Przetargi


ZP: PN 397/15 roboty budowlane IV
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Data wprowadzenia: 25 września 2015
Kwota przetargu: poniżej kwoty wymienionej w art. 11 ust. 8

Wyniki postępowania przetargowego

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
ul.Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań
NIP: 777-00-02-062
REGON: 000849327
tel: (+48 61) 852-25-09
email: zampub@ibch.poznan.pl

ogłasza

przetarg nieograniczony

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót ogólnobudowlanych (remont pomieszczeń) w budynku B oraz wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji ogrodu zimowego - oranżerii przy budynku B-12 wraz z przebudową instalacji gazowej, położonych na terenie Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, ul. Noskowskiego 12/14.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:
dla części 1.:
Specyfikacja Techniczna Wykonania Robót Ogólnobudowlanych (STWRO) zawarta w IV części SIWZ, kosztorys ślepy
dla cześci 2:
Projekt Techniczno - Wykonawczy, Przedmiar Robót, Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) zawarte w IV części SIWZ.
Uwaga:
Projekt Techniczny Wykonawczy, Przedmiar Robót oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) do pobrania pod następującymi adresami:
http://www.ibch.poznan.pl/uploads/zampub/cz.1.7z
http://www.ibch.poznan.pl/uploads/zampub/cz.2.7z
STWRO, SST i STWiORB obejmują w szczególności wymagania dotyczące właściwości materiałów, sposobu wykonania i oceny prawidłowości poszczególnych robót budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych, wentylacyjnych.
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie-należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe i jakościowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.
Podane w dokumentacji technicznej, w opisach przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 ust.1,2 i 3 i art. 7 ust.1 ustawy Pzp, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technicznych i technologicznych Zamawiającego. W przypadku materiałów, których znaki towarowe podano w dokumentacji poprzez równoważność Zamawiający rozumie zastosowanie takich materiałów, których parametry techniczne jakościowe i technologiczne nie będą gorsze od materiałów, jakie zostały przyjęte w rozwiązaniach projektu i dokumentacji technicznej SIWZ i zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego.
Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także:
udzielenie gwarancji i świadczenie usług serwisu gwarancyjnego - szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji i serwisu gwarancyjnego zostały zawarte w pkt. 19 SIWZ;


Rozstrzygnięcia:


Wybór najkorzystniejszej oferty: 22/10/2015
Wykonawca: dla części 1:
Firma Remontowo-Budowlana Jacek Niedziela
Siedleczek 18
62-025 Kostrzyn
cena brutto oferty wynosi 119.999,97 PLN
dla części 2:
Przedsiębiorstwo Usług Technicznych "Technus" Sp. z o.o.
ul. Bukowska 237
60-189 Poznań
cena brutto oferty wynosi 75.276,00 PLN
Pliki:
Postępowanie uniewazniono: 04/11/2015
Opis: unieważnienie postępowania dla części 2
Pliki:

Klauzula informacyjna dla osób ubiegajšcych się o zamówienia publiczne. (pdf)

Kalendarium
<< wrzesień 2018 >>
Po
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Ni
  
  
  
  
  
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  8
  9
16
22
23
25
26
27
28
29
30
Przetargi