Przetargi


ZP: PN 433/17 roboty budowlane II
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 10 października 2017
Kwota przetargu: poniżej kwoty wymienionej w art. 11 ust. 8

Wyniki postępowania przetargowego

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
ul.Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań
NIP: 777-00-02-062
REGON: 000849327
tel: (+48 61) 852-25-09
email: zampub@ibch.poznan.pl

ogłasza

przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa pomieszczeń piwnicy budynku B-10 na cele biurowe i laboratoryjne oraz prace remontowe w budynku B-12 w Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu przy ul. Noskowskiego 12/14.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:
1) w zakresie części 1:
- dokumentacja projektowa sporządzona przez biuro projektowe: A.N.I. Pracownia Projektowa Anna Smólska, ul. Olszynka 9/6, 60-303 Poznań; (projekt budowlany, przedmiary robót, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych "STWiORB"); pełna dokumentacja znajduje się pod ww. adresami;

Informacje dotyczące przedmiotu Zamówienia zawarte w którymkolwiek dokumencie uważa się za obowiązujące. Wymienione dokumenty należy traktować, jako wzajemnie uzupełniające się i wzajemnie wyjaśniające się. W przypadku powstania niedających się pogodzić niezgodności o charakterze technicznym - podstawą do ostatecznego ustalenia przedmiotu zamówienia oraz wyceny tego przedmiotu - jest zawsze projekt budowlany, a w dalszej kolejności projekty wykonawcze i STWiORB. Przedmiar robót należy traktować pomocniczo. Ryzyko prawidłowości ustalenia kosztów wykonania przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.

2) w zakresie części 2:
Kosztorys ślepy oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ("STWiORB"), zawarty w IV części SIWZ.
STWiORB obejmuje w szczególności wymagania dotyczące właściwości materiałów, sposobu wykonania
i oceny prawidłowości poszczególnych robót budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych, wentylacyjnych.
Podane w dokumentacji technicznej, w opisach przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 ust.1, 2 i 3 i art. 7 ust.1 ustawy Pzp, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technicznych i technologicznych Zamawiającego. W przypadku materiałów, których znaki towarowe podano w dokumentacji poprzez równoważność Zamawiający rozumie zastosowanie takich materiałów, których parametry techniczne jakościowe i technologiczne nie będą gorsze od materiałów, jakie zostały przyjęte w dokumentacji technicznej SIWZ i zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego.

Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także udzielenie gwarancji. Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte w pkt I.20 SIWZ.


Rozstrzygnięcia:


Wybór najkorzystniejszej oferty: 02/11/2017
Wykonawca: w zakresie części 2
FIRMA REMONTOWO-BUDOWLANA
JACEK NIEDZIELA
SIEDLECZEK 18
62-025 KOSTRZYN
Pliki:
Wybór najkorzystniejszej oferty: 08/11/2017
Wykonawca: UB Szałata Sp. z o.o.
ul. Niegolewskich 10/7
60-232 Poznań
Pliki:

Klauzula informacyjna dla osób ubiegajšcych się o zamówienia publiczne. (pdf)

Kalendarium
<< luty 2019 >>
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Ni
  
  
  
  
  3
  5
  7
10
11
12
13
14
16
17
18
22
23
24
25
26
27
28
  
  
  
Przetargi