzień sporządzania raportu i podjętych do tego dnia czynnościach. Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia w trakcie obowiązywania umowy czterech raportów,
- informowanie Zamawiającego o konieczności podjęcia decyzji o wejściu w kolejną fazę procedury patentowej (np. PCT, Euro-PCT lub amerykańskiej) ze wskazaniem terminów i możliwości rozwiązań, wraz z ich interpretacją, a także podaniem wysokości opłat urzędowych z tym związanych,
- powiadamianie Zamawiającego o otrzymanych pismach urzędowych zarówno formalnych jak i merytorycznych i przygotowanie wstępnej opinii,
- zastępstwo prawne przed Urzędem Patentowym i osobami trzecimi w sprawach dotyczących własności przemysłowej Zamawiającego i procesowe w postępowaniach sądowo-administracyjnych w sprawach związanych z prawem własności przemysłowej Zamawiającego
- oraz przygotowywanie, na żądanie Zamawiającego, estymacji kosztów dla poszczególnych zgłoszeń patentowych, w rozbiciu na procedury patentowe, na dany rok kalendarzowy.
Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania i przekazania Zamawiającemu w trakcie obowiązywania umowy trzech estymacji kosztów.
Część zamówienia dotyczy również realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską


Rozstrzygnięcia:


Wybór najkorzystniejszej oferty: 18/01/2016
Wykonawca: dla części 1 i 2
WTS RZECZNICY PATENTOWI
Witek, Śnieżko i Partnerzy
ul. Tamka nr 34
00-355 Warszawa
dla części 3
EUPATENT.PL
Adam Pawłowski
ul. Żeligowskiego nr 3/5
90-752 Łódź
Osoba kontaktowa: Katarzyna Wielentejczyk
Pliki:

Klauzula informacyjna dla osób ubiegajšcych się o zamówienia publiczne. (pdf)

Kalendarium
<< wrzesień 2018 >>
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Ni
  
  
  
  
  
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  8
  9
16
22
23
25
26
27
28
29
30
Przetargi