Przetargi


ZP: PN 412/16_roboty budowlane
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 14 kwietnia 2016
Kwota przetargu: poniżej kwoty wymienionej w art. 11 ust. 8

Wyniki postępowania przetargowego

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
ul.Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań
NIP: 777-00-02-062
REGON: 000849327
tel: (+48 61) 852-25-09
email: zampub@ibch.poznan.pl

ogłasza

przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych w pomieszczeniach biurowych w budynku B, B-10 oraz C w instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, ul. Noskowskiego 12/14.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:
Kosztorys ślepy oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Remontowych Instalacji Elektrycznych, Stolarskich, Posadzkarskich, Malarskich i Dekarskich (STWiORRIESPMiD), zawarte w IV części SIWZ.
STWiORRIESPMiD obejmują w szczególności wymagania dotyczące właściwości materiałów, sposobu wykonania i oceny prawidłowości poszczególnych robót remontowych, instalacyjnych, elektrycznych, stolarskich, posadzkarskich, malarskich i dekarskich.
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie-należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe i jakościowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.
Podane w dokumentacji technicznej, w opisach przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 ust.1,2 i 3 i art. 7 ust.1 ustawy Pzp, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technicznych i technologicznych Zamawiającego. W przypadku materiałów, których znaki towarowe podano w dokumentacji poprzez równoważność Zamawiający rozumie zastosowanie takich materiałów, których parametry techniczne jakościowe i technologiczne nie będą gorsze od materiałów, jakie zostały przyjęte w rozwiązaniach projektu i dokumentacji technicznej SIWZ i zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego.
Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także:
udzielenie gwarancji i świadczenie usług serwisu gwarancyjnego - szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji i serwisu gwarancyjnego zostały zawarte w pkt. 1.19 SIWZ.


Rozstrzygnięcia:


Wybór najkorzystniejszej oferty: 04/05/2016
Kwota: 131.913,01 PLN
Wykonawca: Firma Remontowo-Budowlana Jacek Niedziela,
Siedleczek 18, 62-025 Kostrzyn
Pliki:

Klauzula informacyjna dla osób ubiegajšcych się o zamówienia publiczne. (pdf)

Kalendarium
<< wrzesień 2018 >>
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Ni
  
  
  
  
  
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  8
  9
16
22
23
25
26
27
28
29
30
Przetargi