Przetargi


ZP: PN 441/18 rzecznik patentowy II
Rodzaj zamówienia: usługi
Data wprowadzenia: 16 lutego 2018
Kwota przetargu: poniżej kwoty wymienionej w art. 11 ust. 8

Wyniki postępowania przetargowego

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
ul.Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań
NIP: 777-00-02-062
REGON: 000849327
tel: (+48 61) 852-25-09
email: zampub@ibch.poznan.pl

ogłasza

przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia są usługi rzecznika patentowego w celu uzyskania ochrony w sprawach własności przemysłowej, przez ICHB PAN w Poznaniu, w zakresie wynalazków z biologii lub biomedycyny oraz biochemii, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi szczegółowo w IV części SIWZ.
Do Wykonawcy będzie należało prowadzenie wszelkich czynności niezbędnych do ochrony praw własności przemysłowej Zamawiającego, w szczególności:
a) świadczenie pomocy prawnej i technicznej zgodnie z Ustawą z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (t.j. Dz.U. z 2017 r. , poz. 1314 z późn. zm.), z wyłączeniem zastępstwa procesowego w cywilnych postępowaniach sądowych,
b) doradztwo w zakresie ochrony prawa własności przemysłowej, w tym kompleksowe doradztwo dotyczące ochrony patentowej także w zakresie aktualizacji harmonogramów rzeczowo-finansowych projektów strukturalnych i płatności wg kwartałów, w tym ścisła współpraca z podmiotem zgłaszającym i wynalazcami,
c) kompleksowe przygotowanie, opracowanie, obsługa i weryfikacja dokumentacji zgłoszeniowej w ramach poszczególnych procedur patentowych i dokonywanie zgłoszeń patentowych, krajowych i międzynarodowych, w imieniu Zamawiającego,
d) przeprowadzanie poszukiwań patentowych, badań w literaturze i bazach danych (badanie czystości patentowej),
e) zapewnienie obsługi rzecznika patentowego w danym kraju, w którym będzie dokonywane zgłoszenie patentowe Zamawiającego oraz kompleksowa współpraca z wybraną przez Wykonawcę kancelarią Rzecznika Patentowego w kraju, w którym dokonane zostanie zgłoszenie patentowe Zamawiającego (koszty pełnomocnika zagranicznego związane z procedowaniem przed Urzędem Patentowym danego kraju ponosi Wykonawca),
f) wszelkie czynności związane z udzieleniem patentu, w tym weryfikacja i zawiadomienie o decyzji, weryfikacja i doręczenie dokumentu patentowego, wniesienie opłat za publikację i zawiadomienie o publikacji,
g) walidacje patentów,
h) tłumaczenia zgłoszeń patentowych oraz innych dokumentów na języki urzędowe krajów, w których dokonywane są lub będą zgłoszenia patentowe lub walidacje patentów (koszty tłumaczeń ponosi Wykonawca),
i) powiadamianie Zamawiającego o otrzymanych pismach urzędowych zarówno formalnych jak i merytorycznych i przygotowanie wstępnej opinii,
j) zastępstwo prawne przed Urzędem Patentowym i osobami trzecimi w sprawach dotyczących własności przemysłowej Zamawiającego i procesowe w postępowaniach sądowo-administracyjnych w sprawach związanych z prawem własności przemysłowej Zamawiającego'
k) przygotowywanie, na żądanie Zamawiającego, estymacji kosztów dla poszczególnych zgłoszeń patentowych, w rozbiciu na procedury patentowe, na dany rok kalendarzowy.
l) monitorowania terminów wnoszenia opłat urzędowych, wnoszenia tych opłat oraz przekazywania Zamawiającemu pisemnych informacji o terminie i wysokości wnoszenia opłat urzędowych w ramach postępowań, z zastrzeżeniem, że:
- w przypadku procedur krajowych opłaty urzędowe uiszcza Zamawiający,
- w przypadku procedur międzynarodowych opłaty urzędowe uiszcza Zamawiający bądź Wykonawca, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym,
Pod pojęciem "monitorowanie terminów" rozumie się przekazywanie przez Wykonawcę Zamawiającemu informacji o zbliżającym się terminie wniesienia opłaty, w przypadku opłat okresowych (wnoszonych corocznie), co najmniej na 1 (jeden) miesiąc przed upływem terminu wniesienia opłaty, w innych przypadkach, w terminie do 2 (dwa) dni od daty otrzymania przez Wykonawcę informacji o konieczności uiszczenia opłaty.
Informacja powinna zawierać:
- wysokość opłaty
- walutę płatności
- termin wniesienia opłaty
- nazwę instytucji na rzecz której uiszczana jest opłata
- tytuł wniesienia opłaty
- nazwę i adres banku, numer konta na które należy wnieść opłatę
- kopię wezwania do uiszczenia opłaty (jeżeli rzecznik takie wezwanie otrzymał).
m) przesyłania Zamawiającemu do wiadomości, w terminie do 2 dni od daty ich otrzymania, kopii otrzymanych przez rzecznika patentowego pism związanych z prowadzonymi postępowaniami patentowymi Zamawiającego (dotyczy wyłącznie pism nie wymagających złożenia przez Zamawiającego odpowiedzi na dane pismo),
n) składania Zamawiającemu, pisemnego raportu z wykonania poszczególnych etapów prowadzonych postępowań patentowych, zawierającego zwięzłą informację o stanie danego postępowania patentowego na dzień sporządzania raportu i podjętych do tego dnia czynności. Pierwszy raport Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie do dnia 10 lipca. 2018 roku, drugi w terminie do dnia 10 stycznia 2019 roku, trzeci w terminie do dnia 10 lipca 2019 roku, czwarty w terminie do dnia 30 kwietnia 2020 roku, (ostatni dzień obowiązywania umowy),
o) Zamawiający, niezależnie od informacji otrzymywanych w pisemnych raportach, o których mowa w pkt n) powyżej , zastrzega sobie prawo do żądania i otrzymywania od Wykonawcy informacji telefonicznych/mailowych związanych z wykonaniem przedmiotu umowy w każdym czasie.,
p) informowania Zamawiającego o konieczności podjęcia decyzji o wejściu w kolejną fazę procedury patentowej (np. PCT, Euro-PCT lub amerykańskiej) ze wskazaniem terminów i możliwości rozwiązań, wraz z ich interpretacją, a także podaniem wysokości opłat urzędowych z tym związanych,
q) przekazanie protokolarnie, do dnia rozwiązania umowy na wykonania Przedmiotu zamówienia , Zamawiającemu wszelkich będących w Jego dyspozycji, dokumentów, materiałów, notatek i opracowań uzyskanych lub sporządzonych w związku z wykonywaniem Przedmiotu umowy. Dotyczy to także wszelkich informacji, danych, dokumentów utrwalonych w innej niż pisemna postaci, a w szczególności w formie zapisu elektronicznego na dyskach, przenośnych, płytach CD lub DVD, bez zabezpieczeń hasłowych. W tym samym terminie Wykonawca przekaże Zamawiającemu zestawienie/wykaz zależnych od Zamawiającego opłat patentowych wraz z terminem ich uiszczenia oraz zestawienie czynności do wykonania przed Urzędami Patentowymi, z podaniem numerów spraw/procedur patentowych na okres 6-ciu miesięcy od dnia rozwiązania umowy na wykonania Przedmiotu zamówienia.

Wszystkie czynności wykonywane przez Rzeczników Patentowych w ramach zamówienia muszą być wykonywane zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2011 r. o Rzecznikach Patentowych, z zachowaniem szczególnej staranności, wynikającej z zawodowego charakteru świadczonych usług, zaliczanych do kategorii zawodów zaufania publicznego oraz z poszanowaniem zasad zasadami etyki zawodowej rzeczników patentowych.


Rozstrzygnięcia:


Wybór najkorzystniejszej oferty: 07/03/2018
Wykonawca: WTS RZECZNICY PATENTOWI
Witek, Śnieżko i Partnerzy
ul. Tamka nr 34/25
00-355 Warszawa
Pliki:

Klauzula informacyjna dla osób ubiegajšcych się o zamówienia publiczne. (pdf)

Kalendarium
<< lipiec 2019 >>
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Ni
  1
  6
  7
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
  
  
  
Przetargi